Konkurs PRELUDIUM 9 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

PRELUDIUM 9 – dokumentacja konkursowa

 1. Załącznik nr 1 – Uchwała Rady NCN nr 28/2015
 2. Załącznik nr 2 – Zakres danych wymaganych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego realizowanego przez osobę rozpoczynającą karierę naukową nieposiadającą stopnia naukowego doktora
 3. Załącznik nr 3 – Panele NCN
 4. Załącznik nr 4 – Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
 5. Załącznik nr 5 – Zasady oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
 6. Załącznik nr 6 – Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 617 z późn. zm.) oraz uchwały Rady NCN nr 28/2015 z dnia 12 marca 2015 r. (załącznik nr 1) Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs PRELUDIUM 9 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

 1. Adresaci konkursu:
 1. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 pkt 1-9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.), zwane dalej wnioskodawcami [1].
 2. W ramach konkursu będą rozpatrywane projekty badawcze realizowane przez kierownika projektu będącego osobą rozpoczynającą karierę naukową nieposiadającą stopnia naukowego doktora.
 1. Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 1. które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 2. których okres realizacji wynosi 12 miesięcy lub 24 miesiące lub 36 miesięcy;
 3. których wysokość finansowania nie przekracza:
  1. 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
  2. 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
  3. 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;
 4. w których liczba członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu nie przekracza trzech [2], a osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy może występować we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego [3];
 5. w których opiekun naukowy nie jest beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu;
 6. w których przewidziana do zakupienia aparatura naukowo-badawcza nie przekracza wartości 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu;
 7. których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 6, dotyczącym kosztów projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki;
 8. które uwzględniają zasady określone w rozdziale VIII „Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich” określonym uchwałą Rady NCN nr 26/2015 z dnia 12 marca 2015 r., dotyczące ograniczeń w występowaniu z wnioskami w konkursach NCN (załącznik nr 4).
 1. Dziedziny nauki:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 96/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. (załącznik nr 3).

 1. Sposób i termin składania wniosków:
 1. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego w konkursie PRELUDIUM 9 określa załącznik 2 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Wnioskodawca, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące:
  1. badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w jednostce;
  2. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 3. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl  do dnia 16 czerwca 2015 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
 4. Wniosek o finansowanie projektu badawczego wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć do dnia 16 czerwca 2015 r., na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs PRELUDIUM 9” wraz z podaniem numeru panelu, do którego składany jest wniosek. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.).
 1. Sposób i kryteria oceny wniosków:
 1. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski o finansowanie projektów badawczych kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
 2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich”, określonym uchwałą Rady NCN nr 26/2015 z dnia 12 marca 2015 r.
 3. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w szczególności:
  1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
  2. osiągnięcia naukowe kierownika projektu oraz opiekuna naukowego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
  3. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
  4. nowatorski charakter projektu;
  5. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
  6. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
  7. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;
  8. sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę.

  Szczegółowe zasady oceny wniosków w konkursie PRELUDIUM 9 określone są w załączniku nr 5, zaś te dotyczące kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki określone zostały w załączniku nr 6 do niniejszego ogłoszenia.

  1. Rozstrzygnięcie konkursu:

  Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 16 grudnia 2015 r.

  1. Finansowanie:
  1. Środki finansowe na realizację projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.
  2. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
  3. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki podejmuje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
  4. Środki finansowe są przekazywane podmiotowi, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, dla którego finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej, na podstawie umowy o realizację i finansowanie tego projektu zawartej przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z w/w podmiotem i z kierownikiem projektu.
  5. W przypadku zakwalifikowania do finansowania projektu badawczego zgłoszonego przez osobę fizyczną niezatrudnioną w podmiotach, o których mowa w art. 10 pkt 1-8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki wydaje promesę finansowania. Warunkiem zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie tej osoby przez jeden z podmiotów wymienionych w art. 10 pkt 1-8 tej ustawy, z wyłączeniem podmiotów złożonych [4] oraz podmiotów, dla których wnioskowane finansowanie stanowi pomoc publiczną. Środki finansowe przekazywane są podmiotowi zatrudniającemu tę osobę.
  6. W umowie określa się:
   1. zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji;
   2. wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum;
   3. sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego, zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej;
   4. wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym zobowiązanie do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym;
   5. sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu badawczego;
   6. sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego;
   7. sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego.
  7. Wnioskodawca jest zobowiązany, w terminie wskazanym w decyzji, złożyć w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o realizację projektu, zawierającej jego plan badań i kosztorys i wykonać inne czynności zlecone w decyzji. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację projektu.
  1. Nakłady finansowe:

  Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu PRELUDIUM 9 w kwocie 30 mln zł.  [1] Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować niżej wymienione podmioty, dla których finansowanie nie będzie stanowić pomocy publicznej:

  1. jednostki naukowe;
  2. konsorcja naukowe;
  3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
  4. centra naukowo-przemysłowe;
  5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;

  5a) centra naukowe uczelni;

  1. biblioteki naukowe;
  2. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
  3. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. osoby fizyczne.

  [2] Poza kierownikiem i opiekunem projektu, jednym z członków zespołu zaangażowanym w realizację projektu może być wykonawca o ile nie został wskazany wykonawca zbiorowy.

  [3] Na dzień złożenia wniosku (ostateczny termin składania wniosków w konkursie).

  [4] Za podmiot złożony uważa się: konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz centra naukowe uczelni za wyjątkiem centrów naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni.