15 września 2016 r.

Ogłoszenie w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie PRELUDIUM 12 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

PRELUDIUM – dokumentacja konkursowa

 1. Załącznik nr 1 - Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego
 2. Załącznik nr 2 - Panele NCN
 3. Załącznik nr 3 - Regulamin przyznawania środków na realizację zadań realizowanych przez Narodowe Centrum Nauki
 4. Załącznik nr 4 - Zasady oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora
 5. Załącznik nr 5 - Koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN, w tym warunki dotyczące kwalifikowalności kosztów w przypadku podmiotów wnioskujących o otrzymanie pomocy publicznej
 6. Załącznik nr 6 - „Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania”
 7. Załącznik nr 7 - Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 78/2016 z dnia 8 września 2016 Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs PRELUDIUM 12 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

1. Adresaci konkursu:

 • Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz.1620 z późn. zm.), zwane dalej wnioskodawcami[1].
 • W ramach konkursu będą rozpatrywane projekty badawcze realizowane przez kierownika projektu będącego osobą rozpoczynającą karierę naukową nieposiadającą stopnia naukowego doktora.

2. Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 1. które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 2. których okres realizacji wynosi 12 lub 24 lub 36 miesięcy[2];
 3. których wysokość finansowania nie przekracza:
 1. 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
 2. 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
 3. 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;
 1. w których liczba członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu nie przekracza trzech[3], a osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy występuje we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego [4];
 2. w których opiekun naukowy nie jest beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu[5];
 3. w których przewidziana do zakupienia aparatura naukowo-badawcza nie przekracza wartości 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu;
 4. których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonego uchwałą Rady NCN nr 80/2016 z dnia 8 września 2016 r., zwanego dalej „Regulaminem”, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia);
 5. które uwzględniają zasady określone w Rozdziale VIII Regulaminu (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia);

3. Dziedziny nauki:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 96/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

4. Sposób i termin składania wniosków:

 1. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego w konkursie PRELUDIUM 12 określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Wnioskodawca, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące [6]:
  1. badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w jednostce;
  2. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 3. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 grudnia 2016 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
 4. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami[7], podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć do dnia 15 grudnia 2016 r., na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs PRELUDIUM 12” wraz z podaniem numeru panelu, do którego składany jest wniosek. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.).

5. Sposób i kryteria oceny wniosków:

 1. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski o finansowanie projektów badawczych pozytywnie ocenione pod względem formalnym.
 2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, stanowiącymi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w szczególności:
  1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
  2. osiągnięcia naukowe kierownika projektu oraz opiekuna naukowego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
  3. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
  4. nowatorski charakter projektu;
  5. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
  6. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
  7. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;
  8. sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę

6. Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 czerwca 2017 r.

7. Finansowanie:

 1. Środki finansowe na realizację projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.
 2. W przypadku naruszenia procedury konkursowej wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej Rady za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
 3. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
 4. Środki finansowe są przekazywane podmiotowi, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 i pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, dla którego finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej, na podstawie umowy o realizację i finansowanie tego projektu zawartej przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z w/w podmiotem i z kierownikiem projektu.
 5. W przypadku zakwalifikowania do finansowania projektu badawczego zgłoszonego przez osobę fizyczną niezatrudnioną w podmiotach, o których mowa w art. 10 pkt 1-8 i pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki wydaje promesę finansowania. Warunkiem zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie tej osoby przez jeden z podmiotów wymienionych w art. 10 pkt 1-8 i pkt 10 ustawy, z wyłączeniem podmiotów złożonych[8] oraz podmiotów, dla których wnioskowane finansowanie stanowi pomoc publiczną. Środki finansowe przekazywane są podmiotowi zatrudniającemu tę osobę.
 6. Do przyznawania środków finansowych wnioskodawcom będącym przedsiębiorcami[9] stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 1381).
 7. Wnioskodawca jest zobowiązany, w terminie wskazanym w decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o realizację projektu i finansowanie projektu badawczego, zawierającej jego plan badań i kosztorys i wykonać inne czynności zlecone w decyzji. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację projektu.
 8. W umowie określa się:
  1. zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji;
  2. wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum;
  3. sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego, zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej;
  4. wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym zobowiązanie do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym;
  5. sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu badawczego;
  6. sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego;
  7. sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego.

8. Postanowienia uzupełniające:

Wnioskodawców i kierowników projektów obowiązują zasady rzetelności naukowej sformułowane w dokumencie pt. „Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania”, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia.

W sprawach dotyczących konkursu PRELUDIUM 12 w zakresie nieuregulowanym uchwałą Rady NCN nr 78/2016 z dnia 8 września 2016 roku zastosowanie mają przepisy Regulaminu.

9. Nakłady finansowe:

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu PRELUDIUM 12 w kwocie 30 mln zł.[1] Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować:

 1. jednostki naukowe;
 2. konsorcja naukowe;
 3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
 4. centra naukowo-przemysłowe;
 5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;

5. a) centra naukowe uczelni;

 1. biblioteki naukowe;
 2. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 3. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. osoby fizyczne;
 5. przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone w pkt. 1-8.

[2] W przypadku podmiotów wnioskujących o otrzymanie pomocy publicznej termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada na dzień 1 października 2017 r.

[3] Bez wykonawcy zbiorowego.

[4] Warunek musi zostać spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie tj. 15 grudnia 2016 r.

[5] Opiekun naukowy nie może korzystać w jakikolwiek sposób ze środków finansowych przekazanych na realizację projektu. W szczególności ze środków projektu nie mogą być finansowane koszty wynagrodzeń opiekuna naukowego i koszty jego wyjazdów służbowych w tym koszty udziału w konferencjach lub seminariach.

[6] W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna dane dotyczą podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy.

[7] Dokumenty i oświadczenia wymagane w związku z ubieganiem się danego podmiotu o otrzymanie pomocy publicznej, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

[8] Za podmiot złożony uważa się: konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz centra naukowe uczelni za wyjątkiem centrów naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni.

[9] Za przedsiębiorcę uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r., poz.1381), w związku z art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.6.2014, str. 1).