14 września 2018 r.

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 947) oraz Uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 78/2018 z dnia 6 września 2018 r. Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs PRELUDIUM 16 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 17 grudnia 2018 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl

Wnioski w konkursie PRELUDIUM 16 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.


PRELUDIUM 16 – dokumentacja konkursowa

 1. Uchwała Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie warunków przeprowadzania konkursu PRELUDIUM 16 – tekst
 2. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego realizowanego przez osobę rozpoczynającą karierę naukową, nieposiadającą stopnia naukowego doktora– tekst
 3. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich – tekst
  • Zasady oceny wniosków w konkursie PRELUDIUM (wyciąg z załącznika nr 1/II do Regulaminu)  – tekst
  • Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (wyciąg z załącznika nr 2 do Regulaminu) – tekst
 4. Panele Narodowego Centrum Nauki – tekst
 5. Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania – tekst
 6. Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi – tekst
 7. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – tekst
 8. Zasady występowania pomocy publicznej – tekst

Uwaga: w dniu 8 listopada 2018 r. Rada NCN przyjęła stanowisko w sprawie kryteriów zatrudniania na stanowisku typu post-doc w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki stanowiące załącznik do uchwały nr 102/2018.


PRELUDIUM 16 – przypomnienie

 • Streszczenie projektu badawczego wymagane jest jedynie w języku angielskim.
 • Skrócony opis projektu badawczego wymagany jest jedynie w języku angielskim.

Informujemy również, że w konkursie PRELUDIUM 16 kierownik projektu zobowiązany jest prowadzić działalność naukowo-badawczą w miejscu wskazanym jako miejsce realizacji projektu przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych, przeprowadzaniem kwerend czy stażami. 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dokumentacji konkursowej.


PRELUDIUM 16 – wzór umowy