Konkurs SONATA 9 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

SONATA 9 – dokumentacja konkursowa

1.      Załącznik nr 1 – Uchwała Rady NCN nr 29/2015

2.      Załącznik nr 2 – Zakres danych wymaganych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku

3.      Załącznik nr 3 – Panele NCN

4.      Załącznik nr 4 – Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

5.      Załącznik nr 5 – Zasady oceny wniosków na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora

6.      Załącznik nr 6 – Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) oraz uchwały Rady NCN nr 29/2015 z dnia 12 marca 2015 r. (załącznik nr 1) Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs SONATA 9 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

 1. Adresaci konkursu:
 1. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 pkt 1-9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.),zwane dalej wnioskodawcami [1].
 2. W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty realizowane przez kierownika projektu, będącego osobą rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora.
 3. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem [2] uzyskała stopień naukowy doktora [3].
 1. Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 1. które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 2. których okres realizacji wynosi 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy;
 3. w których poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt jest przewidziany co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy [4] pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie będącym miejscem realizacji projektu;
 4. w których łączny koszt przewidzianej do zakupienia aparatury naukowo-badawczej, mającej na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego [5], nie przekracza wartości odpowiednio 500 tys. zł w Naukach Ścisłych i Technicznych (ST) i w Naukach o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w Naukach Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS), zgodnie z art. 20 ust. 2, w związku z art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 5. których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 6 dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki;
 6. które uwzględniają zasady określone w Rozdziale VIII Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich określonym uchwałą Rady NCN nr 26/2015 z dnia 12 marca 2015 r., dotyczące ograniczeń w występowaniu z wnioskami w konkursach NCN (załącznik nr 4);
 1. Dziedziny nauki:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 96/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. (załącznik nr 3).

 1. Sposób i termin składania wniosków:
 1. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego w konkursie SONATA 9 określa załącznik nr 2.
 2. Wnioskodawca, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące:
  1. badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w jednostce;
  2. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 3. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 16 czerwca 2015 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
 4. Wniosek o finansowanie projektu badawczego wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy, należy złożyć do dnia 16 czerwca 2015 r., na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs SONATA 9”, wraz z podaniem numeru panelu, do którego składany jest wniosek. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.).
 1. Sposób i kryteria oceny wniosków:
 1. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski o finansowanie projektów badawczych kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
 2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich”, określonym uchwałą Rady NCN nr 26/2015 z dnia 12 marca 2015 r. (załącznik nr 4).
 3. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w szczególności:
  1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
  2. osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
  3. ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;
  4. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
  5. nowatorski charakter projektu;
  6. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
  7. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
  8. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;
  9. sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę.

  Szczegółowe zasady oceny wniosków w konkursie SONATA 9 określone są w załączniku nr 5, zaś te dotyczące kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki określone zostały w załączniku nr 6 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 16 grudnia 2015 r.

 1. Finansowanie:
 1. Środki finansowe na realizację projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.
 2. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
 3. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki podejmuje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
 4. Środki finansowe są przekazywane podmiotowi, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, dla którego finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej, na podstawie umowy o realizację i finansowanie tego projektu zawartej przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z w/w podmiotem i z kierownikiem projektu.
 5. W przypadku zakwalifikowania do finansowania projektu badawczego zgłoszonego przez osobę fizyczną niezatrudnioną w podmiotach, o których mowa w art. 10 pkt 1-8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki wydaje promesę finansowania. Warunkiem zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie tej osoby przez jeden z podmiotów wymienionych w art. 10 pkt 1-8 tej ustawy, z wyłączeniem podmiotów złożonych [6] oraz podmiotów, dla których wnioskowane finansowanie stanowi pomoc publiczną. Środki finansowe przekazywane są podmiotowi zatrudniającemu tę osobę.
 6. W umowie określa się:
  1. zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji;
  2. wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum;
  3. sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego, zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej;
  4. wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym zobowiązanie do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym;
  5. sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu badawczego;
  6. sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego;
  7. sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego.
 7. Wnioskodawca jest zobowiązany, w terminie wskazanym w decyzji, złożyć w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o realizację projektu, zawierającej jego plan badań i kosztorys i wykonać inne czynności zlecone w decyzji. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację projektu.
 1. Nakłady finansowe:

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu SONATA 9 w kwocie 30 mln zł.


[1] Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować niżej wymienione podmioty dla których finansowanie nie będzie stanowić pomocy publicznej.:

 1. jednostki naukowe;
 2. konsorcja naukowe;
 3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
 4. centra naukowo-przemysłowe;
 5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;

5a) centra naukowe uczelni;

 1. biblioteki naukowe;
 2. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 3. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. osoby fizyczne.

[2] Za datę wystąpienia z wnioskiem uznaje się ostateczny termin składania wniosków w konkursie.

[3] Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy.

[4] Na dzień złożenia wniosku (ostateczny termin składania wniosków w konkursie).

[5] Przez stworzenie unikatowego warsztatu naukowego należy rozumieć prowadzenie innowacyjnych badań naukowych o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego i/lub oryginalnego rozwiązania teoretyczno-metodologicznego.

[6] Za podmiot złożony uważa się: konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz centra naukowe uczelni za wyjątkiem centrów naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni.