15 czerwca 2016 r.

Konkurs SONATA BIS 6 na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego[1], realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

SONATA BIS 6 – dokumentacja konkursowa

 1. Załącznik nr 1 – uchwała Rady NCN nr 42/2016
 2. Załącznik nr 2 – zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku
 3. Załącznik nr 3 – panele NCN
 4. Załącznik nr 4 – regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
 5. Załącznik nr 5 – koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
 6. Załącznik nr 6 – zasady oceny wniosków w konkursie na finansowanie projektów badawczych mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
 7. Załącznik nr 7 – regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki
 8. Załącznik nr 8 - Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) oraz uchwały Rady NCN nr 42/2016 z dnia 11 maja 2016 r. (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs SONATA BIS 6 na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego1, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 1. Adresaci konkursu:
  1. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.), zwane dalej wnioskodawcami[2].
  2. W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez kierownika projektu, będącego osobą posiadającą stopień naukowy lub tytuł naukowy, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy lub pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.
 2. Warunki przystąpienia do konkursu:

  Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

  1. które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
  2. których okres realizacji wynosi 36 lub 48 lub 60 miesięcy;
  3. w których poza kierownikiem projektu wśród osób realizujących projekt, nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy[3], z wyłączeniem osób realizujących projekt, które stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy uzyskają w trakcie realizacji projektu;
  4. w realizację których przewidziane jest zaangażowanie doktoranta lub doktorantów[4] na łączny okres co najmniej 36 miesięcy w trybie zgodnym z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyjętym uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r., który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia;
  5. których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonego uchwałą Rady NCN nr 40/2016 z dnia 11 maja 2016 r., zwanego dalej „Regulaminem”, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (patrz załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia);
  6. które uwzględniają zasady określone w Rozdziale VIII Regulaminu (załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia).
 3. Dziedziny nauki:

  Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki, przyjętych uchwałą Rady NCN nr 96/2014 z dnia 13 listopada 2014 r., których wykaz stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 4. Sposób i termin składania wniosków:
  1. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego w konkursie SONATA BIS 6 określa załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  2. Wnioskodawca, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki składa wraz z wnioskiem informacje dotyczące[5]:
   • badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w jednostce;
   • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
  3. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 września 2016 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
  4. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy, należy złożyć do dnia 15 września 2016 r., na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs SONATA BIS 6”, wraz z podaniem panelu, do którego składany jest wniosek. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.).
 5. Sposób i kryteria oceny wniosków:
  1. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym.
  2. Wnioski, będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem (załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia; zasady oceny merytorycznej określa załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia).
  3. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się:
   1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
   2. osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
   3. ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;
   4. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
   5. nowatorski charakter projektu;
   6. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
   7. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
   8. sposób powołania nowego zespołu naukowego;
   9. zaangażowanie podmiotu, w którym będzie realizowany projekt, w tym m.in. warunki zatrudnienia, udostępnione pomieszczenia i wyposażenie oraz inne środki na powołanie nowego zespołu naukowego;
   10. sposób przygotowania wniosku umożliwiający jego rzetelną ocenę.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu:

  Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 marca 2017 r.

 7. Finansowanie:
  1. Środki finansowe na realizację projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.
  2. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej Rady za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
  3. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
  4. Środki finansowe są przekazywane podmiotowi, o którym mowa w art. 10 pkt 1-6 i pkt 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, na podstawie umowy o realizację i finansowanie tego projektu zawartej przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z w/w podmiotem i z kierownikiem projektu.
  5. W przypadku zakwalifikowania do finansowania projektu badawczego zgłoszonego przez osobę fizyczną niezatrudnioną w podmiotach, o których mowa w art. 10 pkt 1-6 i pkt 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki wydaje promesę finansowania. Warunkiem zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie tej osoby przez jeden z podmiotów wymienionych w art. 10 pkt 1-6 i pkt 8 tej ustawy, z wyłączeniem podmiotów złożonych[6] oraz podmiotów, dla których wnioskowane finansowanie stanowi pomoc publiczną. Środki finansowe przekazywane są podmiotowi zatrudniającemu tę osobę.
  6. Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie wskazanym w decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego, zawierającej jego plan badań i kosztorys i wykonać inne czynności zlecone w decyzji. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację projektu.
  7. W umowie określa się:
   1. zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji;
   2. wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum;
   3. sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego, zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej;
   4. wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym zobowiązanie do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym;
   5. sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu badawczego;
   6. sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego;
   7. sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego.
 8. Postanowienia uzupełniające:

  Począwszy od 21 edycji konkursów NCN wnioskodawców i kierowników projektów obowiązują zasady rzetelności naukowej sformułowane w dokumencie pt. „Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania”, stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego ogłoszenia.

  W sprawach dotyczących konkursu SONATA BIS 6 w zakresie nieuregulowanym uchwałą Rady NCN nr 42/2016 z dnia 11 maja 2016 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia zastosowanie mają przepisy Regulaminu (załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia).

 9. Nakłady finansowe:

  Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu SONATA BIS 6 w kwocie 90 mln zł.[1] Przez „powołanie nowego zespołu naukowego” należy rozumieć powołanie przez kierownika projektu zespołu, prowadzącego nowatorskie badania naukowe o charakterze podstawowym, złożonego z osób nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego, w tym nowo zatrudnionych, które dotychczas nie współpracowały ze sobą jako odrębny zespół przy realizacji projektów badawczych, finansowanych w drodze konkursu.

[2] Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować niżej wymienione podmioty, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej:

 1. jednostki naukowe;
 2. konsorcja naukowe;
 3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
 4. centra naukowo-przemysłowe;
 5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;

5a) centra naukowe uczelni;

 1. biblioteki naukowe;
 2. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. osoby fizyczne;

[3] Warunek musi zostać spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie tj. 15 wrzesień 2016 r.

[4] Przez pojęcie doktorant należy rozumieć, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012, poz. 572, z późn. zm.), uczestnika studiów doktoranckich.

[5] W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna dane dotyczą podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy.

[6] Za podmiot złożony uważa się: konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz centra naukowe uczelni za wyjątkiem centrów naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni.