Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 58/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs SONATA BIS 7 na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego[1], realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

UWAGA: na podstawie uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 78/17 z dnia 25 sierpnia 2017 r. termin składania wniosków został przedłużony do dnia 22 września br.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 września 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Formularz wniosku w systemie OSF dostępny będzie w terminie późniejszym.

 • Wnioski w konkursie SONATA BIS 7  są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
 • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

SONATA BIS 7 – dokumentacja konkursowa

 1. Uchwała Rady NCN w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATA BIS 7 – tekst
 2. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego – tekst
 3. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN – tekst
 4. Zasady oceny wniosków w konkursie SONATA BIS (załącznik nr 1/V do Regulaminu)  – tekst
 5. Koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN (załącznik nr 4 do Regulaminu)  – tekst
 6. Panele NCN – tekst
 7. Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania – tekst
 8. Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi – tekst
 9. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – tekst

[1] Przez „powołanie nowego zespołu naukowego” należy rozumieć powołanie przez kierownika projektu zespołu, prowadzącego nowatorskie badania naukowe o charakterze podstawowym, złożonego z osób nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego, w tym nowo zatrudnionych, które dotychczas nie współpracowały ze sobą jako odrębny zespół przy realizacji projektów badawczych, finansowanych w drodze konkursu.