Ogłoszenie w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATA 12

SONATA 12 – dokumentacja konkursowa:

 1. Załącznik nr 1 – Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego
 2. Załącznik nr 2 – Panele NCN
 3. Załącznik nr 3 – Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
 4. Załącznik nr 4– Zasady oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
 5. Załącznik nr 5 – Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
 6. Załącznik nr 6 – „Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania”
 7. Załącznik nr 7 - Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 79/2016 z dnia 8 września 2016 Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs SONATA 12 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową[1] posiadające stopień naukowy doktora.

1. Adresaci konkursu:

 1. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.), zwane dalej wnioskodawcami[2].
 2. W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze[3], realizowane przez kierownika projektu będącego osobą rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora.

2. Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:       

 1. które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 2. których okres realizacji wynosi 12 lub 24 lub 36 miesięcy[4];
 3. w których poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt jest przewidziany co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy[5] pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie będącym miejscem realizacji projektu;
 4. których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonego uchwałą Rady NCN nr 80/2016 z dnia 8 września 2016 r., zwanego dalej „Regulaminem”, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki(załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia);
 5. w których łączny koszt przewidzianej do zakupienia aparatury naukowo-badawczej nie przekracza wartości odpowiednio 500 tys. zł w naukach ścisłych i technicznych (ST) oraz naukach o życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS);
 6. które uwzględniają zasady określone w Rozdziale VIII Regulaminu (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia);.

3. Dziedziny nauki:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 96/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

4. Sposób i termin składania wniosków:

 1. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego w konkursie SONATA 12 określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Wnioskodawca, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące[6]:
 3. badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w jednostce;
 4. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 5. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 grudnia 2016 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
 6. Wniosek o finansowanie projektu badawczego wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami[7], podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy, należy złożyć do dnia 15 grudnia 2016 r., na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs SONATA 12”, wraz z podaniem numeru panelu, do którego składany jest wniosek. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.).

5. Sposób i kryteria oceny wniosków:

 1. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski o finansowanie projektów badawczych pozytywnie ocenione pod względem formalnym.
 2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, stanowiącymi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w szczególności:
  1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
  2. osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
  3. ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;
  4. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
  5. nowatorski charakter projektu;
  6. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
  7. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
  8. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;
  9. sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę.

6. Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 czerwca 2017 r.               

7. Finansowanie:

 1. Środki finansowe na realizację projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.
 2. W przypadku naruszenia procedury konkursowej wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej Rady za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
 3. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
 4. Środki finansowe są przekazywane podmiotowi, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 i pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, dla którego finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej, na podstawie umowy o realizację i finansowanie tego projektu zawartej przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z w/w podmiotem i z kierownikiem projektu.
 5. W przypadku zakwalifikowania do finansowania projektu badawczego zgłoszonego przez osobę fizyczną niezatrudnioną w podmiotach, o których mowa w art. 10 pkt 1-8 i pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki wydaje promesę finansowania. Warunkiem zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie tej osoby przez jeden z podmiotów wymienionych art. 10 pkt 1-8 i pkt 10 tej ustawy, z wyłączeniem podmiotów złożonych[8] oraz podmiotów, dla których wnioskowane finansowanie stanowi pomoc publiczną. Środki finansowe przekazywane są podmiotowi zatrudniającemu tę osobę.
 6. Do przyznawania środków finansowych wnioskodawcom będącym przedsiębiorcami[9] stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 1381).
 7. Wnioskodawca jest zobowiązany, w terminie wskazanym w decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego, zawierającej jego plan badań i kosztorys i wykonać inne czynności zlecone w decyzji. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację projektu.
 8. W umowie określa się:
  1. zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji;
  2. wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum;
  3. sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego, zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej;
  4. wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym zobowiązanie do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym;
  5. sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu badawczego;
  6. sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego;
  7. sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego.

8. Postanowienia uzupełniające:

Wnioskodawców i kierowników projektów obowiązują zasady rzetelności naukowej sformułowane w dokumencie pt. „Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania”, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia.

W sprawach dotyczących konkursu SONATA 12 w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą zastosowanie mają przepisy Regulaminu.

9. Nakłady finansowe:

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu SONATA 12 w kwocie 50 mln zł.


[1] Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, przez osobę rozpoczynającą karierę naukową należy rozumieć osobę nieposiadającą stopnia naukowego doktora lub osobę, która nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe uzyskała stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy,
w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

[2] Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować:

 1. jednostki naukowe;
 2. konsorcja naukowe;
 3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
 4. centra naukowo-przemysłowe;
 5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;

5a) centra naukowe uczelni;

 1. biblioteki naukowe;
 2. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 3. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. osoby fizyczne;
 5. przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone w pkt. 1-8.

[3] W tym również projekty badawcze mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego rozumianego jako prowadzenie innowacyjnych badań naukowych o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego i/lub oryginalnego rozwiązania teoretyczno-metodologicznego.

[4] W przypadku podmiotów wnioskujących o otrzymanie pomocy publicznej termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada na dzień 1 października 2017 r.

[5] Warunek musi zostać spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie tj. 15 grudnia 2016 r.

[6] W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna dane dotyczącą podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy.

[7] Dokumenty i oświadczenia wymagane w związku z ubieganiem się danego podmiotu o otrzymanie pomocy publicznej, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

[8] Za podmiot złożony uważa się: konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz centra naukowe uczelni za wyjątkiem centrów naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni.

[9] Za przedsiębiorcę uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r.
w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r., poz.1381), w związku z art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.6.2014, str. 1).