15 grudnia 2020 r.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 5 na projekty badawcze realizowane przez młodych badaczy. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.), lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2021 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej, szczegółowo określone w Uchwale. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Dla kierownika projektu badawczego musi zostać zaplanowane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora. Ponadto w projekcie musi zostać zaplanowany staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 5 w kwocie 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 15 marca 2021 r.

UWAGA: Nabór wniosków w systemie OSF zostaje zamknięty o godz. 16:00.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Instrukcja przygotowania wniosku jest dostępna tutaj.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kiedy upływa termin składania wniosków?

W tej edycji konkursu wnioski można składać do dnia 15 marca 2021 r. do godziny 16:00.

Kto może złożyć wniosek?

Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację projektu badawczego w ramach konkursu SONATINA 4, może wystąpić podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o NCN (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, Dz.U. z 2019 poz. 1384, z późn. zm.), zwany dalej „wnioskodawcą”, dla którego finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej:

 1. uczelnia;
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.);
 4. instytut badawczy działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 ze zm);
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r. poz. 534);
  • instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 6. Polska Akademia Umiejętności;
 7. inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 8. grupa podmiotów, w skład której wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-9 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;
 9. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 ze zm.);
 10. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183);
 11. biblioteka naukowa;
 12. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2018 r. poz.141 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534);
 13. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 14. osoba fizyczna.

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem projektu może być osoba:

- posiadająca stopień doktora nadany w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.), lub której stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2021 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej szczegółowo określone w Uchwale.

oraz

- dla której we wnioskowanym projekcie badawczym zostanie zaplanowane zatrudnienie na zasadach określonych w Regulaminie, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na cały planowany okres realizacji projektu. Zatrudnienie to musi zostać zaplanowane w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora.

Jakie inne warunki musi spełnić wnioskodawca?

Wnioskodawca musi spełnić następujące warunki:

 1. złożony wniosek dotyczy badań, które nie były i nie są finansowane z funduszy NCN ani z innych źródeł;
 2. we wniosku zaplanowano zatrudnienie kierownika projektu, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku dedykowanym do realizacji zadań w projekcie badawczym, na zasadach określonych w Regulaminie;

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Zaplanowany projekt musi obejmować badania naukowe. Mogą to być zarówno badania podstawowe,  jak i badania aplikacyjne.

Do konkursu można złożyć wniosek na badania naukowe w dowolnym z 25 paneli NCN, w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.

Na jaki okres można zaplanować projekt?

Projekt może zostać zaplanowany na 24 albo 36 miesięcy.

Na jaki okres należy zaplanować staż zagraniczny?

Staż zagraniczny może trwać od 3 do 6 miesięcy.

Czy w kosztorysie projektu można przewidzieć środki na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania?

Nie

Jak zaplanować kosztorys projektu?

W ramach konkursu SONATINA 5 należy zaplanować środki na następujące cele:

 1. zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie realizacji przez niego projektu badawczego zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych; 
 2. realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku;
 3. realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym:

a) pobyt w ośrodku naukowym będącym miejscem realizacji stażu zagranicznego w zryczałtowanej kwocie w wysokości 12 000 zł miesięcznie, przemnożonej przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju,

b) podróż w obie strony do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu zagranicznego w zryczałtowanej kwocie w wysokości od 1000 zł do 10 000 zł.

 
UWAGA! 
Przypominamy, że koszty publikacji prac w formule Open Access mogą być poniesione wyłączenie w ramach kosztów pośrednich. Zaplanowanie takich środków w ramach kosztów bezpośrednich będzie traktowane jako błąd formalny. 

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

Nie

Jakie elementy zawiera wniosek i jakie dokumenty należy dołączyć?

Wniosek musi zawierać następujące elementy:

1. tytuł projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim);

2. streszczenie projektu badawczego (do 4500 znaków w języku angielskim);

3. popularnonaukowe streszczenie projektu badawczego (do 1 strony w języku polskim i do 1 strony w języku angielskim);

4. opisy projektu badawczego: skrócony (do 5 stron w języku angielskim) i szczegółowy (do 15 stron w języku angielskim);

5. plan badań przedstawiający zadania badawcze (w języku polskim i w języku angielskim);

6. informacje o zespole badawczym (w języku angielskim), w tym:

a) informacje dotyczące kierownika projektu uwzględniające:

- przebieg kariery naukowej,

- wykaz od 1 do 10 najważniejszych prac opublikowanych lub przyjętych do druku (w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki także dokonań artystycznych lub artystyczno-naukowych) w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem z uwzględnieniem możliwości wydłużenia tego okresu o czas urlopów, zasiłków chorobowych lub świadczeń rehabilitacyjnych, szczegółowo określonych w Uchwale),

- informacje o kierowaniu projektami badawczymi lub innym finansowaniu badań uzyskanych w ramach konkursów NCN lub w ramach innych konkursów krajowych lub międzynarodowych z analogicznego okresu jak powyżej,

- opis najważniejszego osiągnięcia naukowego,

- doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą,

- najważniejsze krajowe lub międzynarodowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz innej aktywności naukowej i artystycznej;

b) informacje o wymaganych kwalifikacjach i przewidzianym zakresie prac poszczególnych wykonawców projektu badawczego;

7. potwierdzenie nadania kierownikowi projektu stopnia doktora, a w przypadku zamiaru uzyskania stopnia doktora, oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwy podmiot o przewidywanym terminie nadania tego stopnia;

8. informacje o zagranicznym ośrodku naukowym będącym miejscem planowanego stażu wraz z uzasadnieniem wyboru tego ośrodka pod względem renomy, sprzętu, czy też specyfiki osiągnięć naukowych, charakterystyką prowadzonych badań i ich zgodności z badaniami przygotowanymi w ramach projektu badawczego, opisem badań/zadań przewidzianych do przeprowadzenia w trakcie stażu, opisem perspektywy wykorzystania zdobytej podczas stażu wiedzy i umiejętności w dalszej karierze naukowej kierownika projektu (do 2 stron w języku angielskim);

9. dokument potwierdzający zgodę ośrodka naukowego na staż zagraniczny kierownika projektu, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku (w języku angielskim);

10. kosztorys projektu badawczego zgodnie z zasadami przedstawionymi w Regulaminie (w języku angielskim);

11. w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, informacje o planowanej współpracy międzynarodowej wraz z opisem korzyści wynikających z tej współpracy (w języku angielskim);

12. informacje dotyczące planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji projektu badawczego (w języku angielskim);

13. informacje dotyczące aspektów etycznych w projekcie, w tym zgód, opinii, pozwoleń oraz zezwoleń niezbędnych do realizacji projektu badawczego zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz zasadami dobrych praktyk (w języku angielskim);

14. w przypadku projektu badawczego, którego elementem jest badanie kliniczne planowane z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, szczegółowe uzasadnienie niekomercyjnego charakteru tych badań (w języku angielskim);

15. w przypadku projektu badawczego obejmującego badania realizowane lub zrealizowane przez kierownika projektu, bądź o finansowanie których kierownik projektu występuje w ramach innych konkursów NCN lub innych źródeł, opis zbliżonych tematycznie zadań badawczych wraz z uzasadnieniem konieczności ich finansowania we wnioskowanym projekcie (w języku angielskim);

16. w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji w podmiocie, który nie otrzymuje subwencji na prowadzenie działalności naukowej, informacje dotyczące badań naukowych realizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat, wraz z wykazem publikacji oraz informacją dotyczącą aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych (w języku angielskim);

17. w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji przez grupę podmiotów, porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego, którego elementy szczegółowo przedstawione zostały w Uchwale (w języku polskim);

18. oświadczenie administracyjne kierownika projektu i podmiotu realizującego projekt badawczy, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej.

Ocena formalna dokonywana jest przez Koordynatora Dyscyplin. Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu. Wniosek może zostać odrzucony ze względów formalnych również na późniejszym etapie oceny.

Procedura oceny merytorycznej jest dwuetapowa.

Na I etapie wniosek poddawany jest ocenie kwalifikacyjnej, dokonywanej na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku z wyłączeniem szczegółowego opisu projektu badawczego. Ocena kwalifikacyjna odbywa się w drodze:

- oceny indywidualnej dokonywanej przez dwóch członków Zespołu Ekspertów;

- oceny Zespołu Ekspertów dokonywanej podczas pierwszego posiedzenia na podstawie dyskusji nad ocenami indywidualnymi.

W przypadku wniosku, dla którego przypisano pomocnicze określenia identyfikujące, wskazujące dyscypliny objęte innymi panelami NCN, niż ten do którego został złożony wniosek, przewodniczący Zespołu Ekspertów może zdecydować o zasięgnięciu dodatkowej opinii, którą sporządza członek innego Zespołu Ekspertów.

Po dyskusji, obejmującej wszystkie wnioski, tworzona jest kwalifikacyjna lista rankingowa wniosków skierowanych do II etapu oceny merytorycznej.

Na II etapie wniosek poddawany jest ocenie specjalistycznej, dokonywanej na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku z wyłączeniem skróconego opisu projektu badawczego. Ocena specjalistyczna odbywa się w drodze:

- opinii indywidualnej, dokonywanej przez co najmniej dwóch recenzentów, niebędących członkami Zespołu Ekspertów oceniającego wniosek w I etapie;

- oceny Zespołu Ekspertów, polegającej na dyskusji opinii indywidualnych;

- rezultatów rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikiem projektu przeprowadzanej przez Ekspertów.

Po dyskusji obejmującej wszystkie wnioski tworzona jest lista rankingowa wniosków rekomendowanych do finansowania.

Rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem projektu w II etapie oceny merytorycznej jest prowadzona w języku polskim lub angielskim oraz jest planowana w czerwcu/lipcu 2021 r.

Dodatkowe informacje na temat procesu oceny wniosków można znaleźć w szczegółowym trybie sporządzania ocen przez Zespoły Ekspertów.

UWAGA: Skrócony i szczegółowy opis projektu należy przygotować wyłącznie w języku angielskim.

Jakie są kryteria oceny wniosku?

Przy ocenie wniosku brane są pod uwagę następujące elementy:

 1. spełnienie kryterium badań naukowych określonych szczegółowo w Uchwale;
 2. poziom naukowy i nowatorski charakter badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 3. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
 4. ocena możliwości realizacji planowanych badań;
 5. osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 6. zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego, w tym ranga naukowa ośrodka, trafność wyboru i wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu badawczego;
 7. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 8. sposób przygotowania wniosku, jakość merytoryczna prezentacji oraz przebieg rozmowy kwalifikacyjnej;
 9. spełnienie innych wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie i szczegółowo określonych w Uchwale.

UWAGA: Właściwe odniesienie się do kwestii etycznych planowanych badań oraz odpowiednie przygotowanie planu zarządzania danymi podlegają ocenie wniosku w I i II etapie.

Uwaga! Wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu Ekspertów o przyznaniu oceny punktowej zero lub „nie” w którymkolwiek kryterium podlegającym ocenie, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania. Nie dotyczy to kryterium oceny zarządzania danymi oraz oceny kwestii etycznych planowanych badań.

Kto dokonuje oceny merytorycznej wniosku?

Wnioski są oceniane w ramach zespołów międzypanelowych (składających się z ekspertów w ramach danych działów, tj. HS, ST lub NZ).

W przypadku wniosku, dla którego przypisano pomocnicze określenia identyfikujące, wskazujące dyscypliny objęte innymi panelami NCN, niż ten do którego został złożony wniosek, przewodniczący Zespołu Ekspertów może zdecydować o zasięgnięciu dodatkowej opinii, którą sporządza członek innego Zespołu Ekspertów.

Eksperci wybierani są przez Radę NCN spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora. Zespoły Ekspertów powoływane są na każdą edycję danego konkursu. Skład zespołu ekspertów jest zależny od liczby i tematyki wniosków złożonych w ramach poszczególnych działów.

Wniosek jest oceniany zgodnie z kryteriami oceny wniosków w konkursie SONATINA.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji Dyrektora NCN w terminie 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków, nie później niż we wrześniu 2021 r.

Na czym polega polityka otwartego dostępu do publikacji naukowych (Open Access)?

Zgodnie z założeniami Planu S, podpisanego przez cOAlition S, którego członkiem jest Narodowe Centrum Nauki, polityka otwartego dostępu do publikacji naukowych określa zasady publikowania w otwartym dostępie wyników badań będących efektem realizacji projektów badawczych finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych na naukę.

Centrum zgodnie z przyjętą koncepcją otwartego dostępu do wyników prac i publikacji wymaga upowszechniania prac będących efektem realizacji projektów badawczych w modelu natychmiastowego, otwartego dostępu w celu umożliwienia bezpłatnego ich wykorzystania przez  społeczeństwo. W związku z tym NCN uznaje za zgodne z polityką otwartego dostępu następujące ścieżki publikacyjne: 

- w czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ),

- w czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych) pod warunkiem, że Version of Record (VoR2) lub Author Accepted Manuscript (AAM3) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line,

- w czasopismach objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry). 

 
UWAGA! 
Przypominamy, że koszty publikacji prac w formule Open Access mogą być poniesione wyłączenie w ramach kosztów pośrednich. Zaplanowanie takich środków w ramach kosztów bezpośrednich będzie traktowane jako błąd formalny. 

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej NCN w sekcji Informacje dla wnioskodawców.

W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą elektroniczną: informacja@ncn.gov.pl lub telefoniczną: +48 12 341 90 00.

Jakie są najważniejsze zmiany w stosunku do poprzedniej edycji konkursu?

 1. Wprowadzenie dodatkowej oceny wniosków interdyscyplinarnych. W przypadku wniosku, dla którego przypisano pomocnicze określenia identyfikujące, wskazujące dyscypliny objęte innymi panelami NCN, niż ten do którego został złożony wniosek, przewodniczący Zespołu Ekspertów może zdecydować o zasięgnięciu dodatkowej opinii, którą sporządza członek innego Zespołu Ekspertów.
 2. Zmiana kryteriów oceny wniosku – m.in. teraz poziom naukowy i nowatorski charakter badań lub zadań przewidzianych do realizacji są oceniane razem w jednym kryterium.

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w konkursie SONATINA 5, należy:

 1. zapoznać się z pełną dokumentacją konkursową przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności z:
 1. uchwałą w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATINA;
 2. wzorem formularza wniosku – można tu znaleźć informacje na temat tego, jakie dane i załączniki należy przygotować wcześniej, aby wypełnić elektroniczny formularz w systemie ZSUN/OSF;
 3. regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych;
 1. zapoznać się z procedurą składania wniosków;
 2. zdecydować jak długo ma trwać projekt: 24 czy 36 miesięcy;  
 3. zdecydować w jakim ośrodku ma zostać zrealizowany staż zagraniczny i jak długo ma trwać: od 3 do 6 miesięcy;
 4. pozyskać dokument potwierdzający zgodę opiekuna naukowego z ośrodka, w którym ten staż ma być realizowany (w j. angielskim);
 5. przygotować dokument potwierdzający nadanie kierownikowi projektu stopnia doktora, a w przypadku zamiaru uzyskania stopnia doktora, oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwy podmiot o przewidywanym terminie nadania tego stopnia;
 6. pozyskać od podmiotu realizującego dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację projektu (procedura pozyskania podpisu/-ów osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji podmiotu na potwierdzeniu złożenia wniosku);
 7. przygotować
 1. w języku polskim:

- popularnonaukowe streszczenie projektu (do 1 strony),

- plan badań przedstawiający zadania badawcze,

- w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji przez grupę podmiotów porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego,

- oświadczenie administracyjne kierownika projektu i podmiotu realizującego projekt badawczy;

b) w języku angielskim:

- streszczenie projektu badawczego (do 4500 znaków),

- popularnonaukowe streszczenie projektu (do 1 strony),

- plan badań przedstawiający zadania badawcze,

- opisy projektu badawczego: skrócony (do 5 stron) i szczegółowy (do 15 stron),

- informacje o zespole badawczym, w tym dotyczące kierownika projektu, dla których zakres został przedstawiony szczegółowo powyżej (pytanie: Jakie elementy zawiera wniosek i jakie dokumenty należy dołączyć? pkt. 6),

- informacje o zagranicznym ośrodku naukowym będącym miejscem planowanego stażu wraz z uzasadnieniem tego wyboru (do 2 stron),

- dokument potwierdzający zgodę ośrodka naukowego na staż zagraniczny kierownika projektu,

- kosztorys projektu UWAGA! Przypominamy, że koszty publikacji prac w formule Open Access mogą być poniesione wyłączenie w ramach kosztów pośrednich. Zaplanowanie takich środków w ramach kosztów bezpośrednich będzie traktowane jako błąd formalny. 

- w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji z partnerem zagranicznym, informacje o planowanej współpracy międzynarodowej wraz z opisem korzyści wynikających z tej współpracy,

- informacje dotyczące planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji projektu badawczego,

- informacje dotyczące aspektów etycznych w projekcie, w tym zgód, opinii, pozwoleń oraz zezwoleń niezbędnych do realizacji projektu badawczego zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz zasadami dobrych praktyk,

- w przypadku projektu badawczego, którego elementem jest badanie kliniczne planowane z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, szczegółowe uzasadnienie niekomercyjnego charakteru tych badań,

- w przypadku projektu badawczego obejmującego badania realizowane lub zrealizowane przez kierownika projektu, bądź o finansowanie których kierownik projektu występuje w ramach innych konkursów NCN lub innych źródeł, opis zbliżonych tematycznie zada badawczych wraz z uzasadnieniem konieczności ich finansowania we wnioskowanym projekcie,

- w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji w podmiocie, który nie otrzymuje subwencji na prowadzenie działalności naukowej, informacje dotyczące badań naukowych realizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat, wraz z wykazem publikacji oraz informacją dotyczącą aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie ZSUN/OSF przyciskiem „Sprawdź kompletność” nie gwarantuje tego, że wprowadzono poprawnie wszystkie dane i załączono właściwe załączniki;
 2. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 3. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie (podpisy kierownika projektu oraz osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu);
 4. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do NCN w systemie ZSUN/OSF, używając przycisku „Wyślij do NCN”.

Po zakończeniu naboru wniosków:

 1. przeprowadzony zostanie proces oceny wniosków;
 2. po zakończeniu każdego etapu oceny wysyłane są decyzje Dyrektora NCN w sprawie przyznania środków finansowych;
 3. w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania podpisana zostanie umowa o finansowanie i realizację projektu badawczego;
 4. rozpocznie się realizacja projektu zgodnie z umową.

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji.

Dokumentacja konkursowa

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku do NCN:

 1. Warunki konkursu SONATINA
 2. Regulamin finansowania projektów NCN
 3. Panele NCN
 4. Koszty w projektach NCN
 5. Wzór formularza wniosku
 6. Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (dotyczy wniosków, w których występuje więcej niż jeden podmiot) 
 7. Lista krajów, w których można planować staż zagraniczny w ramach konkursu SONATINA
 8. Wysokość kwot przyznawanych na wydatki związane z podróżami w związku z realizacją stażu zagranicznego w ramach konkursu SONATINA
 9. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 10. Wytyczne do uzupełniania planu zarządzania danymi w projekcie badawczym  
 11. Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania 
 12. Procedura składania wniosków
 13. Zasady doręczania decyzji Dyrektora NCN
 14. Instrukcja dotycząca składania odwołań od decyzji Dyrektora NCN
 15. Polityka otwartego dostępu

Dokumenty dotyczące oceny wniosków:

 1. Kryteria oceny wniosków
 2. Zespoły ekspertów NCN – zasady tworzenia i powoływania
 3. Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez zespoły ekspertów

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem realizacji projektu NCN:

 1. Wzór umowy (aktualizacja: 29.01.2021)
 2. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
 3. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN