Konkurs SYMFONIA 1 na międzydziedzinowe projekty badawcze

czwartek, 15 listopada 2012

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs SYMFONIA 1 na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.

 1. Adresaci konkursu:
  1. Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację międzydziedzinowego projektu badawczego obejmującego przynajmniej dwa spośród wymienionych obszarów badawczych(1):
   1. Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce;
   2. Nauki Ścisłe i Techniczne;
   3. Nauki o Życiu,

   może wystąpić jednostka naukowa (2) bądź konsorcjum naukowe (3), zwane dalej „wnioskodawcą” (4).

  2. W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze, które mają na celu realizację międzydziedzinowych badań podstawowych prowadzonych przez współpracujące ze sobą zespoły naukowe i indywidualnych badaczy, które integrują informacje, dane, metody, techniki i narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów nauki w tym takie, które służą rozwiązywaniu istotnych problemów naukowych w jednym obszarze z wykorzystaniem metodologii i doświadczeń innego obszaru.
 2. Warunki przystąpienia do konkursu:
  1. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
  2. Kierownikiem międzydziedzinowego projektu badawczego może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed datą wystąpienia z wnioskiem kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.
  3. W realizacji projektu, oprócz kierownika projektu mogą brać udział kierownicy zespołów naukowych wskazani:
   1. w porozumieniu o współpracy przy realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego w przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka naukowa;
   2. w umowie o utworzeniu konsorcjum w przypadku, gdy wnioskodawcą jest konsorcjum naukowe.
  4. Do realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego kierownik projektu może zaangażować partnerów projektu będących indywidualnymi uczonymi, którzy nie są zatrudnieni w żadnym z wnioskujących podmiotów, przy czym partnerzy mogą być liderami polskich lub zagranicznych zespołów naukowych.
  5. Łączna liczba kierowników (5) i partnerów w międzydziedzinowym projekcie badawczym nie może przekraczać czterech, przy czym w realizacji projektu może występować dowolna liczba wykonawców powiązanych ze wskazanymi zespołami naukowymi.
  6. Do konkursu dopuszczeni są wnioskodawcy, którzy zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.
  7. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem przedłużenia finansowania jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów.
  8. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS), zgodnie z art. 20 ust. 2, w związku z art. 5 pkt 3 w związku z art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
  9. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których wysokość finansowania na cały okres realizacji mieści się w przedziale od 2 do 7 mln zł.
  10. Do konkursu dopuszczone są te projekty badawcze, w których w okresie realizacji przewidziane jest stworzenie nowych, pełnoetatowych miejsc pracy, dla przynajmniej dwóch osób ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu „post-doc”) oraz dla przynajmniej czterech doktorantów.
  11. Koszty pośrednie w złożonym projekcie badawczym nie mogą przekraczać 20% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.
 3. Sposób i termin składania wniosków:
  1. Zakres niezbędnych informacji zawartych we wniosku o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  2. Do wniosku należy dołączyć:
   1. szczegółowy opis projektu badawczego nieprzekraczający 30 stron standardowego maszynopisu przygotowany w języku angielskim;
   2. porozumienie o współpracy przy realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego w przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka naukowa;
   3. umowę utworzenia konsorcjum naukowego w przypadku, gdy wnioskodawcą jest konsorcjum naukowe;
   4. list/y intencyjne partnera/ów projektu zamierzających uczestniczyć w realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego.
  3. Jednostka, która nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki, przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące:
   1. badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników;
   2. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
  4. W przypadku wniosków o finansowanie projektów badawczych związanych z:
   1. koniecznością wykonania doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka;
   2. koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach;
   3. prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną;
   4. prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie modyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów,

   wnioskodawca wraz z wnioskiem przedstawia kopię zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach lub kopię zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o organizmach genetycznie modyfikowanych.

  5. Wniosek o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 marca 2013 roku. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
  6. Wniosek wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy, z wyłączeniem szczegółowego opisu projektu badawczego, należy złożyć do dnia 15 marca 2013 roku, na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs SYMFONIA 1”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
  7. Informacje o konkursie można uzyskać w Narodowym Centrum Nauki oraz na stronie internetowej Centrum.
 4. Sposób i kryteria oceny wniosków:
  1. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
  2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych”, wprowadzonym uchwałą Rady NCN nr 12/2011 z 10 marca 2011 r. z późn. zm., w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 86/2012 z dnia 8 listopada 2012 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Przy ocenie wniosku o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego uwzględnia się:
   1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
   2. spełnienie kryterium międzydziedzinowego charakteru projektu, czyli rzeczywistego przekraczania granic pomiędzy obszarami badawczymi;
   3. osiągnięcia naukowe kierownika projektu, kierowników zespołów naukowych oraz partnerów projektu;
   4. ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów badawczych uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;
   5. poziom naukowy badań;
   6. nowatorski charakter projektu;
   7. właściwy dobór uczestników projektu do realizacji zakładanych celów projektu;
   8. wpływ realizacji projektu na rozwój obszarów badawczych;
   9. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
   10. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu:

  Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia terminu przyjmowania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

 6. Finansowanie:
  1. Środki finansowe na realizację projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.
  2. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
  3. Komisja Odwoławcza Rady NCN podejmuje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
  4. Środki finansowe są przekazywane wnioskodawcy na podstawie umowy o realizację i finansowanie projektu zawartej przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z wnioskodawcą i kierownikiem projektu.
  5. W umowie określa się:
   1. zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji;
   2. wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum;
   3. sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego, zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej;
   4. wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym zobowiązanie wykonawcy do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym;
   5. sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu badawczego;
   6. sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego;
   7. sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego.
  6. Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o realizację projektu, zawierający jego harmonogram i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację projektu.
 7. Nakłady finansowe:

  Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu „SYMFONIA 1” w kwocie 30 mln zł.

(1) Obszary badawcze uwzględniają dyscypliny i grupy dyscyplin ujęte w wykazie paneli NCN zatwierdzonym przez Radę NCN uchwałą nr 5/2011 r. z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm., w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 85/2012 z dnia 8 listopada 2012 r.

(2) Jednostka naukowa - prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe jednostka, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a) – d) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.), w ramach której prowadzą działalność zespoły naukowe, zamierzające wziąć udział w realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego. W przypadku jednostki wymienionej w art. 2 pkt 9 lit a) - d), która nie posiada osobowości prawnej, przez jednostkę naukową należy rozumieć osobę prawną, w której skład ona wchodzi.

(3) Konsorcjum naukowe - grupa co najmniej dwóch jednostek naukowych, w rozumieniu wskazanym w przypisie nr 2, podejmująca na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe jakim jest realizacja międzydziedzinowego projektu badawczego, który prowadzony będzie przez zespoły naukowe w ramach jednostek naukowych będących członkami tego konsorcjum.

(4) W ramach niniejszego konkursu nie będzie udzielana pomoc publiczna.

(5) Przez kierownika rozumiemy kierownika projektu oraz kierowników zespołów naukowych wymienionych w porozumieniu o współpracy przy realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego bądź umowie o utworzeniu konsorcjum, o których mowa w pkt. 2.3 niniejszej uchwały.