15 grudnia 2014 r.

Konkurs SYMFONIA 3 na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 617 z późn. zm.) oraz uchwały Rady NCN nr 101/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r (Załącznik nr 1). Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs SYMFONIA 3 na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.

 1. Adresaci konkursu:
  1. Z wnioskiem o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego, obejmującego przynajmniej dwa spośród wymienionych obszarów badawczych(1) (Załącznik nr 3):
   • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce;
   • Nauki Ścisłe i Techniczne;
   • Nauki o Życiu,
   może wystąpić jednostka naukowa(2), bądź konsorcjum naukowe(3), zwane dalej „wnioskodawcą”.(4)
  2. W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, które mają na celu realizację międzydziedzinowych badań podstawowych prowadzonych przez współpracujące ze sobą zespoły i indywidualnych partnerów, które integrują informacje, dane, metody, techniki i narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów nauki w tym takie, które służą rozwiązywaniu istotnych problemów naukowych w jednym obszarze z wykorzystaniem metodologii i doświadczeń innego obszaru.
  3. W konkursie preferowane będą projekty badawcze mające na celu postęp w więcej niż jednym obszarze, a nie jedynie wykorzystanie osiągnięć jednej dziedziny nauki do rozwoju innych dziedzin.
 2. Warunki przystąpienia do konkursu:
  1. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski obejmujące badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.).
  2. Kierownikiem międzydziedzinowego projektu badawczego może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat (w latach 2005-2014) przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, kierowała realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.
  3. W realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego, oprócz kierownika projektu mogą brać udział kierownicy zespołów naukowych wskazani:
   • w porozumieniu(5) o współpracy przy realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego w przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka naukowa;
   • w umowie(6) o utworzeniu konsorcjum w przypadku, gdy wnioskodawcą jest konsorcjum naukowe.
  4. Do realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego kierownik projektu może zaangażować partnerów będących indywidualnymi uczonymi, którzy nie są zatrudnieni w żadnym z wnioskujących podmiotów, przy czym partnerzy mogą być liderami polskich lub zagranicznych grup badawczych.
  5. Liczba kierowników(7) i partnerów w projekcie nie może przekraczać czterech, przy czym w realizacji projektu może występować dowolna liczba wykonawców powiązanych ze wskazanymi zespołami naukowymi.
  6. Do konkursu będą kwalifikowane te projekty badawcze, których okres realizacji trwa 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy.
  7. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł dla zespołu naukowego w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł dla zespołu naukowego w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS), zgodnie z art. 20 ust. 2, w związku z art. z art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
  8. W ramach konkursu możliwe jest przyznawanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców wyłącznie zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. (Załącznik nr 6)
  9. Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu musi mieścić się w przedziale od 2 do 7 mln zł, przy czym:
   • dla projektów trwających 36 miesięcy, nie może przekraczać kwoty 4 mln zł;
   • dla projektów trwających 48 miesięcy, nie może przekraczać kwoty 5 mln zł.
  10. Do konkursu będą dopuszczone te projekty badawcze, w których przewidziane jest stworzenie nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej dwóch osób ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu „post-doc”(8)). Łączny okres zatrudnienia osób na tym stanowisku nie może być krótszy niż 72 lub 96 lub 120 osobomiesięcy (odpowiednio dla projektów trwających 36 lub 48 lub 60 miesięcy).
  11. Do konkursu będą dopuszczone te projekty badawcze, w których przewidziane jest zaangażowanie przynajmniej czterech doktorantów(9), w trybie zgodnym z zasadami zawartymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. Łączny okres zaangażowania doktorantów nie może być krótszy niż 144 lub 192 lub 240 osobomiesięcy (odpowiednio dla projektów trwających 36 lub 48 lub 60 miesięcy).
  12. Koszty pośrednie w złożonym projekcie badawczym nie mogą przekraczać 20% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.
 3. Sposób i termin składania wniosków:
  1. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego określa Załącznik nr 2.
  2. Wniosek o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy wysłać do 16 marca 2015 r. w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
  3. Wniosek wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy, należy złożyć w siedzibie Centrum lub przesłać do 16 marca 2015 r. na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs SYMFONIA 3”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.).
 4. Sposób i kryteria oceny wniosków:
  1. Do oceny merytorycznej będą kwalifikowane wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
  2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich”, określonym uchwałą Rady NCN nr 104/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. (Załącznik nr 4) oraz Zarządzeniem Dyrektora Narodowego Centrum w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów (Załącznik nr 5)
  3. Przy ocenie wniosku o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego uwzględnia się:
   1. spełnienie kryterium badań naukowych;
   2. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
   3. spełnienie kryterium międzydziedzinowego charakteru projektu, czyli rzeczywistego przekraczania granic pomiędzy obszarami badawczymi, a zwłaszcza mającego na celu postęp w więcej niż jednym obszarze, a nie jedynie wykorzystanie osiągnięć jednej dziedziny nauki do rozwoju innych dziedzin;
   4. dorobek naukowy wykonawców projektu, w tym:
    • dorobek kierownika projektu, w tym: publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych; wykonanie innych projektów badawczych uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę,
    • osiągnięcia naukowe kierowników zespołów badawczych i/lub partnerów projektu;
   5. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji oraz nowatorski charakter projektu;
   6. dobór partnerów;
   7. możliwość realizacji projektu;
   8. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
   9. wpływ realizacji projektu na rozwój nauki;
   10. sposób przygotowania wniosku umożliwiający jego rzetelną ocenę.

   Szczegółowe zasady oceny wniosków w konkursie SYMFONIA 3 określone są w załączniku nr 7, zaś katalog kosztów kwalifikowalnych określony jest w załączniku nr 8 do niniejszego ogłoszenia.

 5. Rozstrzygnięcie konkursu:

  Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 16 września 2015 r.

 6. Finansowanie:
  1. Środki finansowe na realizację projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.
  2. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady NCN w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
  3. Komisja Odwoławcza Rady NCN podejmuje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
  4. Środki finansowe są przekazywane wnioskodawcy na podstawie umowy o realizację i finansowanie projektu zawartej przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z wnioskodawcą i kierownikiem projektu.
  5. W umowie określa się:
   1. zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji;
   2. wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum;
   3. sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego, zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej;
   4. wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym zobowiązanie wykonawcy do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym;
   5. sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu badawczego;
   6. sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego;
   7. sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego.
  6. Wnioskodawca jest zobowiązany, w terminie wskazanym w decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o finansowanie i realizację projektu, zawierający jego plan badań i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o finansowanie i realizację projektu.
 7. Nakłady finansowe: Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SYMFONIA 3 w kwocie 30 mln zł.

Odnośniki

(1)Obszary badawcze uwzględniają dyscypliny i grupy dyscyplin ujęte w wykazie paneli NCN zatwierdzonym przez Radę NCN. Wykaz wszystkich paneli znajduje się w załączniku do uchwały Rady NCN nr 96/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.

(2)Jednostka naukowa to prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe jednostka, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a) – d) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.) lub centrum naukowe uczelni utworzone w ramach struktury jednej uczelni, o którym mowa w art. 2 pkt 16 a) tejże ustawy, w której prowadzą działalność zespoły naukowe zamierzające wziąć udział w realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego na podstawie porozumienia zawartego w formie pisemnej, którego przedmiotem jest wykonanie planowanego projektu badawczego. W przypadku jednostki wymienionej w art. 2 pkt 9 lit a) - d), która nie posiada osobowości prawnej, przez jednostkę naukową należy rozumieć osobę prawną, w której skład ona wchodzi.

(3)Konsorcjum naukowe to grupa co najmniej dwóch i nie więcej niż czterech jednostek naukowych w rozumieniu wskazanym w przypisie nr 2, w skład których wchodzą zespoły naukowe podejmujące, na podstawie umowy, wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe jakim jest realizacja międzydziedzinowego projektu badawczego. Konsorcjum naukowe tworzy się na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pomiędzy wyżej wymienionymi jednostkami naukowymi, której przedmiotem jest wykonanie planowanego projektu badawczego.

(4)W ramach konkursu nie będzie udzielana pomoc publiczna.

(5)Porozumienie, o którym mowa w przypisie nr 2.

(6)Umowa, o której mowa w przypisie nr 3.

(7)Przez kierownika rozumiemy kierownika projektu oraz kierowników zespołów naukowych wymienionych w porozumieniu o współpracy przy realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego, bądź umowie o utworzeniu konsorcjum, o których mowa w pkt. 2.3 niniejszego ogłoszenia.

(8)Przez stanowisko pracy typu post-doc należy rozumieć pełnoetatowe stanowisko pracy przeznaczone dla osoby rozpoczynającej karierę naukową, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy.

(9)Przez pojęcie doktorant należy rozumieć, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012, poz. 572, z późn. zm.), uczestnika studiów doktoranckich.