30 września 2019 r.

Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)  ogłaszają konkurs TANGO 4.

Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych szczególnie:

 • określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych,
 • wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Projekty będą w całości finansowane przez NCBR. Na konkurs przeznaczono 30 mln PLN.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system LSI, dostępny pod adresem https://lsi.ncbr.gov.pl.

Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym w dniach od 29 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. z podziałem na rundy:

 • runda I: od 29 listopada 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku,
 • runda II: od 1 lutego 2020 roku do 15 kwietnia 2020 roku,
 • runda III: od 16 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku (do godz. 16:00).

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu oraz na stronie NCBR.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Jak wnioskować o projekt TANGO 4?

O projekt Tango 4 można wnioskować w ramach trzech różnych ścieżek, których charakterystykę przedstawiono w tabeli poniżej.

  Ścieżka A Ścieżka B Ścieżka C
Wnioskodawca Jednostki naukowe Konsorcja jednostek naukowych z przedsiębiorcami Konsorcja jednostek naukowych z przedsiębiorcami
Finansowane prace Prace koncepcyjne oraz komponent B+R (badania przemysłowe oraz prace rozwojowe) Badania przemysłowe oraz prace rozwojowe Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz komponent koncepcyjny
Maksymalna wysokość dofinansowania projektu 250 tys. zł (w tym maks. 150 tys. zł na komponent B+R) 3 mln zł 3 mln zł (w tym maks. 100 tys. zł na komponent koncepcyjny)
  do 15 miesięcy do 36 miesięcy do 36 miesięcy
Intensywność wsparcia Jednostki naukowe: 100%
Przedsiębiorcy: Intensywność dofinansowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299)
Zobowiązanie do wdrożenia wyników projektu w działalności gospodarczej NIE

(końcowa ocena merytoryczna będzie obejmować weryfikację realizacji zakładanych celów i rezultatów)

TAK TAK

Kierownik projektu

Kierownikiem projektu może być osoba, która kierowała projektem bazowym lub uzyskała pisemną zgodę kierownika projektu bazowego do pełnienia funkcji kierownika w projekcie TANGO 4.

Projekt bazowy

Projekt bazowy to projekt badawczy obejmujący badania podstawowe, finansowany w ramach jednego z konkursów krajowych lub międzynarodowych Narodowego Centrum Nauki (z wyłączeniem konkursów: ETIUDA, FUGA, UWERTURA i MINIATURA), którego wyniki stanowią podstawę do realizacji projektu zgłoszonego w ramach Tango 4. Realizacja projektu bazowego powinna zakończyć się nie wcześniej niż 15 marca 2016 r.

Ubieganie się o finansowanie będzie możliwe jeżeli na dzień złożenia wniosku w konkursie TANGO 4:

 • raport końcowy z realizacji projektu bazowego został pozytywnie zweryfikowany formalnie przez NCN lub
 • co najmniej jeden raport roczny z realizacji projektu bazowego został pozytywnie zweryfikowany przez NCN.

Ograniczenia w składaniu wniosków na projekty badawcze w konkursie

Na podstawie jednego projektu bazowego dopuszcza się możliwość złożenia maksymalnie jednego wniosku we Wspólnym Przedsięwzięciu TANGO. Ponadto:

 • raport końcowy z realizacji projektu bazowego został pozytywnie zweryfikowany formalnie przez NCN (w przypadku projektów bazowych zakończonych po 15 marca 2016 r. dla których weryfikacja formalna raportu końcowego została zakończona na dzień złożenia wniosku) lub
 • co najmniej jeden raport roczny z realizacji projektu bazowego został pozytywnie zweryfikowany przez NCN (dla projektów bazowych zakończonych po 15 marca 2016 r., w przypadku których weryfikacja formalna raportu końcowego nie została zakończona na dzień złożenia wniosku oraz dla projektów bazowych będących w trakcie realizacji na dzień złożenia wniosku).

W przypadku projektów składanych w ramach ścieżki B:

 • raport z fazy K realizowanej w ramach I lub II konkursu TANGO został negatywnie oceniony przez NCBR, przy czym jedynym zastrzeżeniem był brak pozyskania partnera gospodarczego spełniającego wymagania regulaminowe

  lub

 • podpisano umowę o dofinansowanie projektu sfinansowanego w ramach III konkursu TANGO oraz rozpoczęto jego realizację

  lub

 • podpisano umowę o dofinansowanie projektu sfinansowanego w ramach IV konkursu TANGO (tylko Ścieżka A) oraz rozpoczęto jego realizację.

Zakres tematyczny wniosku

Konkurs TANGO 4 nie ma ograniczenia tematycznego.

Czas trwania projektu

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający do 15 miesięcy w ramach ścieżki A oraz do 36 miesięcy w ramach ścieżki B i C.

Kosztorys projektu

Maksymalny budżet projektu złożonego w ścieżce A wynosi 250 tys. PLN.

Maksymalny budżet projektu złożonego w ścieżce B lub C wynosi 3 mln PLN.

Szczegółowe informacje na temat budżetu i kwalifikowalności kosztów projekcie TANGO można znaleźć na stronie NCBR.

Zespół badawczy

Warunki konkursu nie określają minimalnej lub maksymalnej liczby członków zespołu badawczego.

Proces oceny wniosku

Po zakończeniu danej rundy, złożone wnioski są przedmiotem:

 • oceny wstępnej w ramach kryteriów określonych w załączniku nr 3 do regulaminu (kryteria oceny wstępnej);
 • oceny merytorycznej w ramach kryteriów, odpowiadających poszczególnym Ścieżkom, określonych w załączniku nr 4 do regulaminu (kryteria oceny merytorycznej).

Ocena wstępna przeprowadzana jest przez pracowników NCBR na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz wyjaśnień udzielonych przez wnioskodawcę.

Ocena merytoryczna przeprowadzana jest przez panel ekspertów, na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz wyjaśnień udzielonych przez wnioskodawcę.

Na podstawie wyników oceny merytorycznej wniosków złożonych w danej rundzie, dla każdej ze Ścieżek, opracowywane są: lista rankingowa pozytywnie ocenionych wniosków oraz lista rankingowa negatywnie ocenionych wniosków. Na liście rankingowej pozytywnie ocenionych wniosków wskazane są wnioski rekomendowane do dofinansowania oraz wnioski nierekomendowane do dofinansowania.

Kryteria oceny wniosków

Ocena wniosków przeprowadzana jest w oparciu o kryteria oceny wstępnej oraz oceny merytorycznej. Dokładny opis kryteriów stanowi załącznik nr 3 i 4 do regulaminu.

Ocena merytoryczna wniosku

Ocenę merytoryczną przeprowadza panel ekspertów przy udziale co najmniej 2 ekspertów. Decyzje podejmowane są przez panel ekspertów na zasadzie konsensusu. W przypadku braku konsensusu ocenę rozstrzyga się w drodze głosowania. Elementem oceny jest spotkanie członków panelu z wnioskodawcą w siedzibie NCBR. Podczas spotkania wnioskodawca może odnieść się do pytań i ewentualnych wątpliwości członków panelu dotyczących Projektu. Wnioskodawcę na spotkaniu może reprezentować maksymalnie 5 osób z wiedzą o Projekcie. W spotkaniu nie mogą uczestniczyć (także w roli obserwatora) przedstawiciele firm  doradczych.

Wyniki konkursu

Wyniki udostępniane są na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl w terminie do 8 miesięcy od daty zamknięcia naboru wniosków.

Dodatkowe informacje

Pytania dotyczące warunków konkursu można kierować:

 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, zasada konkurencyjności, wskaźniki, budżet Projektu) na adres: tango-finanse@ncbr.gov.pl
 • w pozostałych sprawach na adres: tango@ncbr.gov.pl oraz pod numer telefonu 22 39 07 210 oraz 22 39 07 385.

Dokumentacja konkursowa

Pełna dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie NCBR.