NORFACE

Narodowe Centrum Nauki jest członkiem konsorcjum NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) należącego do sieci typu ERA-NET, w którego skład wchodzi 15 krajów europejskich oraz Kanada. Celem konsorcjum jest wspieranie badań w obszarze nauk społecznych poprzez finansowanie międzynarodowych projektów badawczych oraz organizowanie seminariów i konferencji. Dotychczas konsorcjum ogłosiło dwa konkursy na międzynarodowe projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły z co najmniej 3 krajów należących do sieci. Pierwszy z nich Re-emergence of Religion as a Social Force in Europe?, ogłoszony w 2006 r., wyłonił 10 zwycięskich projektów. W drugim konkursie pt. Migration in Europe – Social, Economic, Cultural and Policy Dynamics, przeprowadzonym w latach 2008-2009, sfinansowano natomiast 12 projektów.

Konkurs "Przyszłość państwa opiekuńczego" »

EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND)

Narodowe Centrum Nauki jest członkiem międzynarodowej inicjatywy EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND), która wspiera badania naukowe nad chorobami neurozwyrodnieniowymi. Celem tej inicjatywy jest zbadanie przyczyn występowania chorób, takich jak choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona, na które coraz częściej zapada starzejące się europejskie społeczeństwo. Najważniejszym założeniem JPND jest inspirowanie międzynarodowych badań, które umożliwią wczesne wykrycie objawów chorób neurozwyrodenieniowych oraz pozwolą na opracowanie odpowiednich form terapii dla osób dotkniętych tymi chorobami.

Konkurs "Neurodegenerative Disease Research" »

Science Europe

Science Europe (SE), założona w 2011 r., zrzesza obecnie ponad pięćdziesiąt organizacji i instytucji naukowych finansujących lub prowadzących badania naukowe, z dwudziestu pięciu krajów europejskich. Siedziba SE znajduje się w Brukseli. Celem Science Europe jest wzmocnienie europejskiej przestrzeni badawczej przez zacieśnienie współpracy między instytucjami członkowskimi. Narodowe Centrum Nauki zostało przyjęte do SE w maju 2012 roku.  Jednym z priorytetów Science Europe jest reprezentowanie potrzeb środowiska naukowego w Europie oraz zwiększenie wpływu naukowców na kształtowanie ogólnoeuropejskich strategii związanych z badaniami naukowymi, a także wskazywanie obszarów nauki, które należy rozwijać. Organizacja dąży również do pogłębiania współpracy z instytucjami wspierającymi naukę zlokalizowanymi poza Europą i poszukiwania rozwiązań, dzięki którym finansowane ze środków publicznych badania naukowe przyczynią się do rozwoju gospodarki oraz przyniosą pożytek społeczeństwu.

Więcej o Science Europe

Konsorcjum HERA JRP

Konsorcjum HERA JRP to sieć 21 instytucji partnerskich, które wraz z Komisją Europejską wspierają badania naukowe z dziedziny humanistyki w Europie. Od 2009 konsorcjum realizuje program, którego celem jest inicjowanie współpracy naukowców z różnych europejskich ośrodków badawczych oraz zwrócenie uwagi na społeczne, kulturowe oraz polityczne problemy i wyzwania współczesnej Europy. Konkursy ogłaszane przez HERA JRP są przeznaczone dla naukowców z krajów, które zgłosiły akces do programu. W 2009 r., jeszcze przed przystąpieniem Polski do konsorcjum, ogłoszono jeden konkurs, w którym humaniści starali się o finansowanie projektów z 2 obszarów tematycznych: Dynamika kultury: dziedzictwo i tożsamość oraz Humanistyka jako źródło kreatywności i innowacji.

Czytaj dalej »

ASPERA

ASPERA jest europejską siecią instytucji koordynującą i finansującą badania z dziedziny astrofizyki cząstek. Rozpoczęła swoją działalność w 2006 roku i do tej pory ogłosiła dwie edycje konkursów. Celem pierwszego konkursu, otwartego w 2006 r., było wspieranie badań nad ciemną materią oraz prac z zakresu dizajnu, służących obserwatorium Cherenkov Telescope Array. Drugi natomiast dotyczył wysokoenergetycznego promieniowania kosmicznego oraz eksperymentów związanych z masą neutrin.

Czytaj dalej »

 

INFECT-ERA

Narodowe Centrum Nauki jest członkiem konsorcjum Infect-ERA złożonego z agencji finansujących badania naukowe, którego misję stanowi rozwijanie działalności naukowej w obszarze chorób zakaźnych. Do celów sieci należy m.in. organizowanie konkursów na międzynarodowe projekty badawcze, wspieranie młodych naukowców, a także opracowywanie strategii i dokumentacji na temat stanu badań we wspomnianym obszarze nauki. Konsorcjum dąży również do promowania wyników badań z zakresu chorób zakaźnych zarówno w środowisku naukowym, jak i wśród szerokiego grona odbiorców. Infect-ERA stanowi kontynuację konsorcjum ERA PathoGenoMics, które jeszcze przed przystąpieniem NCN ogłosiło trzy konkursy na międzynarodowe projekty badawcze. Pierwszy z nich pt. Wykorzystanie metod genetycznych w badaniach bakteryjnych i grzybiczych patogenów ludzkich. wyłonił 12 najlepszych projektów. W drugim i trzecim konkursie, poświęconym zapobieganiu, diagnozie oraz leczeniu chorób zakaźnych u ludzi, sfinansowano odpowiednio 13 i 9 projektów. W drugiej połowie lutego NCN wraz z konsorcjum ogłosi konkurs na temat chorób zakaźnych. Szczegółowe informacje o konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej NCN oraz na stronie konsorcjum Infect-ERA.

 

JPI Cultural Heritage

JPI Cultural Heritage jest siecią wspierającą badania naukowe na temat dziedzictwa kulturowego. W jej pracach uczestniczą następujące kraje europejskie: Włochy, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Francja, Irlandia, Holandia, Litwa, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania. Ponadto status państw-obserwatorów posiadają: Austria, Bułgaria, Estonia, Niemcy, Grecja, Łotwa i Portugalia, Izrael. Misją sieci JPI Cultural Heritage jest wpieranie badań naukowych, których celem jest uchronienie spuścizny pokoleń przed rozpadem oraz inspirowanie prac badawczych pozwalających na wypracowanie narzędzi i metodologii służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Ponadto do zadań sieci należy również opracowanie strategicznych i naukowych priorytetów w obszarze dziedzictwa kulturowego, finansowanie wspólnych projektów badawczych oraz rozpowszechnianie wyników badań wśród szerokiego grona odbiorców. 10 stycznia 2013 r. Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum JPI Cultural Heritage ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze. Spośród czterech zagadnień konkursowych NCN będzie finansować jedynie projekty badawcze obejmujące temat Increasing understanding of cultural values, valuation, interpretation, ethics and identity around all forms of cultural heritage (tangible, intangible and digital heritage).

Szczegółowe informacje na temat konkursu:

http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-01-11-konkurs-jpnd

http://www.jpi-culturalheritage.eu/jhep-joint-pilot-call/ .

 

ApPEC

Narodowe Centrum Nauki jest pełnym członkiem konsorcjum ApPEC (Astroparticle Physics European Consortium), którego misją jest promowanie i wspieranie badań z zakresu astrofizyki cząstek. ApPEC jest rezultatem działalności programów typu ERA-NET – ASPERA i ASPERA-2 oraz przedłużeniem działalności dawnego konsorcjum Astroparticle Physics European Coordination. Dzięki pracy osób skupionych wokół tych inicjatyw udało się stworzyć nowe rozwiązania w zakresie finansowania projektów badawczych oraz mapę drogową astrofizyki cząstek, a także ogłosić 3 konkursy na międzynarodowe projekty badawcze. Porozumienie o współpracy w ramach nowego konsorcjum podpisało dotychczas 11 europejskich agencji finansujących naukę z Belgii, Chorwacji, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Holandii, Rumunii, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Do celów ApPEC-u należą m.in. uczestnictwo w dyskusji na temat badań z obszaru astrofizyki cząstek w Europie, udział w tworzeniu europejskich strategii w tej dziedzinie nauki oraz rozwijanie współpracy z organizacjami prowadzącymi badania w tym zakresie, takimi jak CERN, ESA czy ESO.