Program CEUS realizowany we współpracy między NCN i agencjami finansującymi badania naukowe z Austrii ((FWF - Austrian Science Fund - Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung), Czech (GAČR - Czech Science Foundation - Grantová agentura České Republiky) oraz Słowenii (ARRS- Slovenian Research Agency - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure), ma na celu finansowanie projektów z zakresu badań podstawowych, we wszystkich dyscyplinach naukowych, planowanych do realizacji we współpracy zespołów badawczych z dwóch lub trzech krajów uczestniczących w programie CEUS.

W lutym 2020 r. został ogłoszony międzynarodowy konkurs CEUS-UNISONO na projekty badawcze planowane do realizacji we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z Polski, Austrii, Czech i Słowenii. Rolę agencji wiodącej w konkursie CEUS-UNISONO, odpowiedzialnej za przeprowadzenie oceny merytorycznej złożonych wniosków w obrębie swojego konkursu krajowego, będzie pełnić FWF, GAČR lub ARRS. Ogłoszenie konkursu CEUS-UNISONO.

Od września 2020 r. w ramach konkursu OPUS zostanie otwarty nabór wniosków na projekty badawcze planowane do realizacji we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z Polski, Austrii, Czech i Słowenii, których ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w NCN jako agencji wiodącej. Szczegółowe warunki przyjmowania wniosków na projekty badawcze w ramach konkursu OPUS 20.

Ogłoszenie Weave-UNISONO