BiodivERsA to sieć współpracujących ze sobą organizacji finansujących naukę, utworzona w celu promowania ogólnoeuropejskich badań poświęconych ochronie  środowiska naturalnego i zrównoważonemu zarządzaniu bioróżnorodnością. Sieć realizuje ten cel poprzez organizowanie konkursów na międzynarodowe projekty badawcze. Do tej pory BiodivERsA przeprowadziła pięć konkursów.

Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do sieci w 2014 r., przystępując do konkursu na międzynarodowe projekty dotyczące dynamiki zmian bioróżnorodności.

Konkurs

BiodivRestore Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems (zamknięty)

BiodivClim Biodiversity and Climate Change (zamknięty)

Biodiversity and its influence on animal, human and plant health (zamknięty)

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią BiodivERsA zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu bioróżnorodności. Konkurs obejmuje dwa odrębne działania (Action A i Action B) pod wspólnym tytułem: Biodiversity and its influence on animal, human and plant health.

Termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal) upływa 16 listopada 2018 r. do godz. 16.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

W przypadku działania A (Action A) o finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie.

W przypadku działania B (Action B) o finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 5 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 5 różnych krajów biorących udział w konkursie.

Zapraszamy również do skorzystania z Partner Search Tool, narzędzia umożliwiającego znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Bułgaria*, Estonia*, Francja, Irlandia, Litwa, Niemcy, Polska, Rumunia*, Słowacja, Szwajcaria.

* Decyzje o wejściu danego kraju do konkursu można śledzić pod linkiem: Countries involved


Dokumentacja konkursowa:

 

Szczegółowe informacje o konkursie: BiodivERsA 2018


Dodatkowe informacje dla naukowców ubiegających się o finansowanie NCN:

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie koordynator międzynarodowego projektu w imieniu całego konsorcjum składa wniosek wstępny (pre-proposal), w drugim składa natomiast – właściwy wniosek (proposal). Wniosek wstępny należy złożyć do dnia 16 listopada 2018 r. do godz. 16.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET)Termin składania wniosków, tzw. proposals, w zależności od ilości złożonych wniosków, przypadnie na okres pomiędzy początkiem lutego a połową marca 2019 r.

Na etapie full proposal polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO).

 1. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań w konkursie BiodivERsA Call 2018).
 2. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całego konsorcjum łącznie. Zgodnie z dokumentem: Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań w konkursie BiodivERsA Call 2018  konsorcja polskie dysponują wyższym limitem środków na wynagrodzenia dodatkowe.
 3. W konkursie obowiązuje kurs euro z dnia 7 czerwca 2018 r.: 1 EUR= 4,2634 PLN.
 4. Projekt polskiego zespołu badawczego może trwać 36 mies.
 5. Stanowisko Rady NCN w sprawie kryteriów zatrudniania na stanowisku typu post-doc w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki stanowiące załącznik do uchwały nr 102/2018.
 

Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services (zamknięty)

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum BiodivERsA oraz siecią Belmont Forum zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu bioróżnorodności i ekosystemu pt. “Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services”. Konkurs obejmuje następujące tematy:

 • Development and application of scenarios of biodiversity and ecosystem services across spatial scales of relevance to multiple types of decisions,
 • Consideration of multiple dimensions of biodiversity and ecosystem services in biodiversity scenarios.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie koordynator międzynarodowego projektu w imieniu całego konsorcjum dokonuje wstępnej rejestracji wniosku, w drugim składa natomiast właściwy wniosek (full proposal). Wstępnej rejestracji należy dokonać do dnia 1 grudnia 2017 r. do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Termin składania wniosków, tzw. full proposals, upływa 9 marca 2018 r. o godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie.

Kraje uczestniczące w konkursie

Argentyna, Austria, Belgia (Walonia), Brazylia (Sao Paulo), Bułgaria, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Litwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Stany Zjednoczone, Turcja, Wybrzeże Kości Słoniowej

Zapraszamy również do skorzystania z Partner Search Tool, narzędzia umożliwiającego znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Szczegółowe informacje o konkursie

Dodatkowe informacje dla naukowców ubiegających się o finansowanie NCN

 1. Wymogi formalne NCN
 2. Na etapie składania pełnych wniosków, tzw. full proposals, polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową.
 3. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 5-12).
 4. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całego konsorcjum łącznie. Zgodnie z uchwałą UNISONO (por. s. 8-9: pkt 2.1.2 a) i b) konsorcja polskie dysponują wyższym limitem środków na wynagrodzenia dodatkowe.
 5. W konkursie obowiązuje kurs euro z dnia 9 lutego 2017 r.: 1 EUR= 4,3162 PLN.
 6. Projekt polskiego zespołu badawczego może trwać 36 miesięcy.

Finansowane projekty

Understanding and managing the biodiversity dynamics of soils and sediments to improve ecosystem functioning and delivery of ecosystem services; Understanding and managing biodiversity dynamics in land-, river- and sea-scapes (habitat connectivity, green and blue infrastructures, and naturing cities) to improve ecosystem functioning and delivery of ecosystem services (zamknięty)

Tematyka konkursu

 1. Understanding and managing the biodiversity dynamics of soils and sediments to improve ecosystem functioning and delivery of ecosystem services.
 2. Understanding and managing biodiversity dynamics in land-, river- and sea-scapes (habitat connectivity, green and blue infrastructures, and naturing cities) to improve ecosystem functioning and delivery of ecosystem services.

Termin składania wniosków wstępnych upływa 20 lipca 2015 r.

Termin składania pełnych wniosków upływa:

 1. jeśli liczba złożonych wniosków będzie mniejsza niż 150: 16 grudnia 2015 r.
 2. jeśli liczba złożonych wniosków będzie większa niż 150: 27 lutego 2016 r.

Polscy wnioskodawcy zobowiązani są również do wysłania wyłącznie drogą elektroniczną wniosku wstępnego wraz z załącznikami za pośrednictwem systemu OSF www.osf.opi.org.pl (Wniosek UNISONO). Obowiązku tego należy dopełnić w ciągu 7 dni od upływu podanego wyżej terminu składania wniosków wstępnych w konkursie.

Finansowanie

Budżet konkursu: 30 milionów EUR (konkursu współfinansowany ze środków UE). Wysokość finansowania polskiej części międzynarodowego projektu nie może przekroczyć 500 tys. euro.

Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN i obliczony zgodnie z kursem euro z dnia podjęcia uchwały Rady NCN 22/2014 z dnia 13.03.2014 r. (1 EUR=4,2277 PLN)

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej http://www.biodiversa.org/741


Kontakt:

 • dr Mateusz Sobczyk, e-mail: mateusz.sobczyk@ncn.gov.pl,
 • Anna Kotarba, e-mail: anna.kotarba@ncn.gov.pl,

Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umów nr 642420 oraz nr 776617.