HERA (Humanities in the European Research Area) to sieć europejskich instytucji partnerskich wspierających badania naukowe z dziedziny humanistyki. Od 2009 konsorcjum realizuje program, którego misją jest inicjowanie współpracy naukowców z różnych europejskich ośrodków badawczych oraz zwrócenie uwagi na społeczne, kulturowe oraz polityczne wyzwania współczesnej Europy.

Dotychczas zostały ogłoszone dwa konkursy na międzynarodowe projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły składające się z naukowców pochodzących z co najmniej 3 krajów należących do sieci HERA. Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do konsorcjum w 2011 r., włączając się w organizację konkursu Cultural Encounters (Spotkania kulturowe).

Konkursy

Public spaces: Culture and Integration in Europe (zamknięty)

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z obszaru nauk humanistycznych obejmujące badania interdyscyplinarne, których celem jest zrozumienie relacji między przestrzenią publiczną, kulturą a zagadnieniami, takimi jak: integracja europejska, procesy migracyjne, globalizacja, cyfryzacja itp.

Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 4 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Sieć HERA oczekuje, ze w projektach poza instytucjami badawczymi wystąpią także partnerzy pozaakademiccy, np. muzea, organizacje pozarządowe, media.

Budżet międzynarodowego projektu: maks. 1 mln EUR

Czas trwania projektu: 24-36 miesięcy

Kraje biorące udział w konkursie:

Austria, Belgia (Walonia), Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. outline proposal. W lutym 2018 r. najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do złożonia wniosków pełnych, tzw. full proposals. Projekty będą oceniane przez międzynarodowy panel ekspertów.

HARMONOGRAM KONKURSU:

Termin składania pre-proposals: 24 października 2017 r.

Zaproszenie do składania full proposals: luty 2018 r.

Termin składania full proposals: do 9 maja 2018 r.

Wyniki konkursu: koniec 2018 r.

Rozpoczęcie projektów: styczeń-maj 2019 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE


Informacje dla wnioskodawców z Polski:

 1. Na etapie full proposal polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową: http://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/UNISONO_budget_table.xlsx.
 2. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 5-12).
 3. Czas trwania polskiej części projektu to 24 miesiące lub 36 miesięcy.
 4. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całego konsorcjum łącznie. Zgodnie z uchwałą UNISONO (por. s. 8-9) konsorcja polskie dysponują wyższym limitem środków na wynagrodzenia dodatkowe.
 5. W konkursie obowiązuje kurs euro z dnia 7 grudnia 2016 r.: 1 EUR= 4,4232 PLN.

 

Zwycięskie projekty, które realizowane będą z udziałem zespołów naukowych z Polski:

 1. BESTROM: Ponad stereotypami: wymiana kulturowa i wkład Romów w europejską przestrzeń publiczną
 • Kierownik polskiego zespołu: dr hab.  Anna Piotrowska, Uniwersytet Jagielloński
 • Partnerzy: prof. Maria Sierra, University Of Sevilla, Hiszpania (kierownik projektu), prof. Eve Rosenhaft, University Of Liverpool, Wielka Brytania, prof. Peter Stadius, University Of Helsinki, Finlandia
 1. HCPubS: Opieka zdrowotna jako Przestrzeń Publiczna: Integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie
 • Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. Paweł Łuków, Uniwersytet Warszawski
 • Partnerzy: prof. Florian Steger, University of Ulm, Niemcy (kierownik projektu), prof. Zvonka Zupanič Slavec, University of Ljubljana, Słowenia, prof. Amir Muzur, University of Rijeka, Chorwacja
 1. FestiVersities: Europejskie festiwale muzyczne, przestrzenie publiczne i różnorodność kulturowa
 • Kierownik polskiego zespołu: dr Karolina Golemo, Uniwersytet Jagielloński
 • Partnerzy: prof. Ian Woodward, Syddansk Universitet, Dania (kierownik projektu), dr Pauwke Berkers, Erasmus University, Holandia, dr Aileen Dillane University of Limerick, Irlandia, dr Jo Haynes, University of Bristol, Wielka Brytania
 1. en/counter/points: en/counter/points: kontakt, kultura i (re)negocjowanie przynależności w przestrzeni publicznej
 • Kierownik polskiego zespołu: dr Grażyna Szymanska-Matusiewicz, Uniwersytet Warszawski
 • Partnerzy: dr Susannah Eckersley, Newcastle University, Wielka Brytania (kierownik projektu), dr Francesca Lanz, Politecnico di Milano, Włochy, dr Claske Vos, Universiteit van Amsterdam, Holandia, dr Achim Saupe, Zentrum fuer Zeithistorische Forschung, Niemcy

Uses of the past (zamknięty)

Tematyka konkursu:Uses of the past (zamknięty)

O finansowanie mogą się starać międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 4 naukowców pochodzących z 4 różnych krajów przystępujących do konkursu. Czas trwania projektu nie może przekroczyć 3 lat.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć tzw. outline proposal, w drugim natomiast – full proposal. Wnioski typu pre-proposals należy złożyć do dnia 9 kwietnia 2015 r.  do godz. 19.00 czasu środkowoeuropejskiego.  Termin składania wniosków zaproszonych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa w październiku 2015 r.

Budżet konkursu: 20 milinów EUR (konkursu współfinansowany ze środków UE)

Dokumentacja konkursowa.

Szczegółowe informacje o konkursie.

Polscy wnioskodawcy są również zobowiązani do rejestracji wniosku o finansowanie polskiej części projektu badawczego wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 16 kwietnia 2015 r. za pośrednictwem systemu OSF (wniosek UNISONO).

Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN i obliczony zgodnie z kursem EUR z dnia podjęcia Uchwały Rady NCN nr 21/2014 – 13 marca 2014 r. (1 EUR=4,2277 PLN).

POLSKIE PROJEKTY FINANSOWANE W KONKURSIE

Cultural Encounters (zamknięty)

Tematyka konkursu: Cultural Encounters (zamknięty)

Idea spotkań kulturowych ma bardzo istotne znaczenie dla współczesnej Europy. Toczący się proces formowania się tożsamości europejskiej jest wynikiem ścierania oraz scalania się kultur, a także ich syntezy oraz przeobrażeń, jakim ulegają. Te procesy są konsekwencją, m.in. wymiany myśli, rozwoju technologicznego i ekonomicznego, wymiany handlowej, wojen czy zmian politycznych. Zrozumienie idei spotkań kulturowych nie jest możliwe bez zrozumienia historii oraz idei samej Europy. Ich znaczenie obejmuje zarówno wszelkie przejawy życia codziennego, jak i szersze obszary związane z ideologiami oraz instytucjami społecznymi.

Zespół badawczy: konsorcjum złożone z przynajmniej 3 zespołów reprezentujących co najmniej 3 kraje biorące udział w konkursie

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania

Czas trwania projektu: maks. 3 lata

Budżet NCN przeznaczony na konkurs: 430 000 EUR

Harmonogram konkursu:

Termin składania skróconych wniosków (tzw. outline proposals): 4 maja 2012

Termin składania pełnych wniosków (tzw. full proposals): 11 października 2012

Wyniki konkursu: maj 2013                   

Dokumentacja konkursowa:

Guidelines for applicants (full proposal)    

National Eligibility Requirements

Frequently Asked Questions

HERA JRP Glossary

Application Template

Budget template

Szczegółowe informacje na temat konkursu: http://heranet.info/hera-joint-research-programme-2

Polskie projekty nagrodzone w konkursie

 

Kontakt

dr Malwina Gębalska, tel. 12 341 9159


Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy Nr 649307.