JPI Cultural Heritage (The Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change: a new challenge for Europe) jest siecią wspierającą badania naukowe na temat dziedzictwa kulturowego. Jej misją jest finansowanie projektów badawczych, których cel stanowi uchronienie spuścizny pokoleń przed rozpadem, oraz inspirowanie prac pozwalających na wypracowanie narzędzi i metodologii służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Ponadto do zadań sieci należy również opracowanie strategicznych i naukowych priorytetów w obszarze dziedzictwa kulturowego, finansowanie wspólnych projektów badawczych oraz rozpowszechnianie wyników badań wśród szerokiego grona odbiorców. W 2012 r. Narodowe Centrum Nauki włączyło się w organizację konkursu Increasing understanding of cultural values, valuation, interpretation, ethics and identity around all forms of cultural heritage (tangible, intangible and digital heritage).

Od 2013 r. instytucją obsługującą program JPI Cultural Heritage jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Konkurs

Increasing understanding of cultural values, valuation, interpretation, ethics and identity around all forms of cultural heritage (tangible, intangible and digital heritage) (zamknięty)

Temat konkursu: Increasing understanding of cultural values, valuation, interpretation, ethics and identity around all forms of cultural heritage (tangible, intangible and digital heritage) (zamknięty)

Ochrona dziedzictwa kulturowego w obliczu globalnych zmian staje się zagadnieniem niezwykle istotnym u progu XXI wieku. Misję konkursu  stanowi inspirowanie prac badawczych, których celem jest uchronienie spuścizny pokoleń przed rozpadem oraz wypracowanie narzędzi i metodologii służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

Zespół badawczy: konsorcjum złożone z przynajmniej 3 zespołów reprezentujących co najmniej 3 kraje biorące udział w konkursie

Kraje uczestniczące w konkursie:

Belgia, Cypr, Dania, Irlandia, Włochy, Litwa, Holandia, Polska, Hiszpania, Słowenia

Czas trwania projektu: maks. 3 lata

Budżet NCN przeznaczony na konkurs: 150 000 EUR

Harmonogram konkursu:

Termin składania wniosków: 5 kwietnia 2013 r.

Wyniki: sierpień 2013              

Dokumentacja konkursowa:

National eligibility criteria

Guidelines for applicants

Project Template

Polski projekt nagrodzony w konkursie:

Values and valuation as key factors in protection, conservation and contemporary use of heritage – a collaborative research of European cultural heritage

Kierownik projektu: prof. Bogusław Szmygin

Wnioskodawca: Politechnika Lubelska

Partnerzy: Wileńska Akademia Sztuk, Politechnika Mediolańska, Uniwersytet w Maceracie, Altravia s.r.l.


Kontakt: