NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) jest siecią typu ERA-NET wspierającą badania w obszarze nauk społecznych poprzez finansowanie międzynarodowych projektów badawczych oraz organizowanie seminariów i konferencji.

Dotychczas konsorcjum ogłosiło trzy konkursy na międzynarodowe projekty badawcze. Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do sieci NORFACE w 2012 r., włączając się w organizację konkursu Welfare State Futures (Przyszłość państwa opiekuńczego).

Konkursy

Democratic governance in a turbulent age (zamknięty)

Wyniki konkursu

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią NORFACE zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze  z zakresu nauk społecznych pt. Democratic governance in a turbulent age.

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej trzech zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów uczestniczących w konkursie.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Na pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. outline proposal. Projekty zakwalifikowane do drugiego etapu otrzymają zaproszenie do złożenia wniosku pełnego, tzw. full proposal.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania

Czas trwania projektu: 24 lub 36 miesięcy

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE


Harmonogram konkursu

 • Termin składania outline proposals: 19 lutego 2019 r.; godz. 14.00 CET
 • Zaproszenie do składania full proposals: maj 2019 r.
 • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 10 września 2019 r., godz. 14:00 CEST
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 17 września 2019 r.
 • Wyniki konkursu: marzec 2020 r.

Dokumentacja konkursowa


Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski

 1. Prosimy o zapoznanie się z informacjami o zasadach uczestnictwa i kosztach kwalifikowalnych obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w uchwale Rady NCN nr 89/2018 z dnia 11 października 2018 r. dotyczącej udziału polskich zespołów w wielostronnych konkursach międzynarodowych (UNISONO).
 2. Polscy wnioskodawcy składają wniosek krajowy o finansowanie projektu w systemie ZSUN/OSF na etapie składania wniosku pełnego (tzw. full proposal). Wniosek będzie zawierał kosztorys, który należy wypełnić zgodnie z informacjami o kosztach kwalifikowalnych obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO).
 3. Jeżeli polskim wnioskodawcą jest grupa podmiotów, z wnioskiem krajowym występuje lider wskazany w porozumieniu grupy podmiotów o współpracy na rzecz realizacji projektu badawczego, którego dotyczy wniosek. Liderem grupy podmiotów jest podmiot zatrudniający kierownika projektu. Każdy z podmiotów wchodzących w skład grupy podmiotów dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całej grupy łącznie. Zgodnie z uchwałą UNISONO grupy podmiotów dysponują wyższym limitem środków na wynagrodzenia dodatkowe.
 4. W konkursie obowiązuje kurs euro z dnia 8 marca 2018 r.: 1 EUR= 4,2024 PLN.
 5.  Stanowisko Rady NCN w sprawie kryteriów zatrudniania na stanowisku typu post-doc w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki stanowiące załącznik do uchwały nr 102/2018.

Dynamics of Inequality Across the Life-course: structures and processes (DIAL) – zamknięty

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią NORFACE zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze  z zakresu nauk społecznych pt. Dynamics of Inequality Across the Life-course: structures and procedures (DIAL). O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej trzech zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów uczestniczących w konkursie.

Termin składania wniosków (outline proposals): 30 marca 2016 r., godz. 13.00 czasu środkowoeuropejskiego

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania

Konkurs składa się z dwóch etapów. Na pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. outline proposal. Projekty zakwalifikowane do drugiego etapu otrzymają zaproszenie do złożenia wniosku pełnego, tzw. full proposal. Termin składania wniosków pełnych upływa 12 października 2016 r. o godz. 13.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Budżet polskiej części projektu powinien być skalkulowany zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych (uchwała Rady nr 84/2015, s. 5-12.) Na etapie full proposal wnioskodawcy z Polski będą zobowiązani do wypełnienia szczegółowego kosztorysu projektu.     

Prosimy również o zapoznanie się wymogami formalnymi konkursu skierowanymi do wnioskodawców z Polski (s. 16).  

Szczegółowe informacje o konkursie

Wyniki konkursu

NORFACE DIAL otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy Nr 724363.

Welfare State Futures (zamknięty)

Początek XXI wieku był punktem zwrotnym w kształtowaniu się modelu państwa opiekuńczego, którego rozwój stanowi jeden z wyróżników XX wieku. U progu XXI stulecia konieczne jest zatem nowe spojrzenie na ideę państwa opiekuńczego oraz próba odpowiedzi na pytanie o przyszłość krajów realizujących politykę bezpieczeństwa socjalnego w naszych czasach.

Konkurs obejmuje pięć tematów:

 1. People and the welfare state.
 2. Inequalities, diversity and welfare states.
 3. Rethinking the economics of the welfare state.
 4. The future politics of the welfare state.
 5. Shifting responsibilities for welfare.

Zespół badawczy: konsorcjum złożone z przynajmniej 3 zespołów reprezentujących co najmniej 3 kraje biorące udział w programie

Kraje uczestniczące w konkursie

Austria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Islandia, Irlandia, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania

Czas trwania projektu: do 3 lat

Budżet NCN przeznaczony na konkurs: 830 000 EUR

Harmonogram konkursu:

Termin składania skróconych wniosków: 16 kwietnia 2013 r.

Termin składania pełnych wniosków: 16 stycznia 2014 r.

Wyniki konkursu: lipiec 2014      

Więcej informacji           

Polski projekt nagrodzony w konkursie:

Europejskie systemy zabezpieczenia społecznego w czasach mobilności

Kierownik polskiej części projektu:

 • dr Paweł Kaczmarczyk, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego

Partnerzy:

 • prof. Helga de Valk – koordynator projektu (Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute, Holandia),
 • dr Hein de Haas (Oxford University International Migration Institute, Wielka Brytania),
 • prof. Lucinda Fonseca (Universidade de Lisboa, Portugalia).

Kontakt

dr Malwina Gębalska, tel: +48 12 341 9159