Solar-driven Chemistry to sieć współpracy europejskich agencji finansujących badania naukowe, powstała w 2018 r. z inicjatywy niemieckiej agencji Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), ogłaszająca międzynarodowe konkursy na projekty badawcze w zakresie procesów fotochemicznych w świetle słonecznym. W inicjatywie biorą udział agencje finansujące badania naukowe z Finlandii (AKA), Francji (ANR), Niemiec (DFG), Polski (NCN), Szwajcarii (SNSF) oraz Turcji (TÜBİTAK).

 

Konkursy

Solar-Driven Chemistry Call 2021 (zamknięty)

Solar-Driven Chemistry (zamknięty)

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków o finansowanie międzynarodowych projektów badawczych w ramach konkursu Solar-Driven ChemistryProblematyka programu dotyczy zagadnień związanych z transformacją małych cząstek (np. wody, dwutlenku węgla, azotu) w bardziej skomplikowane układy pod wpływem światła słonecznego.

Program obejmuje następujące zagadnienia:

 • Materiały do konwersji i zbierania światła, katalizatory, materiały membranowe, materiały elektrodowe  itp.,
 • Zagadnienia materiałowe  (np. stabilność fotochemiczna materiałów wykorzystywanych w procesach fotochemicznych),
 • Mechanizmy procesów fotokatalitycznych z udziałem małych cząstek chemicznych i inżynieria tych procesów,
 • Fotokataliza i fotoelektrochemia heterogeniczna,
 • Fotokatalityczy rozkład wody,
 • Fotochemiczna i fotoelektrochemiczna redukcja CO2.

Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch krajów biorących udział w konkursie: Finlandia, Francja, Niemcy, Polska, Szwajcaria.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. pre-proposal. W czerwcu 2019 r. najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do złożenia wniosków pełnych, tzw. full proposals. Projekty będą oceniane przez międzynarodowy panel ekspertów. Nabór wniosków odbywa się poprzez system „elan” niemieckiej agencji Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Szczegółowe informacje o sposobie składania wniosków na poziomie międzynarodowym są dostępne tutaj.  


HARMONOGRAM KONKURSU:

 • Termin składania pre-proposals: 13 lutego 2019 r., godz. 23.59 CET.
 • Termin składania full proposals: 31 lipiec 2019 r. (poprzez system „elan” agencji DFG).
 • Termin składania wniosków krajowych UNISONO do systemu ZSUN/OSF: 7 sierpnia 2019 r., godz. 23.59 CET.
 • Wyniki konkursu: koniec 2019 r./ początek 2020 r.

Czas trwania części polskiej projektu: 24 lub 36 miesięcy.

Uczestników konkursu będą obowiązywały krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE

Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski:

 1. Prosimy o zapoznanie się z informacjami o zasadach uczestnictwa i kosztach kwalifikowalnych obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w uchwale Rady NCN nr 118/2018 z dnia 13 grudnia 2018r. dotyczącej udziału polskich zespołów w wielostronnych konkursach międzynarodowych (UNISONO).
 2. Polscy wnioskodawcy składają wniosek krajowy o finansowanie projektu w systemie ZSUN/OSF w terminie do 7 sierpnia 2019 r., godz. 23.59 CET. Wniosek będzie zawierał kosztorys, który należy wypełnić zgodnie z informacjami o kosztach kwalifikowalnych obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO).
 3. Jeżeli polskim wnioskodawcą jest grupa podmiotów, z wnioskiem krajowym występuje lider wskazany w porozumieniu grupy podmiotów o współpracy na rzecz realizacji projektu badawczego, którego dotyczy wniosek. Liderem grupy podmiotów jest podmiot zatrudniający kierownika projektu. Każdy z podmiotów wchodzących w skład grupy podmiotów dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całej grupy łącznie. Zgodnie z uchwałą UNISONO grupy podmiotów dysponują wyższym limitem środków na wynagrodzenia dodatkowe.
 4. Czas trwania polskiej części projektu to 24 miesiące lub 36 miesięcy.
 5. W konkursie obowiązuje kurs euro z dnia 5 lipca 2018 r.: 1 EUR= 4,3833 PLN.

Kontakt: