Program Weave, uruchomiony na początku 2021 r., opiera się na wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe.

Program Weave ma na celu uproszczenie procedur składania i wyboru projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów/ regionów europejskich. Program realizowany jest zgodnie z procedurą agencji wiodącej, co oznacza, że wspólne, międzynarodowe projekty badawcze oceniane są tylko w jednej instytucji – agencji wiodącej – właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w obrębie konkursu stanowiącego stały element jej oferty. Agencja wiodąca przedstawia pozostałym zaangażowanym instytucjom projekty rekomendowane do finansowania, wyłonione w wyniku tej oceny.

Rolę agencji wiodącej pełni instytucja partnerska właściwa dla wnioskodawcy koordynującego w danym wniosku; jest on wskazywany przez zaangażowane w dany projekt zespoły badawcze.

Dzięki uproszczeniu procedur, program Weave umożliwia badaczom współpracę międzynarodową w wymiarze i formie uznanych przez nich samych za najbardziej odpowiednie dla realizacji danego programu badań.

Zespół badawczy z Polski, planujący współpracę naukową z zespołami badawczymi z jednego lub dwóch spośród następujących krajów: Austria, Czechy, Słowenia, Szwajcaria, Niemcy, Belgia-Flandria, Luksemburg w ramach programu Weave ma dwie możliwości złożenia wniosku krajowego do NCN:

 • w aktualnym konkursie Weave-UNISONO – w przypadku wniosków krajowych (składanych do NCN), dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej (FWF, GAČR, ARIS, DFG, SNSF, FWO lub FNR);
 • w konkursie OPUS, ogłaszanym cyklicznie we wrześniu – w przypadku wniosków krajowych o finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy LAP ocenianych w NCN jako agencji wiodącej.

 

Nabór wniosków w NCN w konkursie Weave – UNISONO i konkursie OPUS LAP/ Weave

Nabór wniosków w NCN w programie Weave Weave-UNISONO OPUS LAP/Weave
Agencja wiodąca odpowiedzialna za ocenę merytoryczną wniosków

Zagraniczna instytucja partnerska właściwa dla wnioskodawcy koordynującego:

FWF – Austria

ARIS – Słowenia

GAČR – Czechy

DFG – Niemcy

SNSF – Szwajcaria

FWO – Belgia – Flandria

FNR – Luksemburg

NCN
Wnioskodawca koordynujący odpowiedzialny za złożenie wniosku wspólnego do agencji wiodącej Zagraniczny zespół badawczy z kraju agencji wiodącej Polski zespół badawczy
Terminy naboru wniosków wspólnych w agencji wiodącej Zgodnie z zasadami agencji wiodącej dla danego wniosku W NCN jako agencji wiodącej: połowa września – połowa grudnia (wrześniowa edycja OPUS)
Terminy naboru wniosków krajowych składanych przez każdy z zaangażowanych zespołów do właściwej instytucji partnerskiej

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej instytucji, zwykle do 7 dni od złożenia wniosku w agencji wiodącej

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej instytucji, zwykle do 7 dni od złożenia wniosku w agencji wiodącej

Dopuszczalne rodzaje współpracy Dwu- lub trójstronna między zespołami badawczymi wnioskującymi do właściwych dla nich instytucji uczestniczących w programie Weave Dwu- lub trójstronna między zespołami badawczymi wnioskującymi do właściwych dla nich instytucji uczestniczących w programie Weave
Dopuszczalne konfiguracje współpracy

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej agencji wiodącej

Możliwa współpraca dwu- lub trójstronna z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Belgii Flandrii lub Luksemburga

 

oraz dodatkowo trójstronna z zespołami z BelgiiWalonii*, Chorwacji* lub Szwecji*

*Jeśli dopuszczalna w warunkach konkursu agencji wiodącej

Zgodnie z zasadami NCN określonymi w dokumentacji konkursu OPUS LAP/Weave

W OPUS 26 (nabór wrzesień – grudzień 2023): możliwa współpraca dwu- lub trójstronna z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Belgii Flandrii lub Luksemburga

UWAGA: W konkursie OPUS 26 LAP nie będzie możliwe składanie wniosków trójstronnych we współpracy polsko-czesko-belgijskiej.

Okres realizacji projektów
 • W przypadku zespołu/-ów zagranicznego/-ych – zgodnie z zasadami obowiązującymi we właściwej instytucji/ instytucjach partnerskich
 • W przypadku zespołów polskich - 24, 36 lub 48 miesięcy
 • ten sam (jeśli to możliwe) lub jak najbardziej zbliżony dla wszystkich zaangażowanych zespołów
 • W przypadku zespołu/-ów zagranicznego/-ych – zgodnie z zasadami obowiązującymi we właściwej instytucji/ instytucjach partnerskich
 • W przypadku zespołów polskich - 24, 36 lub 48 miesięcy
 • ten sam (jeśli to możliwe) lub jak najbardziej zbliżony dla wszystkich zaangażowanych zespołów
Wymogi formalne dotyczące kwalifikowalności zagranicznego wnioskodawcy oraz kierownika projektu, kwalifikowalności kosztów po stronie zagranicznej, ograniczeń w składaniu wniosków do instytucji zagranicznych Zgodnie z zasadami obowiązującymi we właściwej instytucji partnerskiej Zgodnie z zasadami obowiązującymi we właściwej instytucji partnerskiej
Wymogi formalne dotyczące kwalifikowalności polskiego wnioskodawcy oraz kierownika projektu, kwalifikowalności kosztów po stronie polskiej, ograniczeń w składaniu wniosków do NCN Zgodnie z zasadami NCN określonymi w dokumentacji konkursu Weave-UNISONO Zgodnie z zasadami NCN określonymi w dokumentacji danej edycji konkursu OPUS LAP/Weave
Zasady przygotowania wniosków wspólnych

Zgodnie z wymogami agencji wiodącej

UWAGA: wersje wniosku wspólnego składane do agencji wiodącej i do NCN muszą być identyczne. W przeciwnym razie, wniosek może zostać odrzucony na etapie oceny formalnej.

UWAGA:

 • informacje ujęte we wnioskach krajowych składanych do NCN poprzez OSF muszą być spójne z danymi zawartymi we wnioskach wspólnych; w przeciwnym razie, wniosek może zostać odrzucony na etapie oceny formalnej.
 • wszystkie informacje zawarte we wniosku krajowym mające wpływ na ocenę merytoryczną (m.in. dotyczące składu i wynagrodzeń zespołu badawczego, planowanych kosztów) muszą zostać ujęte również we wniosku wspólnym, aby umożliwić ocenę zasadności planowanych kosztów oraz wykonalności (feasibility) projektu. W przeciwnym razie, wniosek może zostać odrzucony na etapie oceny formalnej.

UWAGA: W konkursie Weave-UNISONO, we właściwej sekcji wniosku wspólnego składanego do agencji wiodącej obowiązkowo wymagane jest podanie zarówno kwot, o które zespół polski wnioskuje do NCN, jak i szczegółowych, spójnych z podanymi w systemie OSF, uzasadnień tych kosztów. Brak we wniosku wspólnym uzasadnień kosztów planowanych na realizację polskiej części projektu badawczego może skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

Zgodnie z wymogami obowiązującymi w konkursie OPUS LAP/Weave
Zasady przygotowania wniosków krajowych, składanych przez każdy z zaangażowanych zespołów do właściwej instytucji partnerskiej

 

W przypadku zespołu/ów zagranicznego/ych – zgodnie z zasadami obowiązującymi we właściwej instytucji/ instytucjach partnerskich.

W przypadku zespołów polskich – zgodnie z zasadami obowiązującymi w konkursie Weave-UNISONO: zespół polski wypełnia wniosek krajowy z OSF i dołącza do niego wniosek wspólny w wersji identycznej ze złożoną do agencji wiodącej.

UWAGA:

 • informacje ujęte we wnioskach krajowych składanych do NCN poprzez OSF muszą być spójne z danymi zawartymi we wnioskach wspólnych; w przeciwnym razie, wniosek może zostać odrzucony na etapie oceny formalnej.
 • wszystkie informacje zawarte we wniosku krajowym mające wpływ na ocenę merytoryczną (m.in. dotyczące składu i wynagrodzeń zespołu badawczego, planowanych kosztów) muszą zostać ujęte również we wniosku wspólnym, aby umożliwić ocenę zasadności planowanych kosztów oraz wykonalności (feasibility) projektu. W przeciwnym razie, wniosek może zostać odrzucony na etapie oceny formalnej.

UWAGA: w konkursie Weave-UNISONO, od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie OSF polski zespół badawczy ma 45 dni kalendarzowych na wypełnienie i wysłanie wniosku do NCN. Po upływie tego terminu wniosek zostanie zablokowany do dalszej edycji. W takim przypadku, jeżeli polski zespół badawczy nie wysłał wniosku do NCN, należy założyć i wypełnić nowy wniosek w systemie OSF.

W przypadku zespołu/ów zagranicznego/ych – zgodnie z zasadami obowiązującymi we właściwej instytucji/ instytucjach partnerskich.
Zasady oceny formalnej wniosków
 • W zagranicznych instytucjach partnerskich – zgodnie z obowiązującymi w nich zasadami
 • W NCN – zgodnie z zasadami obowiązującymi w konkursie Weave-UNISONO
 • Do oceny merytorycznej przyjmowane są wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym przez wszystkie zaangażowane w dany wniosek instytucje partnerskie
 • W zagranicznych instytucjach partnerskich – zgodnie z obowiązującymi w nich zasadami
 • W NCN – zgodnie z zasadami obowiązującymi w konkursie OPUS LAP/Weave
 • Do oceny merytorycznej przyjmowane są wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym przez wszystkie zaangażowane w dany wniosek instytucje partnerskie
Przedmiot oceny merytorycznej

Wniosek wspólny składany przez wnioskodawcę koordynującego do agencji wiodącej

UWAGA:

 • informacje ujęte we wnioskach krajowych składanych do NCN poprzez OSF muszą być spójne z danymi zawartymi we wnioskach wspólnych; w przeciwnym razie, wniosek może zostać odrzucony na etapie oceny formalnej.
 • wszystkie informacje zawarte we wniosku krajowym mające wpływ na ocenę merytoryczną (m.in. dotyczące składu i wynagrodzeń zespołu badawczego, planowanych kosztów) muszą zostać ujęte również we wniosku wspólnym, aby umożliwić ocenę zasadności planowanych kosztów oraz wykonalności (feasibility) projektu. W przeciwnym razie, wniosek może zostać odrzucony na etapie oceny formalnej.
Wniosek OPUS LAP/Weave składany w systemie OSF przez polski zespół badawczy
Zasady oceny merytorycznej wniosków Zgodnie z zasadami obowiązującymi w konkursie agencji wiodącej (w NCN możliwa ocena dodatkowa wniosków rekomendowanych do finansowania, zgodnie z Regulaminem obowiązującym w konkursie Weave-UNISONO) Zgodnie z zasadami obowiązującymi w konkursie OPUS
Przyznawanie środków finansowych
 • Wyłącznie na realizację projektów, wyłonionych w wyniku oceny merytorycznej w agencji wiodącej oraz w przypadku których wszystkie zaangażowane w dany wniosek instytucje partnerskie przyznają środki finansowe współwnioskodawcom
 • Każda z instytucji partnerskich przyznaje środki finansowe właściwemu dla niej zespołowi badawczemu
 • Wyłącznie na realizację projektów, wyłonionych w wyniku oceny merytorycznej w agencji wiodącej oraz w przypadku których wszystkie zaangażowane w dany wniosek instytucje partnerskie przyznają środki finansowe współwnioskodawcom
 • Każda z instytucji partnerskich przyznaje środki finansowe właściwemu dla niej zespołowi badawczemu
Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania finansowania Termin zależny od długości trwania procesu oceny wniosków w agencji wiodącej (nie później niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku krajowego do NCN) W terminie do 11 miesięcy od upływu terminu składania wniosków w konkursie OPUS, w zależności od terminu zatwierdzenia oceny przez instytucje partnerskie
Start projektów
 • W przypadku zespołu/ów zagranicznego/-ych – zgodnie z zasadami obowiązującymi we właściwej instytucji/ instytucjach partnerskich
 • W przypadku zespołów polskich – zgodnie z zasadami obowiązującymi w konkursie Weave-UNISONO
 • Data startu projektów powinna być jak najbardziej zbliżona dla wszystkich zaangażowanych zespołów
 • W przypadku zespołów polskich – zgodnie z zasadami obowiązującymi w konkursie OPUS LAP/ Weave
 • W przypadku zespołu/ów zagranicznego/ych – zgodnie z zasadami obowiązującymi we właściwej instytucji/ instytucjach partnerskich
 • Data startu projektów powinna być jak najbardziej zbliżona dla wszystkich zaangażowanych zespołów
Realizacja projektu badawczego
 • W przypadku zespołu/ów zagranicznego/-ych – zgodnie z zasadami obowiązującymi we właściwej instytucji/ instytucjach partnerskich
 • W przypadku zespołów polskich – zgodnie z zasadami obowiązującymi w NCN
 • W przypadku zespołu/ów zagranicznego/-ych – zgodnie z zasadami obowiązującymi we właściwej instytucji/ instytucjach partnerskich
 • W przypadku zespołów polskich – zgodnie z zasadami obowiązującymi w NCN

 

OPUS 26 + LAP/Weave – ogłoszenie

Ogłoszenie Weave-UNISONO (nabór ciągły, zgodnie z terminami obowiązującymi w agencjach wiodących)