Ogłoszenie konkursów MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5


poniedziałek, 15 czerwca 2015

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5.

  • MAESTRO 7  na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • HARMONIA 7 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej
  • SONATA BIS 5 na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 września 2015 r.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Radę Narodowego Centrum Nauki:

  1. ograniczenia w występowaniu z wnioskiem opisane w rozdziale VIII "Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich"
  2. zasady konstruowania kosztorysu, w tym dotyczące wynagrodzeń wskazane w załączniku nr 4 do ww. regulaminu.

Przypominamy, że w ogłaszanych konkursach nie będzie udzielana pomoc publiczna. Więcej