pt., 28/10/2016 - 14:50

Zapraszamy do składania wniosków w konkursie sieci CHIST-ERA finansującej badania naukowe z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (Information and Communication Science and Technologies, ICST).Nowy konkurs obejmuje następujące tematy:

  • Lifelong Learning for Intelligent Systems (LLIS),
  • Visual Analytics for Decision Making under Uncertainty (VADMU).

Do konkursu mogą przystępować zespoły złożone z co najmniej 3 grup badawczych pochodzących z 3 krajów należących sieci CHIST-ERA.  

Czas trwania projektów: 24 miesiące lub 36 miesięcy

Termin składania wniosków: 17 stycznia 2017, godz. 17.00 czasu środokowoeuropejskiego

Wyniki konkursu: lipiec 2017

Zapraszamy również do skorzystania z aplikacji Partner Search Tool pozwalającej na znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Dokumentacja konkursowa:

Szczegółowe informacje o konkursie: http://www.chistera.eu/call-2016-announcement.

Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski:

  1. Polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO, por. Uchwała Rady NCN nr 56/16 wraz z załącznikiem). Wniosek zawiera tabelkę budżetową: http://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/UNISONO_budget_table.xlsx.
  2. Budżet polskiej części projektu podany w systemie OSF powinien być podany w PLN (1 EUR=4,3122)
  1. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie CHIST-ERA, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 6-13).
  2. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum (por. UNISONO – s. 2: Rozdział IV, § 8 oraz s. 9: przypis 16). Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit na wynagrodzenia, o których mowa w pkt 2.1 powyższego dokumentu, stosuje się do całego konsorcjum łącznie.
  3. Wszystkich wnioskodawców z Polski prosimy o kontakt z NCN.

Kontakt:

dr Jakub Gadek, jakub.gadek@ncn.gov.pl, +48 12 341 9152

Sylwia Kostka, sylwia.kostka@ncn.gov.pl, + 48 12 341 9018