pt., 22/09/2017 - 15:22

W dniu 15 września 2017 r. koordynatorzy dyscyplin ogłosili konkursy OPUS 14 i PRELUDIUM 14. Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 grudnia 2017 r. Formularze do ww. konkursów zostaną udostępnione w późniejszym terminie. Już teraz zachęcamy do zapoznania się z warunkami konkursów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w nowo ogłoszonych konkursach.

Od czternastej edycji konkursu OPUS, każdy kierownik projektu będzie mógł wnioskować  o finansowanie pełnego etatu na stanowisku naukowym ze środków NCN, w wysokości 150 tys. zł rocznie.

Roczna stawka wynagrodzenia jest stała i powinna obejmować wszystkie koszty związane z zatrudnieniem kierownika projektu. Jedynie w przypadku gdy wynagrodzenie nie jest pobierane przez cały okres realizacji projektu, kwota 150 tys. zł ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do okresu, w którym wynagrodzenie jest wypłacane.

Zwracamy uwagę, że zmianie uległy wymagania, jakie musi spełniać kierownik projektu, żeby zaplanować z puli wynagrodzeń etatowych wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku naukowym.

W konkursie OPUS 14 kierownik projektu może otrzymać z puli wynagrodzeń etatowych wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku naukowym, o ile spełnia łącznie następujące warunki:

  • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach konkursów NCN;
  • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy, jak również nie pobiera świadczeń emerytalnych z systemu ubezpieczeń społecznych.

Została także wprowadzona ważna zmiana w zakresie wypłaty wynagrodzeń dodatkowych. Członek zespołu naukowego zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy nie może otrzymywać dodatkowego wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wynagrodzenia dodatkowe mogą być wypłacane np. na podstawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego. Zwracamy uwagę na konieczność dopasowania wewnętrznych regulacji do zasad konkursów NCN. Zgodnie z interpretacją otrzymaną z MNISW uczelnie publiczne samodzielnie określają w regulaminach wynagradzania albo układach zbiorowych pracy tryb i warunki ustalania wynagrodzeń należnych ich pracownikom. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. (oraz późniejsze z dnia 2 grudnia 2016 r.) w sprawie warunków wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, zostało wydane do czasu ustalenia warunków wynagradzania w wewnętrznych regulacjach jednostki.

Koszty pośrednie w konkursie PRELUDIUM  zostały podwyższone i obecnie nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. W wyniku tej zmiany w konkursie PRELUDIUM 14 zwiększono wartość górnego limitu finansowania projektów badawczych:

  • z 60 do 70 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
  • ze 120 do 140 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
  • ze 180 do 210 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.