pt., 19/01/2018 - 14:00

Osiemnastego stycznia w Jaroszowicach k. Wadowic odbyło się posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki z udziałem Jarosława Gowina, wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Dyskusja dotyczyła roli NCN w systemie finansowania nauki, głównych kierunków działania Centrum w najbliższych latach oraz planowanych zmian w nauce i szkolnictwie wyższym.

Wicepremier Gowin przedstawił założenia USTAWY 2.0, która powstała po szerokich konsultacjach ze środowiskiem naukowym, a której projekt zostanie upubliczniony w ciągu najbliższych kilku dni. Podkreślił, że istotną częścią zmian w polskiej nauce jest właśnie Narodowe Centrum Nauki, które poprzez swoje funkcjonowanie wywiera istotny wpływ na podniesienie poziomu badań realizowanych w Polsce.

Część posiedzenia poświęcono aktualnie wprowadzanym przez Centrum usprawnieniom w procesie wnioskowania o granty oraz ich realizacji. Dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki podkreślił, że do Centrum docierały głosy o trudnościach związanych z obsługą administracyjną grantów, ze względu na duże różnice w zasadach poszczególnych konkursów. Dlatego zmiany w zakresie realizacji projektów, które są obecnie wprowadzane będą obowiązywać wstecz, a więc będzie można je stosować również do wszystkich trwających projektów.

– Dla mnie idea deregulacji ma głęboki sens. Z nadzieją i uznaniem wysłuchałem o wprowadzanych rozwiązaniach dotyczących odbiurokratyzowania procesów w NCN. Pamiętajmy, że kształt oferty konkursowej NCN, którą tworzą sami naukowcy, istotnie wpływa na zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki na arenie międzynarodowej – podkreślił wicepremier Gowin.

Lista usprawnień - NCN ułatwia realizację grantów

Podczas posiedzenia podkreślono, że wśród priorytetów w działaniach Rady w najbliższym czasie znajduje się dalsze umiędzynarodowienie działalności Centrum, w szczególności poszerzenie oferty programów bilateralnych oraz dostosowanie systemu oceny wniosków do modelu Lead Agency Procedure (LAP). Planowana jest również minimalizacja zmian zasad i regulaminów konkursów.

- Narodowe Centrum Nauki zostało stworzone przez naukowców dla naukowców. Od lat wsłuchujemy się w głosy płynące do nas ze środowiska naukowego i nie wyobrażam sobie nie brać ich pod uwagę. Modyfikując nasze regulacje konkursowe patrzymy na nie przez pryzmat potrzeb polskich naukowców tak, aby stworzyć im optymalne warunki do osiągania doskonałości naukowej – powiedział prof. Janusz Janeczek, przewodniczący Rady NCN.

 Od lewej przy stole siedzą: prof. Janusz Janeczek, przewodniczący Rady NCN, wicepremier Jarosław Gowin oraz prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. Zdjęcie zrobiono podczas posiedzenia Rady NCN w dniu 18 stycznia 2018 r., fot. Magdalena Duer-Wójcik/NCNPosiedzenie Rady NCN, 18 stycznia 2018 r., widok na salę, fot. Magdalena Duer-Wójcik/NCNPosiedzenie Rady NCN, 18 stycznia 2018 r., widok na salę, fot. Magdalena Duer-Wójcik/NCN