czw., 22/02/2018 - 12:06

Rekordowym zainteresowaniem naukowców cieszył się pierwszy konkurs MINIATURA Narodowego Centrum Nauki na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. W zakończonym niedawno konkursie wsparcie otrzymało 828 naukowców, a łączna kwota finansowania wyniosła prawie 30 mln zł. Celem inicjatywy było wsparcie naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN.

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora uzyskany do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które nie kierowały i w momencie składania wniosku nie kierują realizacją projektu badawczego, jak również nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże finansowanych ze środków NCN. Warunkiem udziału w konkursie jest również zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej będącej wnioskodawcą.

Działania naukowe w konkursie MINIATURA 1 mogły być dofinansowane kwotą od 5 do 50 tys. zł, a czas ich realizacji nie mógł przekroczyć 12 miesięcy. W konkursie nie przewidziano wynagrodzeń i stypendiów naukowych ani możliwości zakupu aparatury badawczej. Finansowane były wyłącznie działania służące realizacji badań podstawowych, takie jak badania pilotażowe lub wstępne, wyjazdy badawcze i konferencyjne, kwerendy, staże, czy konsultacje naukowe.

Jesteśmy zadowoleni z dużego zainteresowania konkursem MINIATURA 1. Niestety, wbrew naszym oczekiwaniom nie do końca spełnił on zakładaną funkcję wsparcia i zachęty dla naukowców z mniejszych ośrodków naukowych. Tak, jak w pozostałych konkursach, również w MINIATURZE największą aktywność zaobserwowaliśmy wśród jednostek z województwa mazowieckiego, małopolskiego oraz wielkopolskiego. Oczywiście cieszy fakt, że na liście uczelni, które uzyskały najwięcej „małych grantów” znalazły się również uniwersytety z Olsztyna czy Lublina – podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

Początkowo budżet konkursu, zgodnie z uchwałą Rady NCN z dnia 10 listopada 2016 r., wynosił 20 mln zł. Ze względu na znacznie wyższe od oczekiwanego zainteresowanie konkursem w październiku 2017 r. Rada NCN podjęła decyzję o zwiększeniu nakładów na konkurs o 10 mln zł. Mimo to miesiąc później środki finansowe przeznaczone na ten cel w wysokości 30 mln zł były już rozdysponowane w blisko 70%, a łączna wartość wniosków oczekujących na ocenę merytoryczną przekroczyła wielokrotnie środki pozostałe do rozdysponowania w konkursie MINIATURA 1. W związku z tym zdecydowano o wcześniejszym wstrzymaniu naboru wniosków w konkursie, z dniem 10 listopada.

 Popularność konkursu MINIATURA 1 przerosła nasze oczekiwania i dowodzi, że tą inicjatywą trafiliśmy w potrzeby dużej grupy naukowców. Widzimy jednak konieczność zmian, gdyż chcemy przede wszystkim zachęcić uczelnie z regionów słabiej reprezentowanych w konkursach NCN, aby zwiększyły swoją aktywność i mogły otrzymać więcej grantów z tej puli. Ze względu na wcześniejsze zamknięcie naboru, nie chcieliśmy znacząco zmieniać warunków w konkursie MINIATURA 2. Niemniej, Rada NCN od dłuższego czasu pracuje nad istotnymi zmianami zasad, które chcemy wprowadzić w trzeciej edycji MINIATURY zapowiada prof. Janusz Janeczek, przewodniczący Rady NCN.

Nie bez znaczenia dla tak dużego zainteresowania konkursem był zapewne szereg uproszczeń związanych z procedurą składania i oceny wniosków. Nowościami w konkursie MINIATURA były: ciągły nabór, skrócona procedura oceny, która umożliwiła wydanie decyzji w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku oraz wprowadzenie w miejsce tradycyjnych umów Ogólnych Warunków Umowy będących załącznikiem do wniosku. Te rozwiązania oraz rezygnacja z papierowej wersji wniosku na rzecz wniosku podpisanego i złożonego wyłącznie elektronicznie znacząco skróciły czas od wydania decyzji do przekazania wnioskodawcy środków finansowych.

W okresie od otwarcia naboru 4 maja 2017 r. do jego zakończenia 10 listopada 2017 r. w konkursie MINIATURA 1 do NCN napłynęło 2120 wniosków. 828 wniosków zostało zakwalifikowanych do finansowania, co stanowiło 39% zgłoszeń. Laureaci MINIATURY najczęściej wnioskowali o środki na realizację badań wstępnych (520 wniosków). W drugiej kolejności deklarowali przeprowadzenie badań pilotażowych (87 wniosków), 56 wniosków dotyczyło finansowania wyjazdów badawczych, 45 – wyjazdów konferencyjnych, a 35 – kwerend. Spośród wnioskodawców najwięcej tzw. „małych grantów” otrzymały: Uniwersytet Jagielloński (51), Uniwersytet Łódzki (39) oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (37).

Otwarcie drugiej edycji konkursu MINIATURA planowane jest na kwiecień 2018 r.


Infografika przedstawia statystyki dotyczące wniosków złożonych i za kwalifikowanych do finansowania w konkursie MINIATURA 1 w podziale na województwa.
Infografika przedstawia statystyki dotyczące dziesięciu jednostek naukowych, którym przyznano największą liczbę grantów w konkursie MINIATURA 1 oraz rodzajów działań naukowych sfinansowanych w konkursie MINIATURA 1