wt., 20/03/2018 - 14:26

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią M-ERA.NET 2 zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Konkurs obejmuje następujące tematy:

  • Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3EP)
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Functional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  • Materials for additive manufacturing

Termin składania wniosków skróconych, tzw. pre-proposals upływa 12 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego.

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie.

Kraje uczestniczące w konkursie

Do sieci M-ERA należy zarówno Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany.

Do NCBR mogą być składane wnioski, które zaczynają się od TRL 3-6, a kończą na TRL 5-8. Wymagane jest uczestnictwo polskiego partnera przemysłowego.

Szczegółowe informacje o konkursie

Dodatkowe informacje dla naukowców ubiegających się o finansowanie NCN

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie koordynator międzynarodowego projektu w imieniu całego konsorcjum składa wniosek skrócony, tzw. pre-proposal, w drugim natomiast – full proposal. Wnioski typu pre-proposals należy złożyć do dnia 12 czerwca 2018 r.  do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

Zgodnie z uchwałą  UNISONO (por. s 2-3), kosztorys projektu podlega ocenie formalnej. W związku z tym kierownicy polskich zespołów badawczych proszeni są o przesłanie drogą elektroniczną kosztorysu dotyczącego polskiej części projektu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2018 r. na adres: anna.kotarba@ncn.gov.pl.

Tabela budżetowa

Termin składania wniosków zaproszonych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa 8 listopada 2018 r. o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

  1. Na etapie full proposal polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie ZSUN/OSF (wniosek UNISONO).
  2. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 5-12).
  3. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całego konsorcjum łącznie. Zgodnie z uchwałą UNISONO [por. s. 8-9: pkt 2.1.2 a) i b)] konsorcja polskie dysponują wyższym limitem środków na wynagrodzenia dodatkowe.
  4. W konkursie obowiązuje kurs euro z dnia 8 marca 2018 r.: 1 EUR = 4,2024  PLN.

Kontakt

Weronika Bieniasz, tel. 12 341 9156

Anna Kotarba, tel. 12 341 9091