czw., 19/04/2018 - 11:44

W związku z powtarzającymi się przypadkami nieprzeprowadzenia lub nieterminowego przeprowadzenia audytów zewnętrznych wydatkowania środków na realizację projektów badawczych finansowanych przez NCN, Narodowe Centrum Nauki przypomina o konsekwencjach zaniechania ww. obowiązku.

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu o całkowitej wartości przekraczającej kwotę określoną przez Radę Narodowego Centrum Nauki stanowi wymóg formalny wynikający z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji projektów podlegających obowiązkowi przeprowadzenia audytu zewnętrznego, trybu realizacji usługi audytu oraz zakresu danych podlegających analizie audytora znajdą Państwo w komunikacie.

Zwracamy Państwa uwagę, że w przypadku projektów finansowanych w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w edycjach 17-22 nieprzeprowadzenie audytu zewnętrznego może stanowić podstawę przerwania finansowania projektu oraz rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym (par. 6 ust. 8 lit. d oraz ust. 9 umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego).

W odniesieniu do projektów finansowanych począwszy od 23 edycji konkursów NCN zapisy umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego uprawniają Narodowe Centrum Nauki do naliczenia kary umownej w wysokości 1% przyznanych środków finansowych nie tylko w sytuacji nieprzeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu, ale również w przypadku jego nieterminowej realizacji. Zapłata kary umownej nie zwalnia przy tym jednostki z obowiązku przeprowadzenia przedmiotowego audytu.