pon., 18/11/2019 - 14:54

Ogłaszamy wyniki konkursów OPUS 17 na projekty badawcze, skierowanego do wszystkich badaczy oraz PRELUDIUM 17 na projekty realizowane przez badaczy, którzy jeszcze nie posiadają stopnia naukowego doktora. Na listach rankingowych znalazło się ponad pół tysiąca projektów o wartości niemal 390,3 mln zł.

W rozstrzygniętych właśnie konkursach złożono łącznie 3145 wniosków, które opiewały na kwotę niemal 2,14 mld zł. Eksperci NCN zakwalifikowali do finansowania dokładnie 520 projektów o wartości 390 268 309 zł. Finansowanie dostało średnio 16,5% złożonych wniosków.

OPUS jest konkursem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do zaawansowania kariery naukowej, posiadanego stopnia naukowego lub doświadczenia w prowadzeniu badań. Wszyscy konkurujący ze sobą naukowcy podlegają tym samym kryteriom oceny, wśród których znajdują się m.in. poziom naukowy zaplanowanych badań, nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane, wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej czy osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego. Konkurs OPUS tradycyjnie cieszył się rekordowym zainteresowaniem – do NCN wpłynęło 2051 wniosków na łączną kwotę niemal 1,98 mld zł. Po przeprowadzeniu procesu oceny eksperci zakwalifikowali do finansowania 308 wniosków o wartości 358 270 509 zł. Liczbowy wskaźnik sukcesu w konkursie OPUS 17 wyniósł nieco ponad 15%.

W konkursie PRELUDIUM 17 o środki na badania mogły ubiegać się osoby, które nie posiadały jeszcze stopnia naukowego doktora. Maksymalny budżet wynosił 70 tys. zł w przypadku projektów trwających 12 miesięcy, 140 tys. zł w przypadku projektów trwających 24 miesiące lub 210 tys. zł dla projektów trwających 36 miesięcy. Zespół badawczy skonstruowany w ramach grantu PRELUDIUM może liczyć maksymalnie 3 osoby, zaś osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy może występować we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego. W siedemnastej edycji konkursu PRELUDIUM do naukowcy złożyli 1094 wnioski na kwotę niemal 158,5 mln zł. Ostatecznie do finansowania zostało zakwalifikowanych 212 projektów o łącznym budżecie 31 997 800 zł. Liczbowy wskaźnik sukcesu wyniósł 19,38%.

Najwięcej projektów w konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 zrealizują przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych – spośród 1165 złożonych wniosków do finansowania zakwalifikowano 193 projekty o budżecie ponad 142,3 mln zł. Przedstawiciele nauk o życiu otrzymali nieco mniej, bo 170 grantów (spośród 1026 złożonych), ale wartość tych grantów wyniosła aż 186,6 mln zł. Przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce otrzymali 157 grantów (przy 954 złożonych) o łącznej wartości 61,3 mln zł.

Granty NCN umożliwiają otrzymanie przez naukowców środków na wynagrodzenia dla osób realizujących prace w projekcie, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych (tzw. koszty bezpośrednie). W grancie przewidziane są również koszty pośrednie, czyli wydatki pośrednio związane z projektem, które są niezbędne do jego realizacji. W konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 maksymalna wysokość kosztów pośrednich wynosiła 40% kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kwoty przeznaczonej na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Oceny wniosków w konkursach NCN dokonują eksperci wybierani spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Proces oceny jest podzielony na dwa etapy: ocenę kwalifikacyjną oraz ocenę specjalistyczną. Każdy etap to co najmniej dwie oceny indywidualne dla każdego wniosku oraz posiedzenie zespołu ekspertów, podczas którego dyskutowane są te oceny i ustalane listy rankingowe.

W konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 wnioski były najczęściej składane przez uczelnie (274), osoby fizyczne (111) oraz instytuty naukowe PAN (80). Zwycięskie granty będą realizowane w 109 jednostkach.

Zwycięskie projekty w konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 – listy rankingowe

Top 10 jednostek, w których będą realizowane projekty OPUS 17 i PRELUDIUM 17

Nazwa jednostki Liczba grantów

Uniwersytet Warszawski

75

Uniwersytet Jagielloński

65

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

30

Politechnika Wrocławska

18

Uniwersytet Wrocławski

17

Uniwersytet Łódzki

16

Uniwersytet Gdański

15

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

12

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

11

Politechnika Warszawska

10

 

 


UWAGA: decyzje dyrektora NCN dla wniosków niezakwalifikowanych są na bieżąco rozsyłane drogą elektroniczną, wysyłka decyzji dla wniosków zakwalifikowanych nastąpi w terminie późniejszym.