śr., 15/07/2020 - 11:02

Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) kontynuują dotychczasową współpracę opartą na organizacji wspólnych konkursów na polsko-niemieckie projekty badawcze, obejmujących od 2020 r. wszystkie dyscypliny nauki.


Ogłoszenie OPUS 20 +LAP

Ogłoszenie BEETHOVEN CLASSIC 4

 

Polsko–niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce:

Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 będzie kontynuacją konkursu BEETHOVEN CLASSIC 3 opierającego się na wspólnej ocenie merytorycznej wniosków o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych przez Zespoły Ekspertów wybierane przez NCN i DFG oraz ekspertów zewnętrznych. W konkursie będzie można składać wnioski o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, co odpowiada następującym dyscyplinom naukowym według klasyfikacji przyjętych w obu agencjach:

  •  DFG review boards/Fachkollegien:
    • 101-113. Wnioski w obszarach 317-02 można złożyć pod warunkiem, że skupiają się na naukach humanistycznych i społecznych.

Polsko–niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych:

Nabór wniosków na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu, nauk ścisłych oraz technicznych zostanie otwarty w NCN w ramach konkursu OPUS 20, w którym NCN pełnić będzie rolę agencji wiodącej. Oznacza to, że NCN przeprowadzi ocenę merytoryczną wniosków na polsko-niemieckie projekty badawcze w ramach konkursu OPUS 20, wraz z innymi wnioskami złożonymi w tym konkursie.

Wnioski będzie można składać w następujących dyscyplinach naukowych według klasyfikacji przyjętych w obu agencjach:

(Wnioski w obszarach 317-02 skupiające się na naukach humanistycznych i społecznych będą przyjmowane do konkursu BEETHOVEN CLASSIC 4).


Organizowane przez NCN i DFG konkursy mają na celu:

  • wspieranie badań prowadzonych przez polsko-niemieckie zespoły naukowe we wszystkich dyscyplinach naukowych;
  • wzmocnienie współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi badaczami w zakresie badań podstawowych, tj. ukierunkowanych na zdobywanie nowej wiedzy.

Wnioski o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych w wymienionych powyżej dyscyplinach naukowych muszą być sporządzone w języku angielskim i złożone wspólnie przez zespoły polsko-niemieckie do obu agencji. Okres realizacji polsko-niemieckich projektów badawczych wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 zostanie ogłoszony 15 września 2020 r.

Nabór wniosków na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu, nauk ścisłych i technicznych w konkursie OPUS 20 zostanie otwarty 15 września 2020 r.

Informacja dla niemieckich wnioskodawców odnośnie naboru w OPUS 20: po stronie niemieckiej dopuszczalne jest wskazanie tylko jednego wnioskodawcy/kierownika projektu. Dopuszczalne jest wskazanie innych badaczy jako współpracowników niemieckiego wnioskodawcy/kierownika projektu, lecz nie mogą oni wnioskować o środki finansowe do DFG. W konkursie ma zastosowanie obowiązek współpracy (https://www.dfg.de/formulare/55_01/), dlatego też naukowcy objęci tymi zasadami nie mogą być wskazani jako kierownicy projektu po stronie niemieckiej w tym konkursie.

Termin składania wniosków w konkursach BEETHOVEN CLASSIC 4 oraz OPUS 20 mija 15 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu zostaną opublikowane 15 września 2020 r. na stronach internetowych obu agencji.


Kontakt w DFG:

 

BEETHOVEN CLASSIC 4:

Nauki humanistyczne:

Dr. Niklas Hebing,

Nauki społeczne:

Dr. Tanja Kollei,

NCN OPUS LAP

Nauki o życiu:

Dr. Katharina Hartmann,

Nauki ścisłe i techniczne:

Dr. Ilka Paulus,

Kontakt ds. ogólnych (współpraca z Polską):

Dr. Annina Lottermann, International Affairs,

Kontakt w NCN:

 

BEETHOVEN CLASSIC 4:

Dr Małgorzata Jacobs

NCN OPUS LAP

Dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska

Kontakt ds. ogólnych:

Mrs. Magdalena Dobrzańska-Bzowska

Dr Magdalena Godowska