śr., 15/07/2020 - 14:00

Już 15 września 2020 r. ogłosimy konkurs OPUS w nowej odsłonie. Poniżej przedstawiamy najwazniejsze informacje dotyczące tej edycji konkursu. 

Ogłoszenie OPUS +LAP

Konkurs OPUS 20 jest skierowany do naukowców niezależnie od etapu kariery naukowej, którzy planują realizację:

 • projektów badawczych bez udziału partnerów zagranicznych;

PRZYKŁAD: projekt badawczy planowany do realizacji przez zespół badawczy afiliowany w polskim uniwersytecie;

 • projektów badawczych z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;

PRZYKŁAD: projekt badawczy planowany do realizacji przez zespół badawczy afiliowany w polskim uniwersytecie przy wykorzystaniu danych z misji kosmicznej Gaia wystrzelonej przez Europejską Agencję Kosmiczną w 2013 r. 

 • projektów badawczych z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej);

PRZYKŁAD: projekt badawczy planowany do realizacji przez zespół badawczy afiliowany w polskim uniwersytecie (wnioskujący do NCN o środki finansowe na realizację polskiej części projektu) z udziałem partnerów zagranicznych z Hiszpanii, którzy ubiegają się niezależnie o środki finansowe na realizację hiszpańskiej części projektu z innych źródeł;

 • projektów badawczych w ramach współpracy LAP – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej;

PRZYKŁAD: projekt badawczy planowany do realizacji przez zespół badawczy afiliowany w polskim uniwersytecie (wnioskujący do NCN o środki finansowe na realizację polskiej części projektu) we współpracy z niemieckim zespołem badawczym wnioskującym o środki finansowe do DFG, w ramach organizowanej przez NCN i DFG współpracy LAP;

 • projektów badawczych w ramach współpracy LAP przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej;

PRZYKŁAD: projekt badawczy planowany do realizacji przez zespół badawczy afiliowany w polskim uniwersytecie (wnioskujący do NCN o środki finansowe na realizację polskiej części projektu) we współpracy z niemieckim zespołem badawczym wnioskującym o środki finansowe do DFG, w ramach organizowanej przez NCN i DFG współpracy LAP oraz z udziałem partnerów zagranicznych z Hiszpanii, którzy ubiegają się niezależnie o środki finansowe na realizację hiszpańskiej części projektu z innych źródeł.


Procedura agencji wiodącej (LAP - Lead Agency Procedure)

Procedura agencji wiodącej (LAP) jest nowym standardem oceny wniosków stosowanym w europejskich instytucjach finansujących naukę. Ma ona ułatwić międzynarodowym zespołom naukowym wnioskowanie o środki na realizację wspólnych projektów badawczych oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania naukowe. Kluczowe zasady tej procedury to:

 • wykorzystanie krajowych konkursów prowadzonych przez instytucje partnerskie do oceny merytorycznej nie tylko wniosków krajowych, ale także dwustronnych i wielostronnych, konkurujących na równych zasadach z wnioskami krajowymi;
 • zaufanie co do jakości oceny wniosków w gronie instytucji podejmujących taką współpracę. Dzięki temu, wnioski o finansowanie projektów angażujących co najmniej dwie grupy badawcze z różnych krajów w celu realizacji wspólnych badań, będą oceniane tylko w jednej instytucji - agencji wiodącej - właściwej dla jednego z zaangażowanych w dany projekt zespołów, w obrębie konkursu stanowiącego stały element jej oferty. Wyniki oceny merytorycznej dokonanej przez agencję wiodącą podlegają zatwierdzeniu przez pozostałe instytucje współorganizujące konkurs, które przyznają finansowanie na realizację projektów badawczych rekomendowanych w wyniku tej oceny.

Współpraca LAP w konkursie OPUS 20

W przypadku konkursu OPUS 20 współpraca LAP oparta jest na porozumieniach o współpracy NCN z instytucjami partnerskimi:

 • FWF - Austrian Science Fund;
 • GAČR - Czech Science Foundation;
 • ARRS - Slovenian Research Agency;
 • DFG - German Research Foundation;
 • SNSF - Swiss National Science Foundation.

Na mocy tych porozumień NCN jako agencja wiodąca przeprowadzi w ramach konkursu OPUS 20 ocenę merytoryczną wniosków OPUS LAP obejmujących realizację projektów badawczych z udziałem zespołów badawczych z Polski oraz z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii.

W przypadku rekomendowania do finansowania projektów badawczych, NCN przyznaje środki finansowe dla polskich zespołów badawczych, a pozostałe instytucje partnerskie (FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF) przyznają środki finansowe zagranicznym zespołom badawczym.

UWAGA: W konkursie OPUS 20 przyjmowane będą również wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych (w tym wnioski OPUS LAP) z udziałem partnerów z zagranicznych instytucji naukowych, którzy nie aplikują o środki finansowe do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej. W przypadku tych wniosków, zagraniczne zespoły badawcze muszą pozyskać środki finansowe na realizację projektów z innych źródeł.

Współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 20 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie będą traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują.


Jak złożyć wniosek OPUS LAP w konkursie OPUS 20?

W konkursie OPUS 20 przyjmowane będą również wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację projektu badawczego w ramach współpracy LAP (zwane dalej wnioskami OPUS-LAP):

 • dwu- lub trójstronnej między zespołem badawczym z Polski i zespołami badawczymi z Austrii, Czech lub Słowenii (w ramach programu Central European Science Partnership – CEUS) – we wszystkich dyscyplinach nauki, przy czym polski zespół badawczy musi wnioskować do NCN:
 • o co najmniej 40% budżetu całego projektu wykazanego w tabeli budżetowej (w przypadku projektów we współpracy dwustronnej)

lub

 • o co najmniej 25% budżetu całego projektu wykazanego w tabeli budżetowej (w przypadku projektów we współpracy trójstronnej);

UWAGA I: Jeśli wniosek OPUS LAP zostanie złożony do NCN jako agencji wiodącej, a powyższe warunki nie zostaną spełnione, to wniosek ten zostanie odrzucony z powodu niespełnienia kryteriów formalnych przez NCN oraz instytucje partnerskie właściwe dla zagranicznych zespołów zaangażowanych w dany projekt.

UWAGA II: W NCN nabór wniosków na projekty badawcze planowane do realizacji we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z Polski, Austrii, Czech i Słowenii, w przypadku których rolę agencji wiodącej pełnią FWF, GAČR lub ARRS prowadzony jest w konkursie CEUS-UNISONO.

Do konkursu OPUS 20 będą przyjmowane wnioski OPUS LAP:

 • przygotowane przez polskie zespoły badawcze we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi, zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o konkursie OPUS 20, które zostanie opublikowane na stronie NCN 15 września 2020 r.;
 • na realizację badań podstawowych, które nie były i nie są finansowane z NCN ani z innych źródeł,
 • w których zaplanowano realizację badań opartą na zrównoważonym i komplementarnym wkładzie zespołów badawczych. Oznacza to, że wkład każdego z zaangażowanych w realizację projektu zespołów jest znaczący i niezbędny, a zaplanowane zadania badawcze dla każdego zespołu uzupełniają się i tworzą spójny, wspólny projekt badawczy. Wniosek OPUS LAP, który w ocenie Zespołu Ekspertów nie spełnia tego kryterium, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania.

Wniosek OPUS LAP, przygotowany przez polski zespół badawczy we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi, zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o konkursie OPUS, składany jest do NCN przez polski zespół badawczy za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania, dostępnego na stronie https://osf.opi.org.pl) do dnia 15 grudnia 2020 r. do g. 16:00.

Dodatkowo, każdy z zagranicznych zespołów badawczych zaangażowany w dany projekt musi złożyć do właściwej instytucji finansującej badania naukowe wniosek o finansowanie, w tym komplet wymaganych przez nią dokumentów, zgodnie z obowiązującymi w tej instytucji terminami i zasadami; wnioski składane są przez:

 • zespoły badawcze z Austrii – do FWF;
 • zespoły badawcze z Czech – do GAČR;
 • zespoły badawcze ze Słowenii – do ARRS;
 • zespoły badawcze z Niemiec - do DFG;
 • zespoły badawcze ze Szwajcarii – do SNSF.

Jeśli instytucja partnerska wymaga złożenia w swoim systemie składania wniosków kopii wniosku OPUS LAP, to po wysłaniu wniosku OPUS LAP w systemie ZSUN/OSF należy wygenerować kompletną wersję anglojęzyczną wniosku OPUS LAP w formacie PDF i przekazać ją zagranicznemu zespołowi badawczemu.

UWAGA: wersje wniosku OPUS LAP składanego do NCN i do instytucji partnerskiej muszą być identyczne.  

Więcej informacji:

Wytyczne dla polskich zespołów badawczych składających wnioski OPUS LAP – wersja robocza; planowana aktualizacja: 15 września 2020 r.


Kontakt w NCN:

Informacja dla wnioskodawców: tel. 12 341 90 00, informacja@ncn.gov.pl

INFORMACJA TELEFONICZNA UDZIELANA JEST W GODZINACH 8:30 – 12:30

Kontakt wsprawie współpracy LAP:

Koordynator Dyscyplin

dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska

e-mail:Ewelina.Szymanska-Skolimowska@ncn.gov.pl

Kontakt ds. ogólnych

dr Magdalena Godowska

e-mail: Magdalena.Godowska@ncn.gov.pl                                       

Magdalena Dobrzańska-Bzowska

e-mail: Magdalena.Dobrzanska-Bzowska@ncn.gov.pl