czw., 20/05/2021 - 09:06

Rozstrzygnęliśmy właśnie wyniki kolejnych edycji konkursów OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM BIS. Na listach rankingowych znalazło się 638 projektów o łącznej wartości niemal 668 mln zł.

To są być może najlepiej zainwestowane pieniądze w polską naukę, na badania na najwyższym poziomie, przyznawane w najbardziej konkurencyjnym systemie, jaki w naszym kraju istnieje. Bardzo duża część tych środków trafia do młodych ludzi, którzy dzięki dofinansowaniu mają możliwość atrakcyjnej pracy w nauce – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

Konkurs OPUS + LAP jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery. Do NCN wpłynęły aż 2122 wnioski na łączną kwotę ponad 2,3 mld zł. W dwudziestej edycji konkursu badacze mogli wnioskować o finansowanie projektów realizowanych bez udziału partnerów zagranicznych, projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej (w tym w ramach współpracy LAP – Lead Agency Procedure), a także projektów wymagających wykorzystania wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych. Po przeprowadzeniu procesu oceny formalnej i merytorycznej eksperci zakwalifikowali do finansowania 342 projekty o wartości ponad 449 mln zł, w tym 79 wniosków OPUS LAP, które czekają na akceptację ze strony instytucji partnerskich. W przypadku wniosków OPUS LAP rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych następuje w terminie do 11 miesięcy od upływu terminu składania wniosków. Listy rankingowe dotyczące wniosków składanych w procedurze agencji wiodącej będą sukcesywnie uzupełnianie.

Planowany harmonogram rozstrzygnięć w sprawie finansowania wniosków OPUS LAP:

  • rozstrzygnięcia w sprawie wniosków OPUS LAP z udziałem zagranicznych zespołów badawczych z Austrii, Czech, Słowenii i Szwajcarii – planowana data: do końca lipca 2021 r.
  • rozstrzygnięcia w sprawie wniosków OPUS LAP z udziałem zagranicznych zespołów badawczych z Niemiec – planowana data: do końca października 2021 r.

Program SONATA ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Adresatami konkursu są badacze ze stopniem naukowym doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W szesnastej edycji programu naukowcy złożyli 1123 wnioski, których łączna kwota wyniosła ponad 891 mln zł. Ostatecznie finansowanie o wartości niemal 161 mln zł otrzymało 180 projektów.

O finansowanie w konkursie PRELUDIUM BIS mogą się starać podmioty prowadzące szkoły doktorskie. Celem programu jest wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie projektów badawczych realizowanych przez młodych badaczy w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Laureaci konkursu są także zobowiązani do odbycia trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). W ramach drugiej edycji PRELUDIUM BIS o przyznanie środków w kwocie prawie 139 mln zł starało się 282 rozpoczynających karierę naukowców. Zgodnie z decyzją ekspertów granty o wartości prawie 58 mln zł otrzyma 116 wnioskodawców.

Współczynnik sukcesu

W rozstrzygniętych właśnie konkursach NCN złożono ponad 3,5 tys. wniosków na łączną kwotę prawie 3,4 mld zł. Finansowanie przyznano 638 projektom o łącznej wartości niemal 668 mln zł.

Współczynnik sukcesu w tej edycji konkursów wyniósł zatem ponad 18%. Zdaniem dyrektora powinien on wynosić około 25%. W konkursach organizowanych przez NCN był na tym poziomie dwa lata temu. – Coraz częściej musimy odrzucać projekty, które naszym zdaniem, a przede wszystkim zdaniem naszych ekspertów, głównie międzynarodowych, zasługują na finansowanie – mówi prof. Zbigniew Błocki.

Największym problemem w funkcjonowaniu NCN jest niewystarczający budżet agencji. – Od trzech lat jest on stały na finansowanie grantów, a ponieważ wniosków jest trochę więcej i oczekiwania wnioskujących rosną – finansujemy nowe elementy, jak zatrudnienia typu post-doc stypendia doktoranckie, stąd taki współczynnik sukcesu.

Mamy pewne zapowiedzi z ministerstwa, że w niewielkim stopniu nasz budżet może wzrosnąć w tym roku, ale najważniejsza dla nas jest decyzja o jego systematycznym zwiększaniu w najbliższych latach. Finansowanie bardzo dobrych projektów to najlepsza inwestycja dla kraju – dodaje dyrektor.

Uczelnie i grupy nauk

W rozstrzygniętych dzisiaj konkursach najwięcej, aż 1299 wniosków nadesłano w grupie nauk ścisłych i technicznych. Wsparcie finansowe o łącznej wysokości prawie 252 mln zł przyznano 246 projektom. W grupie nauk o życiu zgłoszonych zostało 1210 wniosków, spośród których do finansowania zakwalifikowano 232 o wartości prawie 319 mln zł. W naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce do NCN wpłynęło 1018 wniosków, z czego finansowanie w wysokości ponad 97 mln zł otrzymało 160 z nich.

Najwięcej grantów będzie realizowanych na uniwersytetach: Warszawskim (64), Jagiellońskim (62), Adama Mickiewicza w Poznaniu (43), Wrocławskim (25) i Mikołaja Kopernika w Toruniu (21). 

Listy rankingowe zwycięskich projektów zostały opublikowane na stronie NCN.


Informujemy również, że dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursach. Przypominamy, że decyzje dyrektora NCN doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny. W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1 – 7 i 9 ustawy o NCN, decyzja dyrektora NCN będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku gdy osoba fizyczna będąca wnioskodawcą wskaże we wniosku adres skrytki ePUAP, decyzja będzie wysłana na ten adres. Jeżeli wnioskodawca będący osobą fizyczną nie wskaże adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie na podany we wniosku adres e-mail informacji z adresem elektronicznym, z którego można pobrać decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Decyzje dyrektora NCN dotyczące przyznania środków finansowych przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu, a w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna również do podmiotu, wskazanego we wniosku jako podmiot realizujący.  W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF.

Wyniki konkursu OPUS 20+LAP: 2122 wnioski złożone, 342 wnioski zakwalifikowane do finansowania, współczynnik sukcesu 16%, 449 mln zł przyznanego finansowania.
Wyniki konkursu SONATA 16: 1123 wnioski złożone, 180 wniosków zakwalifikowanych do finansowania, współczynnik sukcesu 16%, 161 mln zł przyznanego finansowania.
Wyniki konkursu PRELUDIUM BIS 2: 282 wnioski złożone, 116 wniosków zakwalifikowanych do finansowania, wpółczynnik sukcesu 41%, 58 mln zł przyznanego finansowania.