pon., 27/09/2021 - 13:47
Kod CSS i JS

Sepsa to zagrażająca życiu ogólnoustrojowa odpowiedź zapalna organizmu. Przebyty wstrząs septyczny zwykle wiąże się z o wiele poważniejszymi konsekwencjami zdrowotnymi w przypadku pacjentów starszych niż u młodych ludzi. Dlaczego? Odpowiedzi poszukuje profesor Stefan Chłopicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który na swoje badania właśnie otrzymał niemal 3,5 mln zł w konkursie Weave.

Projekt pt. Specyficzne patomechanizmy dysfunkcji śródbłonka w sepsie związane ze starzeniem się: badanie mechanizmów i terapia doświadczalna będzie realizowany przez zespół prof. Chłopickiego w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET), we współpracy z zespołem prof. Csaba Szabo ze szwajcarskiego Uniwersytetu we Fryburgu.

Dysfunkcja śródbłonka w istotny sposób przyczynia się do patofizjologii wstrząsu septycznego i uszkodzeń wielonarządowych sepsy. Ostatnie badania przeprowadzone przez wnioskodawcę i inne grupy dostarczają kluczowych dowodów na to, że bodźce prozapalne i oksydacyjne wywołują znacznie silniejszy stopień dysfunkcji śródbłonka w naczyniach krwionośnych starszych szczurów i myszy, w porównaniu do odpowiedzi u młodych zwierząt. Projekt powinien rzucić nowe światło na mechanizmy farmakoterapeutyczne odpowiedzialne za nasiloną z wiekiem dysfunkcję śródbłonka w sepsie. Temat ten stanowi ważne wyzwanie w medycynie, ponieważ, jak dotąd nie ma skutecznego podejścia farmakologicznego do leczenia wstrząsu krążeniowego i uszkodzenia wielonarządowego w sepsie.

Lista rankingowa

Weave-UNISONO to konkurs na międzynarodowe projekty badawcze o wyróżniającym się poziomie naukowym. Jest organizowany w ramach programu Weave, który ma na celu uproszczenie procedur składania i wyboru projektów, angażujących naukowców z dwóch lub trzech krajów/regionów europejskich. Program oparty jest na procedurze agencji wiodącej, co w praktyce oznacza, że wspólne, międzynarodowe projekty  oceniane są tylko w jednej instytucji – agencji wiodącej – właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w obrębie konkursu stanowiącego stały element jej oferty.

Rolę agencji wiodącej w przypadku oceny wniosku z udziałem zespołu prof. Chłopickiego pełniła szwajcarska Swiss National Science Foundation (SNSF), ponieważ to szwajcarski partner projektu został wskazany jako wnioskodawca koordynujący przez wszystkie zaangażowane zespoły badawcze. Agencja wiodąca SNSF przedstawiła Narodowemu Centrum Nauki projekty rekomendowane do finansowania, wyłonione w wyniku dokonanej przez nią oceny. Dzięki takiemu uproszczeniu procedur program Weave umożliwia badaczom współpracę międzynarodową w wymiarach i formach uznanych przez nich samych za najbardziej odpowiednie dla realizacji danego programu, co stanowi całkiem nowe podejście w finansowaniu międzynarodowych projektów badawczych.

W konkursie Weave-UNISONO trwa nabór wniosków w większości zagranicznych instytucji partnerskich. Szczegółowe informacje o terminach i zasadach opracowywania wniosków.

Agencje uczestniczące w programie Weave wraz z Science Europe stworzyły interaktywne narzędzie online umożliwiające naukowcom wyszukanie dostępnych w ramach programu możliwości finansowania projektów badawczych. Wyszukiwarka jest dostępna pod adresem: https://weave-research.net/find-your-funding/. Zachęcamy do skorzystania wszystkich naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie Weave-UNISONO.

Przypominamy również, że wnioski krajowe o finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej i ocenianych w NCN jako agencji wiodącej można składać do 15 grudnia w dwudziestej drugiej edycji konkursu OPUS.