pt., 19/08/2022 - 10:31
Kod CSS i JS

68 badaczek i badaczy z całej Polski rozpocznie badania wstępne, pilotażowe, kwerendy oraz staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne dzięki finansowaniu z NCN. Na pojedyncze działania naukowe NCN przeznaczy niemal 2,7 miliona złotych.

Wśród laureatów znalazło się 18 działań w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Motywem przewodnim aż trzech z nich jest czas. Dr Aleksandra Filip-Stachnik z Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach poprzez badania pilotażowe spróbuje odpowiedzieć na pytanie „czy funkcjonujemy w swojej strefie czasowej?” i przyjrzy się konsekwencjom czasu letniego, dr Piotr Paluchowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadzi kwerendę naukową w Berlinie dotyczącą drukowanych kalendarzy z okresu nowożytnego, zaś dr Joanna Kotowska-Miziniak z Uniwersytetu Wrocławskiego przeanalizuje motyw czasu w twórczości literackiej i fotograficznej francuskiego noblisty Claude’a Simona.

W obszarze nauk ścisłych i technicznych do grona laureatów MINIATURA 6 dołączyło 33 naukowczyń i naukowców. Troje z nich będzie pracować nad zagadnieniami związanymi z obiegiem wody w przyrodzie. Dr inż. Magda Kasprzyk z Politechniki Gdańskiej zbada procesy usuwania zanieczyszczeń i wpływu ogrodów deszczowych na jakość wód opadowych. Dr Karol Witkowski z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przeanalizuje transformacje układów korytowych rzek karpackich w okresie od XIX  do XXI wieku, zaś dr inż. Filip Wasilczuk z Instytutu Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w ramach wyjazdu badawczego zajmie się modelowaniem przepływu w otoczeniu morskich farm wiatrowych.

W obszarze nauk o życiu finansowanie otrzymało 17 działań, a wśród nich znalazły się badania wstępne i pilotażowe dotyczące chorób trapiących współczesne społeczeństwa. Dr Piotr Buda z Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie zajmie się etiopatogenezą molekularną dziecięcego wieloukładowego zespołu zapalnego powiązanego z zakażeniem SARS-CoV-2, zaś dr Marta Zawadzka będzie poszukiwać korelacji pomiędzy stężeniem w surowicy i polimorfizmem genów kodujących  wybranych cytokin a przebiegiem padaczki.

Wszystkie tematy działań naukowych zakwalifikowanych do finansowania dostępne są na liście rankingowej.

Listy rankingowe MINIATURA 6

Lista rankingowa nr 4 w konkursie MINIATURA 6 (.pdf)

Finansowanie w grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce – 531 850 zł
  • nauki ścisłe i techniczne – 1 368 480 zł
  • nauki o życiu – 775 624 zł

Łączna wartość działań, które znalazły się na drugiej liście rankingowej w konkursie MINIATURA 6 to niemal 2,7 mln zł.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego szóstej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości 5 000 do 50 000 zł, a budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych.

Środki te rozdzielane są proporcjonalnie przez cały okres naboru, a wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko wtedy, gdy mieści się w puli środków przeznaczonych na dany miesiąc.

O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogą starać się naukowczynie i naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Badaczki i badacze wskazani do realizacji działania naukowego nie mogą być laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże finansowane ze środków NCN, a także nie mogą być wnioskodawcami, kierownikami projektów lub kandydatami na staż we wnioskach złożonych lub zakwalifikowanych do finansowania w innych konkursach NCN. W dniu złożenia wniosku muszą być zatrudnieni na umowę o pracę przez jednostkę, w której będą realizować działanie.

Nabór wniosków w konkursie zakończył się 31 lipca 2022 r. o godz. 16:00

Wysyłka decyzji

19 sierpnia 2022 r. zostały wysłane decyzje pozytywne oraz negatywne dla wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 6 w maju 2022 roku.

Uzasadnienia dostępne są w systemie OSF. Prosimy o sprawdzenie statusu wniosku w systemie OSF.

Przypominamy, że decyzje wysyłane są wnioskodawcy w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność adresu ESP podanego we wniosku. W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie OSF.