pon., 15/05/2023 - 13:27
Kod CSS i JS

49 badaczek i badaczy z całej Polski otrzyma finansowanie od NCN na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe oraz wyjazdy badawcze i konsultacyjne. Łącznie na pojedyncze działania naukowe NCN przeznaczy ponad 2 mln złotych.

Wśród 11 laureatów z grupy nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce znalazło się działanie naukowe realizowane przez dr Ewelinę Badurę z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dotyczące rynku nieruchomości. W trakcie badań wstępnych przeanalizuje, jak kooperatywy mieszkaniowe sprawdzają się w roli nowego narzędzia w rozwoju budownictwa mieszkaniowego i czy zapewnią poprawę dostępu do mieszkań.

W obszarze nauk ścisłych i technicznych do grona laureatów MINIATURA 7 dołączy 20 naukowczyń i naukowców. Wśród nagrodzonych znalazły się działania naukowe dotykające bieżących problemów środowiskowych. Dr inż. Aleksandra Wdowczyk z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przeprowadzi badania wstępne nad oczyszczaniem odcieków ze składowisk odpadów komunalnych w roślinnych systemach osadu czynnego.

W siódmej edycji MINIATURY wyłoniono także 18 laureatów w obszarze nauk o życiu. Pojedyncze działanie naukowe z dziedziny produkcji żywności zrealizuje dr inż. Piotr Eljasik z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W swoich badaniach przeprowadzi wstępną charakterystykę mikrobiomu wody w stawach karpiowych.

Wszystkie tematy działań naukowych zakwalifikowanych do finansowania dostępne są na liście rankingowej.

Listy rankingowe MINIATURA 7

Lista rankingowa nr 1 w konkursie MINIATURA 7 (.pdf)

Finansowanie w grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce – 376 795 zł
  • nauki ścisłe i techniczne – 780 753 zł
  • nauki o życiu – 831 060 zł

Łączna wartość działań, które znalazły się na pierwszej liście rankingowej w konkursie MINIATURA 7 to ponad 2 038 112 zł.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego siódmej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości 5 000 do 50 000 zł, a budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych.

Środki te rozdzielane są proporcjonalnie przez cały okres naboru, a wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko wtedy, gdy mieści się w puli środków przeznaczonych na dany miesiąc.

O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogą starać się naukowczynie i naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Badaczki i badacze wskazani do realizacji działania naukowego nie mogą być laureatami konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub staże finansowane ze środków NCN, a także nie mogą być wnioskodawcami, kierownikami projektów lub kandydatami na staż we wnioskach złożonych lub zakwalifikowanych do finansowania w innych konkursach NCN. W dniu złożenia wniosku muszą być zatrudnieni na umowę o pracę przez jednostkę, w której będą realizować działanie.

Wysyłka decyzji

15 maja 2023 r. zostały wysłane decyzje pozytywne oraz negatywne dla wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 7 w lutym 2023 roku.

Uzasadnienia dostępne są w systemie OSF. Prosimy o sprawdzenie statusu wniosku w systemie OSF.

Przypominamy, że decyzje wysyłane są wnioskodawcy w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność adresu ESP podanego we wniosku. W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie OSF.