pon., 11/09/2023 - 16:21
Kod CSS i JS

Wspólnie z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności Biodiversa+ ogłaszamy konkurs pt. „Nature-Based Solutions for biodiversity, human well-being and transformative change” (BiodivNBS). Budżet przeznaczony dla polskich zespołów badawczych to 1 mln euro.

BiodivNBS to konkurs na międzynarodowe interdyscyplinarne projekty badawcze w obszarze nauk dotyczących ochrony bioróżnorodności. Jego celem jest promowanie rozwiązań opartych na przyrodzie, wspieranie badań nad nimi oraz uwzględniania tych rozwiązań w procesie tworzenia polityki na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Ważnym elementem tej inicjatywy jest również wsparcie edukacji i angażowanie obywateli w działania mające chronić środowisko i bioróżnorodność.

Wnioski składane w konkursie BiodivNBS powinny dotyczyć jednego lub więcej z trzech następujących tematów:

  1. Synergies and trade-offs of Nature-Based solutions in the context of human well-being
  2. Nature-Based solutions mitigating anthropogenic drivers of biodiversity loss
  3. The contribution of Nature-Based solutions for just transformative change

W konkursie mogą brać udział konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi mieć co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Gruzja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Kanada (Québec), Litwa, Łotwa, Maroko (ostateczny udział zostanie potwierdzony), Mołdawia, Niderlandy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Tunezja, Turcja (ostateczny udział zostanie potwierdzony), Węgry, Włochy.

Budżet 36-miesięcznego projektu może obejmować środki na wynagrodzenia dla zespołu, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty niezbędne do jego realizacji. Projekty mogą trwać 36 miesięcy.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie polski zespół wraz z partnerami zagranicznymi musi złożyć wspólny wniosek wstępny (tzw. pre-proposal), do 10 listopada 2023 r. (15:00 CET). Najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do złożenia wspólnych wniosków pełnych, czyli full proposals w drugim etapie konkursu, do 9 kwietnia 2024 r. (15:00 CEST). Jeśli polski zespół zakwalifikuje się do drugiego etapu, jego kierownik musi przygotować również wniosek krajowy dotyczący polskiej części projektu. Full proposals są oceniane merytorycznie przez międzynarodowy zespół ekspertów, wybrany wspólnie przez agencje finansujące biorące udział w konkursie. Wyniki BiodivNBS zostaną ogłoszone jesienią 2024 roku.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie na webinarium organizowane przez Biodiversa+ na temat procesu składania wniosków, które odbędzie się 26 września 2023 r. w godzinach 13.00 – 15.00. Rejestracja.