śr., 03/04/2024 - 12:00
Kod CSS i JS

Szwajcarska Narodowa Fundacja Nauki (SNSF) ogłosiła konkurs MAPS (Multilateral Academic Projects) na wielostronne projekty badawcze realizowane przez naukowców ze Szwajcarii we współpracy z zespołami z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Węgier i Rumunii. Wnioski można składać do końca czerwca. Polskie zespoły w konkursie MAPS finansowane będą ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, który stanowi element drugiego szwajcarskiego wsparcia finansowego dla wybranych państw członkowskich UE.

Naukowczynie i naukowcy w otwartym właśnie konkursie MAPS mogą starać się o granty na realizację projektów z zakresu badań podstawowych, we wszystkich dziedzinach nauki. W międzynarodowym konsorcjum, do którego dołączą polscy badacze, oprócz zespołu ze Szwajcarii (lidera projektu), musi znaleźć się przynajmniej jeden partner z pozostałych państw uczestniczących. Dostępna jest wyszukiwarka potencjalnych partnerów.

Konkurs MAPS jest otwarty dla doświadczonych badaczy, którzy w dniu ostatecznego terminu składania wniosków posiadali stopień doktora co najmniej od czterech lat. Dodatkowo od osoby pełniącej rolę kierownika krajowego komponentu wspólnego projektu badawczego wymagane są kompetencje pozwalające jej na kierowanie zespołem badawczym. Będą one oceniane przez szwajcarską agencję SNSF na podstawie kwalifikacji opisanych we wniosku, w tym doświadczenia w zakresie kierowania projektami badawczymi lub zespołami badawczymi, pełnienia funkcji promotora lub promotora pomocniczego, dorobku publikacyjnego i innych.

Kategorie polskich instytucji, w których współrealizowane mogą być międzynarodowe projekty MAPS, wskazano w aneksie do dokumentacji konkursowej. Kierownik projektu musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę w instytucji, w której realizowany jest projekt, od momentu rozpoczęcia projektu do dnia jego zakończenia. Instytucja zobowiązana jest także do zapewnienia zespołowi projektowemu dostępu do odpowiedniej infrastruktury badawczej. W mySNF – elektronicznym systemie naboru wniosków MAPS, obsługiwanym przez SNSF – szwajcarski lider projektu musi zamieścić oświadczenie podpisane przez upoważnionego przedstawiciela polskiej instytucji, w której będzie realizowany projekt, potwierdzające niezbędne zaangażowanie i wsparcie instytucji dla projektu w przypadku uzyskania dofinansowania.

Projekty badawcze w konkursie można zaplanować na okres od 36 do 48 miesięcy, a w ich realizację mogą być zaangażowani badacze i osoby zatrudnione na stanowiskach pomocniczych. Szczegółowe warunki kwalifikowalności kosztów osobowych znajdują się w aneksie do dokumentacji konkursowej. W kosztorysie projektu można przewidzieć także środki na usługi obce, wyjazdy służbowe, wzajemne wizyty i krótkie pobyty naukowe w gronie partnerów konsorcjum, zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, materiałów i drobnego sprzętu. Inne koszty niezbędne do realizacji projektu muszą być zgodne z ogłoszeniem konkursowym i katalogiem kosztów w projektach SNSF.

Maksymalna wysokość finansowania, jaką może uzyskać pojedynczy zespół z każdego kraju wynosi 350,000 franków. Wszystkie koszty polskiej części projektu pokrywa SNSF. Konkurs nie jest współfinansowany ani przez NCN, ani przez żadną inną polską instytucję.

Wniosek w konkursie MAPS składa szwajcarski lider projektu do poniedziałku 1 lipca za pośrednictwem elektronicznego systemu SNSF mySNF. Od polskich wnioskodawców nie wymaga się złożenia odrębnego wniosku w systemie OSF. Szczegóły dotyczące strony merytorycznej i finansowej polskiej części projektu wypełnia kierownik zespołu szwajcarskiego w porozumieniu z polskimi partnerami w systemie mySNF.

Procedura oceny i wyniki

Ocena merytoryczna będzie przebiegać wieloetapowo – najpierw wnioski zostaną zaopiniowane przez recenzentów zewnętrznych, następnie ocenione przez zespół ekspertów, następnie listę rankingową sporządzi Forum Fundatorów, biorąc pod uwagę środki dostępne w budżecie każdego z krajów uczestniczących, a formalną decyzję podejmie Komitet Sterujący Programu MAPS.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane po zakończeniu procesu oceny, najpóźniej w kwietniu 2025 roku. Rozpoczęcie realizacji projektów będzie mogło się rozpocząć od maja 2025. Wszystkie projekty muszą się zakończyć do 30 czerwca 2029. Umowy o realizację i finansowanie polskich części projektu podpisywane będą przez polskich wnioskodawców z instytucją szwajcarską występującą we wniosku wspólnym złożonym do SNSF, kierownikiem projektu po stronie szwajcarskiej oraz innymi partnerami. Szwajcarski kierownik projektu będzie również odpowiedzialny za przekazywanie środków finansowych stronie polskiej z rachunku instytucji szwajcarskiej.

Kontakt:

Barbara Świątkowska

 

W sprawie wypełnienia wniosku w systemie mySNF oraz warunków finansowania projektów przez SNSF prosimy o kontakt z liderem projektu po stronie szwajcarskiej lub działem współpracy międzynarodowej SNSF.

Webinar informacyjny

11 kwietnia o godzinie 14.00 odbędzie się webinar informacyjny, który organizuje SNSF we współpracy z partnerami z pozostałych krajów uczestniczących w konkursie MAPS. Webinar odbędzie się na platformie TEAMS.

Ogłoszenie MAPS