pt., 07/06/2024 - 09:00
Kod CSS i JS

Prof. Anetta Undas z Wydziału Lekarskiego UJ CM została wybrana na przewodniczącą Rady NCN. Wybór nowej przewodniczącej odbył się na posiedzeniu tego gremium 6 czerwca.

prof. dr hab. n. med. Anetta Undasprof. dr hab. n. med. Anetta Undas Profesor Anetta Undas jest lekarzem chorób wewnętrznych, specjalistką w zakresie diagnostyki i leczenia chorób zakrzepowo-zatorowych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą genetycznej i środowiskowej regulacji krzepnięcia krwi i miażdżycy na pograniczu nauk podstawowych i klinicznych. Zidentyfikowała nowy czynnik ryzyka tętniczych i żylnych epizodów zakrzepowo-zatorowych tj. prozakrzepowe właściwości fibryny. Stworzyła unikatowy ośrodek badań nad fibryną. Charakteryzuje rzadkie trombofilie występujące w Polsce.

Badaczka kieruje Zakładem Chorób Zatorowo-Zakrzepowych Instytutu Kardiologii na Wydziale Lekarskim UJ CM. Jest członkiem korespondentem PAU i PAN oraz Academia Europea. Wielokrotnie kierowała pracami zespołów ekspertów NCN, była panelistką European Research Council. Od 2016 roku jest członkinią Rady NCN.

Rada NCN określa priorytetowe obszary badań podstawowych zgodne ze strategią rozwoju kraju, ustala warunki przeprowadzania konkursów na projekty badawcze i wysokość środków na nie przeznaczonych, a także ogłasza konkursy na stypendia doktorskie i staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Rada wybiera również członków zespołów ekspertów oceniających wnioski o finansowanie projektów badawczych i ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora NCN.

Rada NCN składa się z 24 badaczek i badaczy powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Członkowie Rady wybierani są na czteroletnie kadencje, a połowa jej składu wymienia się co dwa lata. Nabór kandydatów do Rady w kadencji 2024-2028 zostanie ogłoszony przez MNiSW w najbliższych tygodniach. Informacje na ten temat publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa.

Kadencja przewodniczącego Rady trwa maksymalnie dwa lata, jednak nie dłużej niż do terminu wymiany połowy składu Rady. Przewodniczącego wybierają ze swego grona jej członkowie. Prof. Robert Hasterok z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który kierował Radą od grudnia 2022 roku, zrezygnował z pełnionej funkcji. Prof. Anetta Undas będzie kierowała pracami gremium do grudnia tego roku.

Od początku istnienia NCN pracami Rady kierowali – kolejno – profesorowie Michał Karoński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Janusz Janeczek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Małgorzata Kossowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Jacek Kuźnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.