pon., 17/06/2024 - 14:00
Kod CSS i JS

Otwieramy nabór wniosków w konkursach SONATA BIS 14 dla naukowców planujących budowę nowych zespołów badawczych oraz MAESTRO 16 dla doświadczonych naukowców na realizację pionierskich badań. Ich łączny budżet to 170 mln zł.

Ogłoszone właśnie konkursy NCN to szansa dla naukowców pracujących w polskich jednostkach lub dopiero planujących rozpoczęcie pracy w Polsce na zdobycie finansowania na najbardziej ambitne projekty realizowane w obszarze badań podstawowych.

Projekty mistrzowskie

Już po raz szesnasty zapraszamy doświadczonych naukowców do składania wniosków w konkursie MAESTRO na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

O budżet w wysokości 20 milionów złotych mogą ubiegać się badacze, którzy mają stopień naukowy doktora i w okresie ostatnich dziesięciu lat opublikowali co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych, polskich lub zagranicznych. Ponadto kierownik projektu musi mieć doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma grantami przyznanymi w trybie konkursowym oraz spełniać co najmniej trzy inne kryteria konkursowe dotyczące osiągnięć naukowych, np. opublikować monografię, być w komitecie naukowym uznanej konferencji naukowej czy też zdobyć międzynarodową nagrodę.

W konkursie MAESTRO można zaplanować projekt na 36, 48 lub 60 miesięcy. Budżet pojedynczego projektu nie jest odgórnie limitowany, ale zasadność planowanych kosztów realizacji jest jednym z kryteriów oceny wniosków. W kosztorysie projektu można uwzględnić środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne wydatki niezbędne do realizacji projektu badawczego.

Granty na zespołowy start

Konkurs SONATA BIS 14 jest otwarty dla naukowców, którzy planują zbudować nowy zespół badawczy, prowadzący badania naukowe o charakterze podstawowym. Kierownikami projektów mogą być osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, a więc między 1 stycznia 2012 r. a 31 grudnia 2019 r. Kierownik musi mieć w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę.

Projekty SONATA BIS także można planować na 36, 48 lub 60 miesięcy. Warunki konkursu nie określają maksymalnej liczby członków zespołu badawczego, jednak w grancie konieczne jest zaangażowanie doktoranta lub doktorantów, na łączny okres co najmniej 36 miesięcy. Dodatkowo w projekcie można zaplanować zatrudnienie innych wykonawców, w tym m.in. osób na stanowiskach typu post-doc czy studentów.

Budżet konkursu SONATA BIS 14 wynosi 150 milionów złotych.

We wszystkich rozstrzygniętych do tej pory konkursach MAESTRO przyznaliśmy granty na realizację 297 projektów o łącznej wartości ponad 830,5 mln zł. Statystyki te uwzględniają także 12 projektów o wartości ponad 47,8 mln zł, które pierwotnie znalazły się na listach rezerwowych w konkursie MAESTRO 15, ale ostatecznie otrzymały finansowanie dzięki zwiększeniu budżetu NCN o 200 milionów złotych w tym roku.

W trzynastu rozstrzygniętych do tej pory edycjach SONATA BIS finansowanie o łącznej wysokości niemal 1,84 mld zł otrzymało 981 naukowców. Podobnie, liczba ta uwzględnia dodatkowe 100 projektów o wartości niemal 267 mln zł, które otrzymały decyzje o finansowaniu po niedawnym uruchomieniu list rezerwowych w konkursie SONATA BIS 13.

Zachęcamy do zapoznania się z opisami projektów, które zrealizowali lub nadal realizują naukowcy w Polsce dzięki grantom NCN: na stronie NCN w zakładce https://www.ncn.gov.pl/przyklady-projektow lub w mediach społecznościowych pod hashtagami #projektyNCN #NCNToTlen #ludzieniebudynki. Czekamy na Wasze historie!

Nabór wniosków, procedura oceny i wyniki

Wnioski w konkursach MAESTRO 16 i SONATA BIS 14 można składać do 17 września 2024 roku do godziny 16.00 za pośrednictwem systemu OSF.

Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne konkursów przechodzą dwuetapową środowiskową ocenę merytoryczną peer-review, dokonywaną przez Zespoły Ekspertów powołane przez Radę NCN.

W pierwszym etapie każdy wniosek jest opiniowany indywidualnie przez co najmniej dwóch członków zespołu. Zespół ekspertów ustala ocenę wniosku, z uwzględnieniem indywidualnych opinii, a następnie sporządza listę wniosków skierowanych do kolejnego etapu. Na drugim etapie oceny każdy wniosek jest opiniowany przez co najmniej dwóch recenzentów, a w przypadku konkursów MAESTRO i SONATA BIS dodatkowo kierownik projektu odbywa rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim w siedzibie NCN. Ostateczną ocenę wniosku ustala zespół na drugim posiedzeniu, uwzględniając wszystkie indywidualne opinie sporządzone dla wniosku oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Wtedy też zespół ustala listy rankingowe wniosków rekomendowanych do finansowania.

Rozmowy kwalifikacyjne w konkursach MAESTRO 16 i SONATA BIS 14 są zaplanowane na styczeń/luty 2025 roku, a wybrani do udziału kierownicy projektów zostaną o nich powiadomieni na co najmniej 14 dni wcześniej.  

Podczas oceny wniosków eksperci biorą pod uwagę takie kryteria jak: poziom naukowy i nowatorski charakter badań lub planowanych zadań, wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny, ocena możliwości realizacji, osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych czy zasadność i sposób powołania nowego zespołu badawczego w przypadku SONATA BIS.

Wyniki konkursów zostaną opublikowane do marca 2025 roku.