GRIEG to jeden z trzech konkursów finansowanych z funduszy norweskich i funduszy EOG na lata 2014–2021 w ramach programu „Badania”. NCN jest operatorem części programu poświęconej badaniom podstawowym. Celem programu jest rozwój wiedzy opartej na badaniach, wzmacnianie polsko-norweskiej współpracy badawczej, podnoszenie jakości publikacji, szczególnie w naukach humanistycznych, wspieranie rozwoju młodych naukowców oraz budowanie pozytywnego odbioru badań naukowych w społeczeństwie.

Wyniki konkursu

Dodatkowa lista rankingowa

Adresaci konkursu

GRIEG jest konkursem na projekty badawcze realizowane wspólnie przez polsko-norweskie zespoły badawcze, składające się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera konsorcjum, oraz co najmniej jednego partnera norweskiego. Kierownikiem projektu realizowanego w konkursie GRIEG może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej instytucji badawczej. Liderem norweskiej części zespołu badawczego musi być instytucja badawcza. W skład konsorcjum mogą wchodzić instytucje badawcze, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe.

Zakres tematyczny

GRIEG obejmuje wszystkie dziedziny nauki (panele dyscyplin NCN), ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych.

Finansowanie

Konkurs GRIEG jest finansowany z funduszy norweskich, czyli środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021. Budżet konkursu wynosi ponad 37 mln euro. Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polsko-  -norweskiego projektu musi mieścić się w przedziale od 0,5 do 1,5 mln euro. W ramach grantu można finansować koszty wynagrodzeń i stypendiów zespołu badawczego, zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu. Wysokość kosztów pośrednich wynosi 25% wnioskowanych środków na realizację projektu z uwzględnieniem wartości zakupionej aparatury naukowo-badawczej, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa. Termin kwalifikowalności poniesionych wydatków upływa z dniem 30 kwietnia 2024 r.

Czas realizacji

Projekt może trwać 24 miesiące lub 36 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach będzie możliwe przedłużenie okresu realizacji projektu, jednak musi się ona zakończyć do 30 kwietnia 2024 r.

Ocena wniosków

Wnioski składane do wszystkich paneli dziedzinowych NCN będą oceniane przez międzynarodowe panele ekspertów. Powołane zostaną trzy panele dla każdej grupy nauk (HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, NZ – nauki o życiu, ST – nauki ścisłe i techniczne). Naukowcy z Polski i Norwegii nie mogą oceniać wniosków. Każdy wniosek podlega ocenie trzech ekspertów. Na listach rankingowych projektów rekomendowanych do finansowania muszą znaleźć się projekty z zakresu badań polarnych oraz nauk społecznych. Ostateczna lista zwycięskich projektów zatwierdzana jest przez Komitet Programu „Badania”. Decyzje o finansowaniu wydaje dyrektor NCN.

Harmonogram konkursu

Ogłoszenie konkursu: 17 czerwca 2019 r.

Zakończenie naboru wniosków: 28 października 2019 r.*

Ogłoszenie wyników: informacje o wynikach będą dostępne w kwietniu 2020 r.

Podpisywanie umów: kwiecień-czerwiec 2020 r.

* termin został przesunięty po uruchomieniu formularza wniosku GRIEG w systemie ZSUN/OSF w dniu 26 sierpnia 2019 r.

Kontakt

dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska, e-mail: marzena.oliwkiewicz@ncn.gov.pl, tel. +48 12 341 9151