POLS to jeden z trzech konkursów finansowanych z funduszy norweskich na lata 2014–2021 w ramach programu „Badania”. NCN jest operatorem części programu poświęconej badaniom podstawowym. POLS jest konkursem wspierającym mobilność realizowanym w formule małych grantów dla naukowców z zagranicy (z całego świata), chcących prowadzić badania w Polsce. Przyjazd zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, przyczyni się do wzmocnienia potencjału naukowego polskich jednostek badawczych.

Wyniki konkursu POLS


Adresaci konkursu

POLS jest konkursem na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy w polskich organizacjach badawczych lub przedsiębiorstwach. Kierownikiem projektu realizowanego w konkursie POLS może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, który dwa lata przed zamknięciem konkursu nie mieszkał, nie pracował i nie studiował w Polsce, a także nie kierował projektem badawczym realizowanym w Polsce.

Ogłoszenie konkursu

Konkurs POLS zostanie ogłoszony 16 marca 2020 r.

Zakres tematyczny

POLS obejmuje wszystkie dziedziny nauki (panele dyscyplin NCN).

Finansowanie

Konkurs POLS jest finansowany z funduszy norweskich na lata 2014–2021. Budżet konkursu wynosi ponad 7 mln euro. Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu musi mieścić się w przedziale od 100 do 200 tys. euro. W ramach grantu można finansować koszty wynagrodzeń zespoł3u badawczego, amortyzację lub zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu. Wysokość kosztów pośrednich wynosi 25% wnioskowanych środków na realizację projektu z uwzględnieniem wartości zakupionej aparatury naukowo-badawczej lecz z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa. Termin kwalifikowalności poniesionych wydatków upływa z dniem 30 kwietnia 2024 r.

Czas realizacji

Projekt może trwać 12 miesięcy lub 24 miesiące. W uzasadnionych przypadkach będzie możliwe przedłużenie okresu realizacji projektu, jednak musi się ona zakończyć do 30 kwietnia 2024 r.

Ocena wniosków

Wnioski składane do wszystkich paneli dziedzinowych NCN będą oceniane przez międzynarodowe zespoły ekspertów. Powołane zostaną trzy zespoły dla każdej grupy nauk (HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, NZ – nauki o życiu, ST – nauki ścisłe i techniczne). Naukowcy z Polski i Norwegii nie mogą oceniać wniosków. Ostateczna lista zwycięskich projektów zatwierdzana jest przez Komitet Programu „Badania podstawowe”. Decyzje o finansowaniu wydaje dyrektor NCN.

Harmonogram konkursu

  • Ogłoszenie konkursu: 16 marca 2020 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 16 czerwca 2020 r.
  • Ogłoszenie wyników: do końca grudnia 2020 r.
  • Podpisywanie umów: luty-kwiecień 2021 r.