Czy zmiana rachunku bankowego jednostki wymaga aneksowania umowy?

Zmiana rachunku bankowego jednostki nie wymaga aneksowania zapisów umowy. Zmiana ta, dla wszystkich projektów, odbywa się poprzez złożenie do Centrum pisma skierowanego do dyrektora Narodowego Centrum Nauki, podpisanego przez kierownika jednostki.

Wzory pism:

W jaki sposób NCN przekazuje środki finansowe jednostkom naukowym?

W zależności od edycji konkursowej, środki przekazujemy w następujący sposób:

  • w konkursach ogłoszonych do dnia 17 marca 2014 r., środki finansowe przekazywane są jednostce na rachunek wspólny dla wszystkich projektów finansowanych przez NCN (w tych konkursach Centrum nie wymaga wyodrębniania rachunku bankowego służącego tylko i wyłącznie do przepływów środków finansowych otrzymywanych z NCN),
  • w konkursach ogłoszonych w dniu 16 czerwca 2014 r., wypłata środków finansowych jest dokonywana wyłącznie na wyodrębnione dla poszczególnych projektów rachunki bankowe,
  • w konkursach ogłoszonych począwszy od dnia 15 września 2014 r. wypłata środków finansowych następuje na rachunek jednostki wyodrębniony dla wszystkich projektów finansowanych przez Centrum (tj. rachunek bankowy służący wyłącznie dla przepływów środków finansowych otrzymywanych z Centrum).

W przypadku, gdy rachunek bankowy zadeklarowany w umowach zawartych w ramach konkursów ogłoszonych do dnia 17 marca 2014 r. służył wyłącznie do obsługi środków otrzymywanych z Centrum, można niniejszy rachunek wpisać do umowy zawieranej w ramach konkursów ogłoszonych od dnia 15 września 2014 r.

Jak dokonywać zwrotu środków finansowych do NCN?

Zwrotu środków należy dokonywać odpowiednio na rachunki:

  • wydatków Narodowego Centrum Nauki: na rachunek o numerze 45 1130 1150 0012 1243 1420 0002 (dotyczy środków przekazanych w bieżącym roku),
  • dochodów Narodowego Centrum Nauki: na rachunek o numerze 88 1130 1150 0012 1243 1420 0004 (dotyczy środków przekazanych w latach ubiegłych, odsetek, kar, przychodów),
  • dochodów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: na rachunek o numerze 50 1010 1010 0032 5822 3100 0000 (dotyczy projektów zakończonych do dnia 31.12.2010 r.),

Jak dokonywać zwrotu odsetek bankowych narosłych od środków przekazanych przez Centrum?

Zwrotu odsetek bankowych narosłych od środków przekazanych przez Centrum dla projektów kończących się od 1 stycznia 2016 r. należy dokonać na rachunek o numerze 88 1130 1150 0012 1243 1420 0004 tytułem przelewu: "odsetki bankowe".