na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

  1. właściwe ogłoszenie o konkursie przeprowadzanym w oparciu o warunki ustalone przez Radę NCN;
  2. właściwą uchwałę Rady NCN określającą warunki przeprowadzania konkursu OPUS, wraz z załącznikami;
  3. właściwe zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów.

UWAGA: przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów, a w szczególności z regulaminem stanowiącym załącznik do ogłoszenia, który zawiera m.in. arkusze ocen. Należy także na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stronie NCN. Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny.

Formularze wniosków wraz ze szczegółowymi wytycznymi do ich sporządzania znajdują się w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek o finansowanie badań.

I. INFORMACJE OGÓLNE

II. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU W SYSTEMIE OSF

III. WYPEŁNIANIE ZAKŁADEK FORMULARZA