na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przez rokiem wystąpienia z wnioskiem,

ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki 14 czerwca 2013 r.

przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

  1. Ogłoszenie o konkursie przeprowadzanym w oparciu o warunki ustalone przez Radę NCN;
  2. Uchwała Rady NCN nr 54/2013 z 13.06.2012 r. określająca warunki przeprowadzania konkursu SONATA BIS 3, wraz z załącznikami:
    1. załącznik nr 1 – panele NCN,
    2. załącznik nr 2 – zakres danych wymaganych we wniosku składanym przez osobę fizyczną lub podmiot określony w art. 10 ustawy z 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki,
    3. załącznik nr 3  – Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich;
  3. Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów (Zarządzenie Dyrektora NCN nr 16 z 14.03.2013 r.).

UWAGA: Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów oraz na bieżąco śledzić informacje podawane na stronie NCN; niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny.

Formularze wniosków wraz ze szczegółowymi wytycznymi do ich sporządzania znajdują się w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek o finansowanie.

I. INFORMACJE OGÓLNE

II. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU W SYSTEMIE OSF

III. WYPEŁNIANIE ZAKŁADEK FORMULARZA