Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie SYMFONIA 4 – przygotowanie wniosku w systemie OSF


1. Rejestracja w systemie

Osoby, które nie mają  jeszcze założonego konta w systemie OSF, muszą zarejestrować się na stronie https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do przy pomocy linku Zarejestruj się jako redaktor wniosków (link znajduje się po prawej stronie ekranu). Po wypełnieniu wymaganych pól należy potwierdzić wprowadzone dane przyciskiem w lewym dolnym rogu ekranu Załóż konto. Na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny.

UWAGA: podanie nieistniejącego lub błędnego adresu e-mail spowoduje, że konto nie będzie mogło być aktywowane.

Osoby, które już mają konto w systemie OSF, mogą złożyć wniosek, korzystając z tego konta. Należy podać dane dostępu: login i hasło, po czym  potwierdzić je przyciskiem Loguj. Zapomniane hasło można przywrócić, klikając link Pobierz login i hasło i postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

Osoby, które mają konto z uprawnieniami innymi niż uprawnienia redaktora wniosku (np. recenzenta), po zalogowaniu się powinny wybrać przycisk Chcę się zalogować z uprawnieniami redaktora/redaktora pomocniczego/czytelnika ORAZ kierownika projektów we wnioskach OSF.

Po zalogowaniu się można zmienić swoje dane (w tym hasło) w zakładce Moje dane. Po zapamiętaniu zmian należy wrócić na stronę główną: odpowiedni przycisk znajduje się po lewej stronie.

W przypadku problemów technicznych związanych z kontem w systemie OSF prosimy o kontakt z pomocą techniczną pod nr tel. +48 (22) 35 17 101, +48 (22) 35 17 104, bądź przez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do

2. Tworzenie formularza

Formularz wniosku tworzy się po naciśnięciu przycisku Nowy wniosek. W tabeli Wnioski obsługiwane przez Narodowe Centrum Nauki należy wybrać:

Wniosek o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego (SYMFONIA 4).

W oknie, które się wyświetli, należy wpisać tytuł projektu w języku polskim, po czym wybrać z rozwijanej listy nazwę panelu, do którego będzie składany wniosek. W konkursie międzydziedzinowym SYMFONIA należy wybrać panel określający główną tematykę projektu. Tytuł i panel można zmienić, w razie konieczności, w zakładce Informacje ogólne za pomocą przycisku Edytuj.

We wniosku należy starannie wypełnić wszystkie zakładki, zgodnie ze schematem podanym w systemie. Wniosek wraz z załącznikami musi być przygotowany w dwóch językach: polskim i angielskim, w oparciu o szczegółowe wytyczne. Niewypełnienie którejkolwiek z wymaganych części wniosku w języku polskim lub angielskim dyskwalifikuje wniosek podczas oceny formalnej. Wersje językowe muszą być tożsame. W przypadku konkursu SYMFONIA właściwe wypełnienie angielskich zakładek jest szczególnie istotne, ponieważ wszystkie wnioski będą oceniane przez ekspertów zagranicznych.

Poszczególne okna otwiera się przyciskami Edytuj. Treści wpisywane do okien należy każdorazowo zapamiętywać przyciskiem Zapisz.

UWAGA: edycja i modyfikacje formularza, wymiana załączników lub skasowanie wniosku (przycisk Skasuj wniosek) możliwa jest tylko do momentu ostatecznego zatwierdzenia formularza poprzez naciśnięcie przycisku Wyślij do NCN.

System nadaje każdemu wnioskowi numer identyfikacyjny (ID). Numer rejestracyjny (Nr rej.) początkowo jest tożsamy z ID, ale po formalnym przyjęciu wniosku przez NCN jest zmieniany na właściwy. W korespondencji z NCN można stosować którykolwiek z tych numerów.

Przed wypełnieniem części pól formularza należy uzyskać odpowiednie dane z jednostki, w której będzie realizowany projekt (zobacz: baza linków do formularzy danych jednostek, formularz danych jednostki).

3. Pomoc publiczna

W konkursie SYMFONIA 4 nie będzie udzielana pomoc publiczna. W związku z tym wnioskodawca powinien zweryfikować, czy finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy państwa dla podmiotu będącego miejscem realizacji projektu.

W formularzu wniosku należy wypełnić sekcję Kwestionariusz niewystępowania pomocy publicznej w zakładce Wnioskodawca. Wnioskodawca będzie poproszony o udzielenie odpowiedzi na maksymalnie trzy pytania dotyczące swojej działalności. Jeśli w wyniku udzielonych odpowiedzi okaże się, że wnioskowane finansowanie stanowiłoby dla Wnioskodawcy pomoc publiczną, wówczas nie będzie możliwości uzupełnienia dalszych części wniosku, gdyż w ramach konkursu pomoc publiczna nie będzie udzielana. Oznacza to, że taki podmiot nie jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku w konkursie.

W trakcie tworzenia wniosku można edytować Kwestionariusz, ale to wiąże się z koniecznością aktualizacji innych danych w formularzu.

Do wniosku w wersji papierowej należy dołączyć „Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej oraz kwestionariusz” dostępny we wniosku konkursowym w systemie OSF z podpisem osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu oraz pieczęcią podmiotu. Powyższy załącznik jest bezwzględnie wymagany.

UWAGA: w przypadku założenia wniosku o statusie „Konsorcjum naukowe” Kwestionariusz niewystępowania pomocy publicznej wypełnia każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum.