Pomoc publiczna


Pojęcie pomocy publicznej

Niedozwolone jest udzielanie pomocy przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej lub ze źródeł państwowych w jakiejkolwiek formie, która narusza lub grozi naruszeniem konkurencji przez uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorstw lub produkcji niektórych wyrobów, w zakresie, w jakim wpływa ona negatywnie na wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi (art. 107 ust. 1 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Od tego generalnego zakazu są jednak wyjątki, w tym możliwość udzielania pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (pomoc horyzontalna).

Pomoc publiczna udzielana przez Narodowe Centrum Nauki

UWAGA! W przypadku uzyskania finansowania na realizację projektu badawczego niezgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, Beneficjent pomocy może zostać zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej wraz z naliczonymi odsetkami, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zobowiązującej do zwrotu pomocy.

Narodowe Centrum Nauki może udzielać pomocy publicznej na finansowanie badań podstawowych, realizowanych w formie projektów badawczych w ramach zadań, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a-c i e, pkt 4 i 7 oraz w ust. 6 i 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Pomoc publiczna jest więc udzielana przede wszystkim na realizację projektów badawczych w ramach ogłaszanych konkursów OPUS, PRELUDIUM, SONATA i HARMONIA.

Podstawą prawną udzielania przez NCN pomocy publicznej jest rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki.

Kontakt ws. pomocy publicznej:

Barbara Kaniatel. (12)3419032


Kto może otrzymać pomoc publiczną?

Pomoc publiczna dla organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę

Pomoc publiczna w projekcie – obowiązki wnioskodawcy

Przydatne linki