Mechanizmy oddziaływań pomiędzy dendrymerami a białkami

  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Bryszewska, Uniwersytet Łódzki
  • Tytuł projektu: Mechanizmy oddziaływań pomiędzy dendrymerami a białkami
  • Konkurs: HARMONIA 2, ogłoszony 15 grudnia 2011 r.
  • Panel: NZ1
Zdjęcie portretowe Marii Bryszewskiej

Wraz z szybkim rozwojem nanotechnologii, projektowaniem i syntezą coraz bardziej wyrafinowanych nanomateriałów, niezwykle ważne staje się badanie wpływu tych nanocząstek na związki pochodzenia naturalnego – biomolekuły. Przykładem nowych, wielofunkcyjnych nanomateriałów są dendrymery – polimery o rozgałęzionej, trójwymiarowej strukturze i kształcie zbliżonym do kuli. Zostały zsyntezowane w połowie lat osiemdziesiątych XX w. i początkowo wzbudzały zainteresowanie głównie wśród chemików ze względu na specyficzną budowę i unikatowe właściwości. Obecnie intensywnie badana jest możliwość ich zastosowania w biomedycynie, przede wszystkim jako nośników leków, genów, przeciwciał, fotouczulaczy w terapii ukierunkowanej, a także jako cząstek o właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybiczych, przeciwwirusowych czy antyprionowych. Tak szerokie perspektywy zastosowań terapeutycznych wymuszają konieczność szczegółowej analizy wpływu tych nanostruktur na biomolekuły i ocenę ich toksyczności.

Celem naszego projektu jest określenie mechanizmów oddziaływania pomiędzy dendrymerami a białkami, ich wpływu na właściwości strukturalne i funkcjonalne białek. Szczegółowej analizie poddane zostaną oddziaływania pomiędzy komercyjnie dostępnymi dendrymerami poliamidoaminowymi (PAMAM), niekomercyjnymi dendrymerami karbokrzemowodorowymi, fosforowymi i ich hybrydami a białkami regulatorowymi.

Projekt jest kontynuacją bliskiej współpracy w dziedzinie nanomateriałów pomiędzy Katedrą Biofizyki Ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego a Pracownią Proteomiki Instytutu Biofizyki i Inżynierii Komórki Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku.


prof. dr hab. Maria Bryszewska

Kierownik Katedry Biofizyki Ogólnej (od 1997 r.). W latach 1996-2002 prodziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, a następnie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z cukrzycą, błonami biologicznymi, procesami wolnorodnikowymi oraz działaniem antyoksydantów, bionanotechnologią. Prowadzone badania dotyczą dendrymerów (ocena ich toksyczności, wpływu na błony komórkowe, białka, kwasy nukleinowe; zastosowanie jako czynników antybakteryjnych, antyamyloidowych i antywirusowych oraz jako przenośników leków i materiału genetycznego). Uzyskała granty badawcze w ramach programów MNT-Era-Net, Era-Net EuroNanoMed, COST. Odznaczona m.in. Złotą Odznaką UŁ, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami rektorskimi i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Data publikacji: 11.09.2012