Zestawienie w podziale na grupy nauk wg przyznanego finansowania

Zestawienie w podziale na grupy nauk w konkursach MAESTRO, SONATA BIS, HARMONIA oraz w podziale na panele OPUS, PRELUDIUM, SONATA*/**

Zestawienia nr 1, 2 oraz 3* obejmują dane dla konkursów MAESTRO, SONATA BIS, HARMONIA. Dane prezentowane są w podziale na grupy nauk, ponieważ wnioski złożone w tych konkursach oceniane są przez międzypanelowe Zespoły Ekspertów powoływane w ramach danej grupy nauk, tj. HS, NZ, ST. Dlatego dla ww. konkursów podano wskaźnik sukcesu dla danego podmiotu [1] liczony w ramach grup nauk.

Zestawienia nr 5, 6 oraz 7 obejmują dane dla konkursów OPUS, PRELUDIUM, SONATA, w których wnioski oceniane są przez panelowe Zespoły Ekspertów w obrębie jednego z 25 paneli dyscyplin. Dla tych trzech konkursów wskaźnik sukcesu dla danego podmiotu obliczony został na poziomie panelu dyscyplin.

*Poza wyżej wymienionymi zestawieniami pozostają konkursy na finansowanie staży FUGA oraz stypendiów ETIUDA, które rozstrzyga się w ramach danej grupy nauk, ale nie służą wyłącznie finansowaniu typowych projektów badawczych. Poza tym charakteryzują się specyficznym procesem wyboru wniosków, uwzgledniającym rozmowy z aplikantami. Ponadto konkursy ETIUDA i FUGA, w przeciwieństwie do HARMONII, MAESTRO czy SONATY BIS dotyczą osób na wczesnym etapie kariery naukowej.

**Projekty złożone w ramach konkursu SYMFONIA oceniane są przez międzydziedziniowy zespół ekspertów. W związku z tym projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursu SYMFONIA pominięto w zestawieniach odnoszących się do grup nauk (HS, NZ, ST).

Zestawienia nr 1. 2. 3. oraz 5. 6. 7. przedstawiają informacje w podziale na typ beneficjentów oraz na poszczególnych wnioskodawców konkursów MAESTRO, SONATA BIS, HARMONIA, OPUS, PRELUDIUM i SONATA. Zestawienia oprócz tabel zawierają także wizualizację danych w postaci wykresów bąbelkowych.

Wskazówki do czytania wykresów bąbelkowych:

 • wielkość „bąbelka” odpowiada orientacyjnie wysokości przyznanej danej instytucji kwoty w danym panelu bądź grupie nauk;
 • kolor oznacza typ instytucji wg legendy poniżej:
 • każdy z bąbelków został opisany skrótem właściwym dla danego beneficjenta. Skróty nazw beneficjentów są skrótami używanymi na potrzeby niniejszych rankingów i nie zawsze odpowiadają oficjalnym nazwom skróconym używanym przez daną instytucję;
 • w przypadku nakładających się na siebie bąbelków, gdy większa liczba podmiotów złożyła taką samą liczbę wniosków uzyskując taką samą liczbę grantów, zostały one ułożone od największych do najmniejszych, i również w taki sposób zostały podpisane.

Aby uzyskać pełen obraz sytuacji w danym panelu lub w grupie nauk, postanowiono nie rezygnować z podawania informacji dotyczących również jednostek, które z sukcesem złożyły np. 1 wniosek. Chociaż współczynnik sukcesu w tym wypadku wynosi 100%, podczas analizy wykresu należy pamiętać o niewielkiej wielkości próby oraz o ograniczonym przedziale czasowym. Celem tych wykresów jest przede wszystkim wizualizacja informacji zawartych w tabelach.

 1. Beneficjenci konkursów HARMONIA, MAESTRO, SONATA BIS rozstrzygniętych w 2013 r. w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS).
 2. Beneficjenci konkursów HARMONIA, MAESTRO, SONATA BIS rozstrzygniętych w 2013 r. w grupie nauk o życiu (NZ).
 3. Beneficjenci konkursów HARMONIA, MAESTRO, SONATA BIS rozstrzygniętych w 2013 r. w grupie nauk ścisłych i technicznych (ST).
 4. Beneficjenci w konkursach OPUS, PRELUDIUM, SONATA rozstrzygniętych w 2013 r. – liderzy pod względem uzyskanego finansowania w podziale na  grupy nauk oraz panele dyscyplin (zestawienie obejmuje liderów trzech konkursów NCN, tj. OPUS, PRELUDIUM, SONATA, których dwie edycje zostały rozstrzygnięte w 2013 r. Wnioski w ramach tych konkursów składane były do jednego z 25 paneli dyscyplin, dlatego też zestawienie zawiera wykresy, na których przedstawiono liderów w grupach nauk w poszczególnych panelach dyscyplin z uwzględnieniem wysokości przyznanego finansowania. Na wykresach przestawiono beneficjentów, dla których wysokość finansowania wyniosła co najmniej: dla HS – 2 mln zł, dla NZ – 6 mln zł, dla ST – 7 mln zł).
 5. Zestawienie beneficjentów konkursów OPUS, PRELUDIUM, SONATA rozstrzygniętych w 2013 r. w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS) w podziale na poszczególne panele dyscyplin.
 6. Zestawienie beneficjentów konkursów OPUS, PRELUDIUM, SONATA rozstrzygniętych w 2013 r. w grupie nauk o życiu (NZ) w podziale na poszczególne panele dyscyplin.
 7. Zestawienie beneficjentów konkursów OPUS, PRELUDIUM, SONATA rozstrzygniętych w 2013 r. w grupie nauk ścisłych i technicznych (ST) w podziale na poszczególne panele dyscyplin.


[1] Wskaźnik sukcesu to procent złożonych wniosków, które otrzymały finansowanie.