Szczegółowe zestawienia rankingowe:

Zaprezentowane powyżej zestawienia dotyczą wyłącznie konkursów rozstrzygniętych przez Narodowe Centrum Nauki w 2013 r. Dane obejmują 14 konkursów: ETIUDA 1, FUGA 2, HARMONIA3, HARMONIA 4, MAESTRO 3, MAESTRO 4, OPUS 4, OPUS 5, PRELUDIUM 4, PRELUDIUM 5, SONATA 4, SONATA 5, SONATA BIS 2, SYMFONIA 1.

Rankingi prezentują instytucjonalnych beneficjentów konkursów NCN. Oprócz liczby przyznanych wniosków oraz wysokości pozyskanej kwoty, w głównych zestawieniach prezentujemy również informację na temat ogólnej liczby wniosków złożonych ze strony danej instytucji we wszystkich ww. konkursach. W opracowaniu ujęto wnioski składane przez osoby fizyczne, które wskazywały w nich podmiot realizujący projekt badawczy. Wnioski składane przez konsorcja naukowe zostały zaklasyfikowane  jako prowadzone przez liderów konsorcjów. Należy pamiętać, że czasami instytucje aplikują do NCN w ramach konsorcjum naukowego obejmującego nawet kilka jednostek  (np. w konkursie SYMFONIA 1). NCN publikuje jednak każdorazowo informacje o przyznaniu finansowania dla jednostki wskazanej jako lider konsorcjum. Niniejsze rankingi prezentują informacje o pozyskanym finansowaniu i o projektach badawczych w takim właśnie ujęciu. 

Zestawienia obejmują wszystkie wnioski zakwalifikowane do finansowania przez Zespoły Ekspertów w 2013 r., prezentując stan na dzień rozstrzygnięcia danego konkursu. Tym samym nie uwzględniają późniejszych jednostkowych rezygnacji z realizacji danego przedsięwzięcia badawczego i  nie uwzględniają nielicznych projektów, którym przyznano finansowanie w drodze odwołania. Z tego względu, a także z powodu ciągle trwającego procesu podpisywania przez jednostki naukowe umów z NCN, liczba projektów aktualnie realizowanych przez dany podmiot może się nieco różnić od liczby projektów podanej w poniższych zestawieniach.

Dodatkowo należy podkreślić, że rankingi obejmują również staże oraz stypendia uzyskane przez laureatów NCN w konkursach FUGA 2 i ETIUDA 1. Dlatego też w zestawieniu wszystkich podmiotów, którym przyznano finansowanie w 2013 r., w liczbie wniosków zakwalifikowanych do finansowania obok projektów badawczych, znajdują się też staże (FUGA 2) oraz stypendia (ETIUDA 1).

Rankingi NCN nie są wyłączną podstawą do analiz jakości instytucji realizujących badania w Polsce. Ich celem jest wyłącznie funkcja informacyjna  oraz pomocnicza dla aktualnych lub przyszłych wnioskodawców. Nie są w żadnym wypadku próbą kategoryzacji lub wyróżniania lepszych i gorszych jednostek. Podobnie jak w przypadku publikacji ubiegłorocznych rankingów NCN obejmujących lata 2011-2012, chcemy podkreślić, że dotyczą one wyłącznie obszaru nauk podstawowych, przy czym nawet w tym obszarze nie są wyczerpującą informacją na temat pozyskiwanego finansowania (należy pamiętać chociażby o programach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czy też o finansowaniu ze strony Fundacji na rzecz Nauki Polskiej). Jednostki naukowe korzystają również z szeregu innych, bardzo znaczących źródeł finansowania (np. funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), realizując prace badawcze, w szczególności badawczo-rozwojowe lub badania stosowane.

Łączna liczba złożonych wniosków w ww. konkursach wynosi 10 564. Natomiast suma złożonych wniosków wynikająca z tabel jest niższa, ponieważ nie zostały w nich uwzględnione podmioty, które nie otrzymały finansowania. Listy obejmują łącznie 207 podmiotów, którym przyznano w sumie 2 433 granty na łączną kwotę ponad 1 mld zł. Pierwsze zestawienie obejmuje podmioty uporządkowane według liczby przyznanych grantów, drugie zaś według uzyskanej kwoty finansowania. Jednocześnie warto wspomnieć, że 2013 r. całościowy wskaźnik sukcesu (stosunek liczby wniosków zakwalifikowanych do finansowania do liczby wniosków złożonych) wyniósł ok. 23%.