14 września 2018 r.

Ogłoszenie w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły naukowe zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie BEETHOVEN LIFE 1 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 947), uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 81/2018 z dnia 6 września 2018 r. oraz na podstawie Porozumienia o współpracy Narodowego Centrum Nauki (NCN) z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zawartego dnia 2 czerwca  2016 r., Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs BEETHOVEN LIFE 1 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu.

Niniejsze ogłoszenie reguluje zasady przyznawania środków finansowych przeznaczonych na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-niemieckich projektów badawczych. Warunki przyznawania środków na zadania realizowane przez zespoły niemieckie w konkursie BEETHOVEN LIFE 1 określa DFG.

W konkursie BEETHOVEN LIFE 1 agencja DFG pełni rolę agencji wiodącej, co oznacza, że ocena merytoryczna wniosków o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych zostanie przeprowadzona przez DFG zgodnie z zasadami stosowanymi w Individual Research Grants Programme DFG.

Nabór wniosków dla wnioskodawców polskich będzie prowadzony do 17 grudnia 2018 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl. Wnioski w konkursie BEETHOVEN LIFE 1 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.


Uwaga: w dniu 8 listopada 2018 r. Rada NCN przyjęła stanowisko w sprawie kryteriów zatrudniania na stanowisku typu post-doc w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki stanowiące załącznik do uchwały nr 102/2018.


Informujemy również, że w konkursie BEETHOVEN LIFE 1 Kierownik projektu zobowiązany jest prowadzić działalność naukowo-badawczą w miejscu wskazanym jako miejsce realizacji projektu przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych, przeprowadzaniem kwerend czy stażami.  

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dokumentacji konkursowej.