1. Kiedy można złożyć wniosek w konkursie?

Nabór wniosków w konkursie SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19 prowadzony jest w okresie od 30 marca do 14 kwietnia 2020 r.

W praktyce wniosek musi wpłynąć na elektroniczną skrzynkę podawczą Centrum najpóźniej 14 kwietnia 2020 r. Wniosek uznaje się za przesłany skutecznie po otrzymaniu UPP.


 1. W jaki sposób należy złożyć wniosek?

Wnioski w konkursie należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej: „platformą ePUAP”.

Wypełniony i podpisany wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy wysłać za pośrednictwem platformy ePUAP na adres ESP Centrum: /ncn/SkrytkaESP. Wniosek uznaje się za przesłany skutecznie po otrzymaniu UPP.


 1. W jaki sposób należy założyć konto na platformie ePUAP?

Szczegółowe informacje dotyczące zakładania konta znajdują się na stronie: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta

W przypadku pytań dotyczących platformy ePUAP należy kontaktować się z centrum pomocy Użytkowników ePUAP w Centralnym Ośrodku Informatyki. Dane kontaktowe znajdują się pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc


 1. Czy wniosek musi być wysłany z konta ePUAP wnioskodawcy?

NIE. Wniosek można wysłać z dowolnego konta ePUAP. Zwracamy uwagę, że korespondencja z Centrum, w tym decyzja, będzie przekazywana na wskazany we wniosku elektroniczny adres do doręczeń.


 1. Czy wniosek może być podpisany przez inną osobę niż kierownik podmiotu?

TAK. W przypadku gdy wniosek został podpisany przez inną osobę niż kierownik podmiotu/osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu wówczas należy przesłać do NCN upoważnienie/pełnomocnictwo. Upoważnienie do podpisania wniosku może zostać zeskanowane i dołączone do dokumentacji lub przysłane oddzielnie na elektroniczną skrzynkę podawczą Narodowego Centrum Nauki: /ncn/SkrytkaESP.


 1. Planuję realizację badań wspólnie z naukowcami z innych podmiotów. Czy możemy złożyć wniosek, w którym status podmiotu będzie: Grupa podmiotów?

NIE. Wnioskodawcą w konkursie COVID, mogą być:

 • uczelnie;
 • federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 • instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475);
 • instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 • centra Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.

W przypadku gdy realizacja badań wymaga udziału naukowców zatrudnionych w innym podmiocie niż wnioskodawca można włączyć ich w skład zespołu badawczego. Wykonawcy powinni zostać zatrudnieni, na podstawie umowy o pracę lub w innej formie, przez podmiot będący wnioskodawcą.


 1. Podmiot będący wnioskodawcą nie otrzymuje subwencji na prowadzenie działalności naukowej. Czy do wniosku należy dołączyć jakieś dokumenty?

NIE. W takim przypadku w formularzu udzielić odpowiedzi NIE na pytanie:

Czy podmiot otrzymuje subwencję na prowadzenie działalności naukowej?


 1. Jestem zatrudniony w podmiocie będącym wnioskodawcą na podstawie umowy cywilnoprawnej. Czy mogę być wskazany/a we wniosku jako kierownik?

NIE. Zgodnie z warunkami konkursu kierownik musi być na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie zatrudniony przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.


 1. Jestem zatrudniony w podmiocie będącym wnioskodawcą na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Czy mogę być wskazany/a we wniosku jako kierownik?

TAK. Warunki konkursu nie określają wymiaru czasu pracy, a jedynie formę zatrudnienia.


 1. Jestem zatrudniony w podmiocie będącym wnioskodawcą na podstawie umowy o pracę na innym stanowisku niż naukowe? Czy mogę być wskazany/a we wniosku jako kierownik?

TAK. Warunki konkursu nie określają, na jakim stanowisku musi być zatrudniony kierownik.


 1.  Czy ta sama osoba może być wskazana we wniosku jako kierownik w więcej niż jednym wniosku?

NIE. Ta sama osoba może być wskazana jako kierownik tylko w jednym wniosku składanym w ramach konkursu SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19.


 1. Kieruję 3 projektami NCN lub kieruję 2 projektami NCN a 3. wniosek mam w ocenie lub kieruję 1 projektem NCN a 2 wnioski mam w ocenie, czy mogę być kierownikiem we wniosku w tym konkursie?

TAK. W tym konkursie nie mają zastosowania ograniczenia regulaminowe dotyczące liczby projektów badawczych NCN, w których kierownikiem projektu może być ta sama osoba.


 1. Kieruję 2 projektami NCN, czy w przypadku uzyskania finansowania w konkursie COVID będę mógł być kierownikiem w 3. projekcie NCN?

TAK. Kierowanie badaniami we wnioskach zakwalifikowanych do finansowania w konkursie COVID nie będzie wliczane do limitów, które są określone Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych.


 1. Czy osoba będąca kierownikiem badań w ramach konkursu będzie mogła być wykonawcą w innym wniosku.

TAK. Warunki konkursu nie dopuszczają jedynie występowania w roli kierownika w więcej niż jednym wniosku.


 1. Z jakiego okresu należy wskazać dorobek naukowy kierownika?

Dorobek naukowy można podać z całego okresu aktywności naukowej kierownika. Limit ostatnich 10 lat, który występuje w innych konkursach NCN nie obowiązuje w tym konkursie.


 1. Gdzie należy dołączyć publikacje w formie plików pdf.?

Zgodnie z warunkami konkursu w informacjach dotyczących kierownika należy podać wykaz od jednej do dziesięciu najważniejszych prac opublikowanych lub przyjętych do druku i załączyć w formie pdf od 1 do 3 najważniejszych prac kierownika tematycznie związanych z proponowanymi badaniami. Prace te należy dołączyć do pisma na platformie ePUAP za pośrednictwem której będzie wysyłany wniosek.


 1. Jestem laureatem konkursu: MINIATURA, ETIUDA, FUGA, czy mogę być kierownikiem w konkursie COVID?

NIE. Konkurs skierowany jest do naukowców, którzy pełnili lub pełnią rolę kierownika co najmniej jednego projektu badawczego finansowanego w ramach konkursów NCN: OPUS, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ lub międzynarodowych konkursów dwustronnych lub wielostronnych lub są laureatami co najmniej jednego innego prestiżowego konkursu międzynarodowego lub krajowego na projekty badawcze.


 1. Co należy rozumieć jako projekty badawcze finansowane w ramach innych konkursów krajowych lub międzynarodowych?

Zgodnie z warunkami konkursu osoba przewidziana jako kierownik projektu musi w swoim dorobku wskazać co najmniej jednej projekt badawczy, w którym występowała/ występuje w roli kierownika projektu. Jeżeli kierownik nie pełni roli kierownika co najmniej jednego projektu badawczego finansowanego w ramach konkursów NCN: OPUS, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ oraz międzynarodowych konkursów dwustronnych lub wielostronnych to w ankiecie może wykazać projekty badawcze finansowane w ramach innych konkursów krajowych lub międzynarodowych. Należy przez to rozumieć wyłącznie projekty badawcze, które:

 • są lub były finansowane ze środków przeznaczonych na naukę,
 • zostały wyłonione w drodze konkursów krajowych lub międzynarodowych,
 • nie są ani nie były finansowane ze środków na działalność statutową.

Przez występowanie w roli kierownika projektu rozumie się również kierowanie/koordynowanie pracami grupy badawczej w projektach lub programach międzynarodowych.


 1. Czy w celu realizacji badań mogę wskazać wykonawców?

TAK. W ramach konkursu można zaplanować udział wykonawców, którzy będą wchodzili w skład zespołu badawczego.


 1. Jakie regulacje obowiązują w zakresie zatrudnienia kierownika i wykonawców?

Zgodnie z warunkami konkursu kierownik w doborze wykonawców kieruje się ich kwalifikacjami i doświadczeniem naukowym, które są niezbędne do realizacji zaplanowanych badań.

W tym konkursie nie obowiązują ograniczenia stanowiące, kto może pełnić rolę wykonawcy. Warunki konkursu nie regulują również formy zatrudnienia wykonawców. Kierownik i wykonawcy mogą zostać zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub w innej formie.
W przypadku zatrudnienia wykonawcy na podstawie umowy o pracę nie obowiązują regulacje dotyczące pozycji post-doc: limit 7 lat po doktoracie, jakie obowiązują w innych konkursach NCN.

W przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania wykonawcy będą musieli zostać zatrudnieni w formie wskazanej we wniosku, ale na dowolnych stanowiskach.

Członek zespołu badawczego zatrudniony w podmiocie będącym wnioskodawcą może otrzymać wynagrodzenie wyłącznie w innej formie (np. dodatku do umowy) niż na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Zwracamy uwagę, że koszty stypendiów naukowych NCN lub koszty obniżenia pensum dydaktycznego są kosztami niekwalifikowalnymi.


 1. Jaka jest maksymalna i minimalna liczba wykonawców?

Warunki konkursu nie określają minimalnej ani maksymalnej liczby wykonawców. Zasadność zatrudnienia wykonawców będzie podlegała ocenie przez zespół ekspertów.


 1. Jaki jest maksymalny budżet na wynagrodzenia?

W konkursie nie są określone minimalne lub maksymalne stawki wynagrodzeń. Kierownik ma dowolność w kształtowaniu wysokości wynagrodzenia oraz formie planowanego zatrudnienia. Zasadność wysokości zaplanowanego wynagrodzenia będzie podlegała ocenie zespołu ekspertów.


 1. Osoba przewidziana jako kierownik/wykonawca pobiera obecnie wynagrodzenie z innego konkursu NCN. Czy można zaplanować dla niej wynagrodzenie w tym konkursie?

TAK. Ograniczenia regulaminowe dotyczące pobierania wynagrodzeń w innych projektach badawczych NCN, w których osoba przewidziana w SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19 jako kierownik lub wykonawca JEST już beneficjentem środków finansowych, nie mają zastosowania w tym konkursie.


 1. Czy można zaplanować koszty związane z zakupem aparatury?

NIE. Leasing, zakup, wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń i oprogramowania nie są kosztami kwalifikowalnymi w konkursie.


 1. Czy można wysłać skan wniosku podpisanego odręcznie?

NIE. W konkursie wnioski należy podpisać wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES.


 1. Jakie dokumenty należy przesłać do NCN?

Do pisma ogólnego na platformie ePUAP należy dołączyć tylko i wyłącznie:

 • podpisany wniosek;
 • publikacje naukowe, które stanowią integralną cześć wniosku (maksymalnie 3 publikacje spośród przedstawionych w ankiecie dorobku kierownika projektu);
 • upoważnienie (jeżeli wniosek został podpisany przez inną osobę niż kierownik podmiotu/ osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu będącego wnioskodawcą).