30 marca 2020 r.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs umożliwiający uzyskanie środków finansowych na badania nad COVID-19. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, sposobów diagnozy choroby, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii.

Konkurs skierowany jest do naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i mających udokumentowane osiągnięcia naukowe w obszarach związanych z celem konkursu. Kierownikiem we wniosku może być osoba, która kierowała lub kieruje realizacją co najmniej jednego projektu badawczego finansowanego w ramach konkursów NCN (OPUS, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ lub międzynarodowych konkursów dwustronnych lub wielostronnych) lub jest laureatem co najmniej jednego, innego prestiżowego konkursu krajowego lub międzynarodowego na projekty badawcze.

Badania mogą zostać zaplanowane na co najwyżej 18 miesięcy, a rezultaty muszą być udostępniane powszechnie zaraz po ich uzyskaniu. W konkursie można otrzymać środki finansowe na wynagrodzenie dla zespołu badawczego oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami do realizacji zaplanowanych badań.

Budżet konkursu: 10 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą NCN: /ncn/SkrytkaESP zgodnie z procedurą składania wniosków.

UWAGA: Termin składania wniosków upływa 14 kwietnia 2020 r.

UWAGA: Ogłoszenie wyników konkursu to I połowa maja 2020 r.

Ze względu na istotne różnice i uproszczenia w stosunku do regulacji w standardowych konkursach Narodowego Centrum Nauki, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi informacjami i dokumentacją konkursową.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek w konkursie może złożyć:

 1. uczelnia;
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475);
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);
 5. instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 6. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;
 8. inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Kto może występować w roli kierownika? 

Kierownik musi spełniać łącznie następujące warunki:

 1. posiadać co najmniej stopień naukowy doktora;
 2. być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w podmiocie będącym wnioskodawcą;
 3. kierować obecnie lub w przeszłości realizacją co najmniej jednego projektu badawczego finansowanego w ramach konkursów NCN (OPUS, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ lub międzynarodowych konkursów dwustronnych lub wielostronnych) lub być laureatem co najmniej jednego, innego prestiżowego konkursu krajowego lub międzynarodowego na projekty badawcze;
 4. może być wskazanym jako kierownik tylko w jednym wniosku składanym w ramach konkursu SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19.

Warunki te muszą być spełnione na dzień zakończenia naboru wniosków w tym konkursie, tj. 14 kwietnia 2020 r.

UWAGA: Kierownik jest zobowiązany przebywać na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania badań. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji badań, wyjazdy służbowe.

UWAGA: Występowanie w roli kierownika w tym konkursie nie będzie wliczać się do limitu projektów badawczych w związku z ograniczeniami w składaniu wniosków w innych konkursach NCN.

Czy są jakieś ograniczenia w składaniu wniosków?

Tak. W konkursie obowiązują następujące ograniczenia:

 1. Wnioskodawcą nie może być podmiot pozostający pod zarządem komisarycznym bądź znajdujący się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.
 2. Wnioskodawcą nie może być podmiot, dla którego finansowanie będzie stanowić pomoc publiczną.
 3. We wniosku nie można być jednocześnie wskazanym jako kierownik oraz osoba reprezentująca podmiot będący wnioskodawcą.
 4. Do konkursu nie może być zgłoszony wniosek na realizację badań, które były lub są finansowane z NCN lub z innych źródeł.
 5. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący wyłącznie badania podstawowe.

UWAGA: Ograniczenia w innych konkursach NCN dotyczące kierownika i odnoszące się do łącznej dozwolonej liczby wniosków w procesie oceny lub wniosków zakwalifikowanych do finansowania lub liczby posiadanych projektów badawczych nie obowiązują w tym konkursie.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe związane z:

 1. patofizjologią choroby, w tym takie, które mogą przyczynić się do podjęcia prac nad przyszłymi strategiami terapeutycznymi lub metodami diagnostycznymi COVID-19;
 2. mechanizmami zakażania, w tym sposobami ochrony pracowników służby zdrowia;
 3. psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii i sposobami ich ograniczania (w tym polityką zdrowotną i organizacją opieki medycznej, etyką badań i opieki nad chorymi, społecznymi zachowaniami w pandemii).

UWAGA: Wskazanie we wniosku panelu NCN ma charakter wyłącznie informacyjny. Wnioski nie będą oceniane pod kątem zgodności skierowania do właściwego panelu. Zespół ekspertów oceniający wniosek będzie weryfikował zgodność zaplanowanych badań z celem konkursu. Zaplanowanie badań niezgodnych z założeniami konkursu będzie skutkować odrzuceniem wniosku.

Jaki może być czas realizacji zaplanowanych badań?

We wniosku można zaplanować badania trwające nie dłużej niż 18 miesięcy.

Przy planowaniu badań należy uwzględnić to, że decyzja w sprawie finansowania zostanie wydana w terminie 1 miesiąca od upływu terminu składania wniosków.

Jak zaplanować kosztorys?

Przy opracowaniu kosztorysu należy skoncentrować się na określeniu potrzebnych zasobów oraz dokładnym oszacowaniu kosztów. Kosztorys musi być uzasadniony w stosunku do przedmiotu i zakresu badań, oparty na realnych wyliczeniach i określać wydatki, które będą pokryte w ramach środków NCN (tzw. kosztów kwalifikowalnych).

Warunki konkursu nie określają minimalnej ani maksymalnej łącznej wysokości środków finansowych, o które można wnioskować.

UWAGA: Zaplanowany kosztorys może podlegać zmianom dokonywanym przez zespół ekspertów.

Koszty składają się z kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. wynagrodzenia dla członków zespołu badawczego;

UWAGA: We wniosku można zaplanować wynagrodzenie dla kierownika i wykonawców. W formularzu można wskazać jedną z ról: kierownik lub wykonawca. Kierownik w doborze wykonawców kieruje się ich kwalifikacjami i doświadczeniem naukowym, które są niezbędne do realizacji zaplanowanych badań. W tym konkursie nie obowiązują ograniczenia stanowiące, kto może pełnić rolę wykonawcy. Warunki konkursu nie regulują również formy zatrudnienia wykonawców. Kierownik i wykonawcy mogą zostać zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub w innej formie. W przypadku zatrudnienia wykonawcy na podstawie umowy o pracę nie obowiązują regulacje dotyczące pozycji post-doc: limit 7 lat po doktoracie.

UWAGA: W konkursie nie są określone minimalne lub maksymalne stawki wynagrodzeń. Kierownik ma dowolność w kształtowaniu wysokości wynagrodzenia oraz formie planowanego zatrudnienia. Zasadność wysokości zaplanowanego wynagrodzenia będzie podlegała ocenie przez zespół ekspertów.

UWAGA: Członek zespołu badawczego zatrudniony w podmiocie będącym wnioskodawcą może otrzymać wynagrodzenie wyłącznie w innej formie (np. dodatku do umowy) niż na podstawie umowy cywilnoprawnej.

UWAGA: W konkursie nie można zaplanować stypendiów naukowych NCN oraz kosztów obniżenia pensum dydaktycznego.

 1. zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 2. usługi obce;
 3. w wyjątkowych i dobrze uzasadnionych przypadkach możliwe są do zaplanowania koszty wyjazdów służbowych, wizyt, konsultacji;
 4. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 5. inne koszty niezbędne do realizacji zaplanowanych badań, które są zgodne z katalogiem kosztów w konkursie.

UWAGA: Leasing, zakup, wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, koszty wydania monografii, będących efektem realizacji badań, a także zaplanowanie udziału w konferencjach jest kosztem niekwalifikowalnym w tym konkursie.

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich.

Przy sporządzaniu kosztorysu należy przestrzegać regulacji zawartych w katalogu kosztów w konkursie.

Czy określona jest minimalna lub maksymalna liczba członków zespołu badawczego?

Warunki konkursu nie określają minimalnej lub maksymalnej liczby członków zespołu badawczego. Należy jednak pamiętać, że konstrukcja zespołu badawczego podlega ocenie zespołu ekspertów. We wniosku należy opisać kompetencje i zadania przewidziane do realizacji przez poszczególnych członków zespołu badawczego.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

Nie. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Pomoc publiczna.

Jakie informacje należy podać we wniosku?

Najważniejsze informacje, które należy podać we wniosku to:

UWAGA: poniższe informacje należy podać w języku angielskim!

 1. Dane kierownika, w tym: informacje o przebiegu kariery i doświadczeniu naukowym, w tym wykaz od jednej do dziesięciu najważniejszych prac opublikowanych lub przyjętych do druku i załączenie w formie pdf od 1 do 3 najważniejszych prac kierownika tematycznie związanych z proponowanymi badaniami; informacje o kierowaniu projektami badawczymi lub innym finansowaniu badań uzyskanym w ramach konkursów NCN oraz kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi w ramach innych konkursów krajowych lub międzynarodowych.

UWAGA: Dorobek naukowy można podać z całego okresu aktywności naukowej. Limit ostatnich 10 lat nie obowiązuje.

 1. Dane o wniosku i podmiocie wnioskującym (dodatkowo w języku polskim).
 2. Plan badań (dodatkowo w języku polskim).
 3. Informacje o zakresie prac i wymaganych kwalifikacjach wykonawców.
 4. Streszczenie (do 1 strony A4).
 5. Opis badań (do 5 stron A4).
 6. Kosztorys – uzasadnienie planowanych kosztów.
 7. Informacje o kwestiach etycznych występujących w planowanych badaniach.
 8. Informacje dotyczące planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji badań, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku.
 9. Uzasadnienie niekomercyjnego charakteru planowanych badań, w przypadku badań, których elementem jest badanie kliniczne planowane z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Pełne informacje niezbędne do wypełnienia wniosku znajdują się w zakresie informacji do wniosku.

UWAGA: W celu przygotowania wniosku należy POBRAĆ i wypełnić formularz wniosku.

UWAGA: Do oceny merytorycznej mogą być skierowane wyłącznie wnioski kompletne. Wniosek wypełniany jest poza systemem ZSUN/OSF dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na sprawdzenie kompletności wniosku przed wysłaniem, w tym danych kosztorysowych. Należy samodzielnie zsumować odpowiednie dane (koszty wynagrodzeń i innych kosztów bezpośrednich), obliczyć koszty pośrednie i podać całkowity koszt, o który się wnioskuje.

UWAGA: Wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą i przesłać wraz z załącznikami (pdf publikacji oraz jeżeli dotyczy, upoważnienie do reprezentowania podmiotu).

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z procedurą składania wniosków.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej.

Ocena formalna dokonywana jest przez koordynatora dyscyplin. Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu.

Procedura oceny merytorycznej jest jednoetapowa i odbywa się w drodze:

 • przygotowania niezależnych opinii indywidualnych przez co najmniej dwóch członków zespołu ekspertów;
 • oceny zespołu ekspertów dokonywanej podczas sesji na podstawie dyskusji nad opiniami indywidualnymi.

Po dyskusji obejmującej wszystkie wnioski tworzona jest lista rankingowa wniosków rekomendowanych do finansowania.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku?

Przy ocenie wniosku uwzględnia się w szczególności:

 1. czy zaplanowane badania są zgodne z celem konkursu i jest możliwe ich wykonanie;
 2. spełnienie kryterium badań podstawowych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o NCN;
 3. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 4. ocenę merytoryczną zaplanowanych badań oraz ich zgodności z celem konkursu;
 5. ocenę dorobku kierownika.

Kto dokonuje oceny merytorycznej wniosku?

Rada NCN dokonuje wyboru spośród własnego grona członków zespołu ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursie. W swoim wyborze kieruje się doświadczeniem i osiągnięciami naukowymi związanymi z tematyką i celem konkursu, a także doświadczeniem w ocenie projektów badawczych w kraju i za granicą oraz doświadczeniem w realizacji projektów badawczych finansowanych w trybie konkursowym w kraju i za granicą.

Członków zespołu ekspertów obowiązują zasady etyczne ekspertów NCN.

Wniosek oceniany jest zgodnie z kryteriami oceny wniosków.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN w terminie 1 miesiąca od upływu terminu składania wniosków.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

Przed skierowaniem pytań do NCN zachęcamy do zapoznania się z sekcją Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą e-mailową: informacja@ncn.gov.pl

Opiekun konkursu:

dr inż. Tomasz Szumełda, e-mail: tomasz.szumelda@ncn.gov.pl